ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛІКАРНЯНОЇ ТЕРИТОРІЇ ПІД РОЗМІЩЕННЯ АВТОСТОЯНКИ ДЛЯ МЕДПРАЦІВНИКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ
PDF

Ключові слова

заклади охорони здоров’я
вітчизняні санітарно-гігієнічні вимоги
європейські норми та стандарти

Як цитувати

Чайка (Очеретяна), Г. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛІКАРНЯНОЇ ТЕРИТОРІЇ ПІД РОЗМІЩЕННЯ АВТОСТОЯНКИ ДЛЯ МЕДПРАЦІВНИКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ. Молодий вчений, 7 (83), 7-12. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/863

Анотація

Забезпечення потреби населення у якісних медичних послугах здійснюється, в тому числі, закладами охорони здоров’я приватної форми власності, планування яких проводиться за індивідуальними проектами, що дозволяє більш раціонально, в порівнянні з типовими проектами, використовувати відведену під будівництво земельну ділянку. У зв’язку з ростом автомобілізації населення зростає потреба у місцях для зберігання автотранспорту для пацієнтів, відвідувачів та медичних працівників у безпосередній близькості до закладів охорони здоров’я. Нашим завданням було вивчити питання щодо санітарно-гігієнічних вимог до проектування закладів охорони здоров’я в інших країнах та провести порівняльний аналіз з вітчизняними нормами в частині організації транспортної доступності до закладів охорони здоров’я та розміщення місць для зберігання автотранспорту, що і обумовило актуальність дослідження. В результаті вивчення закордонного досвіду проектування і розміщення медичних установ встановлено наступне: розвиток цифрових медичних технологій, нових технологій лікування, які не вимагають тривалого періоду перебування пацієнтів в умовах закладів охорони здоров'я, що характерно для денних стаціонарів, і вимагає перегляду норм площі земельної ділянки, а саме нормативу 25 м² озелененої території з розрахунку на одне ліжко; для забезпечення умов зберігання автомобілів пацієнтів, відвідувачів і медичного персоналу вважаємо за доцільне впровадження в нормативно-правову базу санітарного законодавства дозвіл розміщення підземних паркінгів на території лікувальних установ, що буде відповідати вимогу чинного містобудівного законодавства (ДБН В.2.2-10-2001); будівництво багатопрофільної лікарні на 155 ліжок із застосуванням компенсуючих заходів: використання прилеглого парку в якості зеленої зони для покриття дефіциту земельної ділянки, пристрій підземного автомобільного паркінгу на 141 машиномісце, розміщення відкритої наземної автостоянки на 38 машиномісць з дотриманням нормативних санітарних розривів по аналогії з закордонними, що сприятиме підвищенню доступності медичних установ для пацієнтів, відвідувачів і медперсоналу і раціонального використання земельної ділянки.

PDF

Посилання

Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М., Савіна Р.В., Могильний С.М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 85-річного ювілею ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»). Київ : Медінформ, 2017. С. 116.

Літвінов О. Визначення факторів конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я в умовах інноваційного розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 58–69.

Погоріляк Р.Ю., Гульчій О.П. Залежність зміни показників громадського здоров’я та показників оцінки якості та доступності медичної допомоги від зміни ресурсного забезпечення. Україна. Здоров’я нації. 2018. №3 (50). С. 62–65.

Кравченко В.В. Вектори розвитку комунальної амбулаторної консультативно-діагностичної допомоги на основі державно-приватного партнерства. Україна. Здоров’я нації. 2018. №3 (50). С. 53–57.

Крохмалюк Л.В., Лисенко П.М. Характеристика мережі закладів охорони здоров’я в системі МОЗ України. Україна. Здоров’я нації. 2016. №4 (40). С. 132-141.

Махнюк В.М., Очеретяна Г.В., Чорна В.В. До питання санітарно-гігієнічних умов розміщення підземних гаражів та відкритих міні-автостоянок для медичних працівників на території лікарень. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України: зб. тез доп. науково-практ. конф. Київ, 2019. Вип. 19. С. 142–143.

A Hospital That Doesn’t Feel like a Hospital. URL: https://wikoffdesignstudio.com/hospital-doesnt-feel-like-hospital/ (дата звернення: 02.01.2021).

