СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

фінансовий ринок
функції
структура
банківський ринок
фондовий ринок
страховий ринок

Як цитувати

Татарин , Н., Горанська, Н., & Саранчук, Н. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 6 (82), 211-216. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-6-82-44

Анотація

У поданій статті здійснено аналіз різних підходів до визначення економічної сутності поняття «фінансовий ринок». Розглянуто його основні загальні та специфічні функції, а також відображено розвиток головних складових фінансового ринку. Відображено сучасний стан фінансового ринку України в розрізі основних показників банківського, страхового та фондового сегментів ринку, простежено їх динаміку протягом трьох останніх років, а також визначено головні тенденції впливу на них. Проаналізовано основні показники діяльності України, в тому числі, кількість діючих банків, їх активи, готівкові кошти, обсяги банківських металів, кредити, які надані клієнтам, вкладення в цінні папери та довгострокові інвестиції, розмір капіталу банків та зобов'язання банків. Досліджено ринок небанківських фінансово-кредитних установ України за 2017-2019 роки (на основі кількості кредитних спілок, ломбардів, фінансових компаній та недержавних пенсійних фондів). Здійснено аналіз діяльності страхового ринку та місця і ролі страхових компаній на фінансовому ринку в цілому. Зокрема, розглянуто стан та кількість страхових компаній. Серед основних показників діяльності страхового ринку досліджено динаміку кількості договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі зі страхувальниками-фізичними особами, кількості договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, валових страхових премій, валових страхових виплат, рівня валових виплат, чистих страхових премій, чистих страхових виплат, рівня чистих виплат. За допомогою показників обсягу біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, деривативів та їх похідних) охарактеризовано стан ринку цінних паперів (фондовий ринок). Наведено основні проблеми та недоліки розвитку та функціонування банківського сектору, страхового ринку та ринку цінних паперів (фондового ринку). В підсумку запропоновано шляхи подолання зазначених проблем та висвітлено перспективи подальшого розвитку фінансового ринку України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-6-82-44
PDF

Посилання

Василик О.Д. Теорія фінансів : навч. посібник. Київ : Ніос, 2003. 416 с.

Опарін В.М., Паєтко Т.В., Федосов В.М. Інновації у фінансовій сфері : монографія / за ред. В.М. Опаріна. Київ : КНЕУ, 2013. 444 с.

Дема Д.І., Абрамова І.В., Недільська Л.В.Фінансовий ринок : навч. посібник /за ред. Д.І. Деми. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 448 с.

Шевцов Ю.О. Функціональна взаємодія банківської системи на фінансовому ринку. Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Вип. 7 Ч. 2. С. 44–51.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua (дата звернення: 01.06.2020).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL:https://www.nfp.gov.ua (дата звернення: 01.06.2020).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) URL:https://ssmsc.gov.ua/fund/analytics (дата звернення: 01.06.2020).

Еш С.М. Ринок фінансових послуг : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 400 с.

Vasylyk, O.D. (2003). Theory of Finance. Kyiv, 416 p.

Oparin, V.M., Paietko, T.V., & Fedosov, V.M. (2013). Innovations in the financial sector. Kyiv: KNEU, 444 p.

Dema, D.I., Abramova, I.V., & Nedilska, L.V. (2017). The financial market. Zhytomyr: ZhNAEU, 448 p.

Shevtsov, Yu.O. (2013). Functional interaction of the banking system in the financial market. Journal of Dnipropetrovsk University, vol. 7, no. 2, pp. 44–51.

Official site of the National Bank of Ukraine. Available at: http://www.bank.gov.ua (accessed 1 June 2020).

National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. Available at: https://www.nfp.gov.ua (accessed 1 June 2020).

National Securities and Stock Market Commission. Available at: https://ssmsc.gov.ua/fund/analytics (accessed 1 June 2020).

Esh, S.M. (2015). Financial services market. Kyiv, 400 p.