Умови публікації

Для публікації наукової статті необхідно обов’язково заповнити електронну довідку про автора.

На електронну адресу редакції автор надсилає статтю, оформлену згідно встановлених вимог.

Стаття протягом 2-3 робочих днів знаходиться на рецензуванні, за результатами якого автор отримує інформацію щодо можливості публікації наукових досліджень.

Статті студентів публікуються виключно за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

Кожен автор має можливість отримати довідку затвердженої форми про прийняття статті до публікації у журналі (після затвердження статті до друку та здійснення оплати редакційного внеску).

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); довідник по УДК 1довідник по УДК 2;
 • тема статті, прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання) мовою оригіналу статті. Вказати ORCID для автора(-ів);
 • анотація (мінімум 700 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу статті;
 • тема статті, прізвище та повне ім’я автора (-ів), вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання) англійською мовою;
 • анотація (мінімум 1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою;
 • стаття може бути оформлена українською або англійською мовою.
 • Список літератури подається наприкінці статті у двох формах: «Список використаних джерел» (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і «References». References посилання на джерела необхідно оформити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Приклади оформлення References. Посилання на літературу зазначаються у квадратних дужках по тексту [1, с. 2]. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. 

Основний текст статті повинен містити такі структурні елементи (з виділенням по тексту статті):

 • постановка проблеми (обґрунтовується актуальність теми, висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (зазначаються прізвища вчених, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття);
 • мета статті (формулюється мета і завдання дослідження);
 • виклад основного матеріалу дослідження (висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження);
 • висновки з проведеного дослідження (зазначаються розгорнуті висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямі).

Технічні вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони 2 см
Шрифт Times New Roman
Розмір основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною
Абзацний відступ  1,25 см 
Нумерація сторінок не ведеться
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Рисунки та таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту при оформленні таблиць і рисунків – 12 пунктів. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Обов’язкове зазначення «Джерело» після кожного рисунку і таблиці. Приклад оформлення.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість рисунків, таблиць і формул має бути мінімальною та доречною.
Обсяг статті від 10 до 20 сторінок включно

Завантажити приклад оформлення