ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
PDF

Ключові слова

маркетинг
підприємство
товар
послуги
споживач
політика
комунікації

Як цитувати

Громова, О., Новак, І., & Гендега, А. (2020). ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ. Молодий вчений, 11 (87), 19-22. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-5

Анотація

Для успішного введення бізнесу, будь-якому підприємству потрібно розробити свою маркетингову стратегію, яка створить взаємозв’язок між виробником та споживачем, тому у статті здійснено теоретичний аналіз визначення комунікаційної політики в маркетингу підприємства. Розглянуто погляди різних наукових діячів щодо поняття маркетингових комунікацій, визначено перелік їх завдань, здійснено аналіз алгоритму формування даного процесу, досліджено кожний його етап та схематично зображена структура побудови комунікацій виробника з його споживачем. Зроблено висновок, що ефективна комунікаційна політика в системі маркетингу є ключовим фактором успіху підприємства, якщо воно вправно втілює у життя дану політику, то взаємозв’язок між споживачем стає ще міцнішим, що і зумовлює покращення основних показників на виробництві.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-5
PDF

Посилання

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Професіонал, 2008. 318 с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. Основи маркетингу: 5-е європейське видання. "ИД «Вильямс»", 2012. 751 с.

Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации. Москва : Эксмо, 2015. 432 с.

Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посібник. Київ : Стилос, 2006. 294 с.

Клiмова I.Г. Розробка ефективної маркетингової стратегiї пiдприємства та управлiння процесом її реалiзацiї. Kиїв, 2017. 170 с.

Buriak P.I., Karpinskyi B.A., Karpova Y.I. (2008) Marketynh [Marketing]. Lviv: Profesional. (in Ukrainian)

Kotler F., Armstronh H., Vonh V., Sonders D. (2012) Osnovy marketynhu [Fundamentals of Marketing]. "ID «Vilyams»".

Romanov A.A., Panko A.V. (2015) Marketynhovie kommunykatsyy [Marketing communications]. Moscow: Eksmo. (in Russian)

Dibrova T.G. (2006) Marketynhova polityka komunikatsii: stratehii, vitchyzniana praktyka [Marketing policy of communications: strategies, domestic practice]. Kyiv: Stylos. (in Ukrainian)

Klimova I.G. (2017) Rozrobka efektyvnoi marketynhovoi stratehii pidpryiemstva ta upravlinnia protsesom yii realizatsii [Development of an effective marketing strategy of the enterprise and management of the process of its implementation]. Kyiv. (in Ukrainian)