АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
PDF

Ключові слова

андрагогіка
андрагогічні принципи
освіта дорослих
якість освіти
неперервна освіта

Як цитувати

Мельниченко, О., & Бурда, Ю. (2021). АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ. Молодий вчений, 7 (95), 16-18. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-5

Анотація

У статті розглянуто засади становлення та розвитку освіти дорослих як джерела подальшого формування і вивчення освіти дорослих у ХХІ столітті; обґрунтовано андрагогічні засади навчання дорослих. Автори приділяють значну увагу сутності андрагогіки як науки про закономірності та особливості освітнього процесу навчання дорослих. У статті досліджується специфіка андрагогічних процесів, світовій досвід в освіті дорослих. Розкрито теоретико-методологічні проблеми андрагогіки. Автори аналізують значення розвитку андрагогіки як науки, що дозволяє формулювати і реалізовувати основні цілі освіти дорослих в контексті життєвого шляху людини. Визначено складові освітньої ланки навчання дорослих людей. Розглянуто наявну законодавчу базу для розвитку освіти дорослих та розробку законопроекту «Про освіту дорослих». Проаналізовано вплив безперервної освіти на національному та регіональному рівнях.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-5
PDF

Посилання

Боярська-Хоменко А.В. Розвиток питань освіти у педагогічній думці. URL: www.ps.journal.kspu.edu.

Гриневич Л. Концептуальні засади формування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Ключові новації в освіті. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/BOOKLETTE_INFO-ZAKON-2018_PRESS.pdf

Концептуальні засади розвитку освіти дорослих. URL: https://cutt.ly/NmXAiAx

Кремень В.Г. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Лазоренко О., Колишко Р. Навчання дорослих в Україні. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/

Ноулз М.Ш. Андрагогіка: принципи практичного навчання для дорослих. URL: http://www.elitarium.ru/

Орлова О.А. Андрагогічні засади оновлення підготовки вчителів у системі післядипломної освіти. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії. URL: http://eprints.zu.edu.ua/

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih

Turos L. Andragogika. Zaris teorii oswiaty i wychowania doroslych. Wyd.2. Warshawa, PWN, 1978. 121 s.

Boyars'ka-Khomenko A.V. (2019) Rozvitok pitan osvіti u pedagogіchnіi dumtsі [Development of education issues in pedagogical thought]. Available at: www.ps.journal.kspu.edu

Grinevich L. (2016) Kontseptualnі zasadi formuvannya serednoi shkoly [Conceptual principles of secondary school formation]. Available at: https://mon.gov.ua/

Zakon Ukraїni "Pro osvіtu" [Law of Ukraine "On Education"]. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Klyuchovі novatsіi v osvіtі [Key innovations in education]. Available at:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/BOOKLETTE_INFO-ZAKON-2018_PRESS.pdf.

Kontseptualnі zasadi rozvitku osvіti doroslikh [Conceptual principles of adult education development]. Available at:https://cutt.ly/NmXAiAx

Kremen' V.G. (2008) Entsiklopedіya osvіty [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurіnkom Іnter, 1040 s.

Lazorenko O., Kolishko R. (2018) Navchannya doroslikh v Ukrainі [Adult education in Ukraine]. Available at: https://www.civic-synergy.org.ua/

Noulz M.Sh. (2016) Andragogіka: printsipi praktichnogo navchannya dlya doroslikh [Andragogy: principles of practical training for adults]. Available at: http://www.elitarium.ru/

Orlova O.A. (2011) Andragogіchnі zasadi onovlennya pіdgotovki vchitelіv u sistemі pіslyadiplomnoї osvіti [Andragogical principles of updating teacher training in the system of postgraduate education]. Teorіya і praktika pіdgotovki maibutnіkh uchitelіv do pedagogіchnoi dіi. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/

Proekt Zakony Ukrainy «Pro osvіtu doroslikh» [Draft Law of Ukraine "On Adult Education"]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih

Turos L. (1978) Andragogika. Zaris teorii oswiaty i wychowania doroslych. Wyd.2. Warshawa, PWN, 121 s.