РОЛЬ САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

самоосвіта
дистанційне навчання
інформаційно-комунікаційні технології
онлайн-платформа
здобувачі вищої освіти

Як цитувати

Жукевич, І., & Спірічева, О. (2021). РОЛЬ САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ . Молодий вчений, 7 (95), 13-15. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-4

Анотація

Стаття присвячена аналізу ролі самоосвіти в процесі дистанційного навчання. В даній статті наголошено на необхідності розвитку та вдосконалення самоосвітніх умінь та навичок для ефективного користування онлайн платформами для участі та підготовки до дистанційних занять. Встановлено зв'язок між самоосвітою та дистанційним навчанням. Проаналізовано важливість використання онлайн платформ в процесі дистанційного навчання здобувачів вищої освіти. Охарактеризовано навчальну онлайн платформу Coursera як одну із найпотужніших у сфері отримання освіти та підвищення кваліфікації. Запропоновано шляхи подальшого використання навчальних онлайн платформ в освітньому процесі, а саме інвестування в розвиток існуючих або розробку нових онлайн платформ, впровадження Інтернет контенту в традиційний навчальний процес тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-7-95-4
PDF

Посилання

Балик Н.Р., Шмигер Г.П. Технології Веб 2.0 в освіті. Навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2011. 128 с.

Дослідження запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність. URL: https://kneu.edu.ua/ua/dosl_glot/doslid_ikt/

Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Столяренко В.Е. Психология и педагогика. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 636 с.

World-Class Learning for Anyone, Anywhere. URL: https://about.coursera.org/how-coursera-works/

Balyk N.R., Shmyger H.P. (2011) Technologii Web 2.0. v osviti [Web technology 2.0. in education]. Ternopil: Bogdan. (in Ukrainian)

Doslidzhennia zaprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh technologii v osvitniu diialnist [Research of introduction of information and communication technologies in educational activity]. Available at: https://kneu.edu.ua/ua/dosl_glot/doslid_ikt/. (in Ukrainian)

Stoliarenko L.D., Samygin S.I., Stoliarenko V.Ye. (2009) Psikhologiia i pedagogika [Psychology and Pedagogy]. Rostov on/D: Fenix. (in Russian)