Reimagining Sheffield Children’s Hospital. URL: https://www.wyg.com/projects/reimagining-sheffield-childrens-hospital (дата звернення: 17.12.2020).

Patient and Visitor Parking Changes at Wellington Regional Hospital. URL: https://www.ccdhb.org.nz/our-services/wellington-regional-hospital/patient-and-visitor-parking-changes-feb-2018/ (дата звернення: 15.12.2020).

No Fines this Week after Hospital Parking Troubles. URL: https://thelincolnite.co.uk/2018/11/no-fines-this-week-after-hospital-parking-troubles/ (дата звернення: 24.12.2020).

Advanced Hospital Parking Solutions. URL: https://skyline-parking.com/aps-applications/hospital-parking/ (дата звернення: 15.12.2020.

Sabeth M. How Car Parking Problems in the Hospitals can be Easily Solved. URL: https://medium.com/@peterjones_55191/howcar-parking-problems-in-the-hospitals-can-be-easily-solved-b7a4cf37c823 (дата звернення: 20.12.2020).

“Patients are Being Put at Risk” - Hospital Staff Say Parking Problems are Making them Late for Work. URL: https://www.grimsbytelegraph.co.uk/news/grimsby-news/hospital-nurse-charges-work-parking-2967696 (дата звернення: 20.12.2020).

Serdyuk A.M., Polka N.S., Makhnyuk V.M., Savina R.V., Mogilny S.M. (2017) Hygiene of planning and construction of settlements on guard of public health (to the 85th anniversary of SI "Institute of Public Health named after OM Marzeev NAMSU) Kyiv: Medinform, s. 116.

Litvinov O. (2017) Determining the factors of competitiveness of health care institutions in terms of innovative development. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. № 4. pp. 58–69.

Pogorilyak R.Yu., Gulchiy O.P. (2018) Dependence of changes in public health indicators and indicators of quality and availability of medical care on changes in resource provision. Ukraine. The health of the nation. №3 (50). Pp. 62–65.

Krokhmalyuk L.V., Lysenko P.M. (2016) Characteristics of the network of health care facilities in the system of the Ministry of Health of Ukraine. Ukraine. The health of the nation. №4 (40). Pp. 132–141.

Krokhmalyuk L.V., Lysenko P.M. (2016) Characteristics of the network of health care facilities in the system of the Ministry of Health of Ukraine. Ukraine. The health of the nation. №4 (40). Pp. 132–141.

Makhnyuk V.M., Ocheretyana G.V., Chorna V.V. (2019) On the issue of sanitary and hygienic conditions for the placement of underground garages and open mini-parking lots for medical workers on the territory of hospitals. Current issues of public health and environmental safety of Ukraine: Coll. thesis add. scientific practice. conf. Kyiv, Vip. 19. pp. 142–143.

A Hospital That Doesn’t Feel like a Hospital. URL: https://wikoffdesignstudio.com/hospital-doesnt-feel-like-hospital/ (accessed: 02.01.2021).

Reimagining Sheffield Children’s Hospital. URL: https://www.wyg.com/projects/reimagining-sheffield-childrens-hospital (accessed: 17.12.2020).

Patient and Visitor Parking Changes at Wellington Regional Hospital. URL: https://www.ccdhb.org.nz/our-services/wellington-regional-hospital/patient-and-visitor-parking-changes-feb-2018/ (accessed: 15.12.2020).

No Fines this Week after Hospital Parking Troubles. URL: https://thelincolnite.co.uk/2018/11/no-fines-this-week-after-hospital-parking-troubles/ (accessed: 24.12.2020).

Advanced Hospital Parking Solutions. Режим доступу: https://skyline-parking.com/aps-applications/hospital-parking/ (accessed: 15.12.2020.

Sabeth M. How Car Parking Problems in the Hospitals can be Easily Solved. URL: https://medium.com/@peterjones_55191/howcar-parking-problems-in-the-hospitals-can-be-easily-solved-b7a4cf37c823 (accessed: 20.12.2020).

“Patients are Being Put at Risk” – Hospital Staff Say Parking Problems are Making them Late for Work. URL: https://www.grimsbytelegraph.co.uk/news/grimsby-news/hospital-nurse-charges-work-parking-2967696 (accessed: 20.12.2020).