ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

єдиний податок
спрощена система оподаткування
суб’єкт малого підприємництва
єдиний соціальний внесок
інвестиційний податковий кредит
малий бізнес
реєстратор розрахункових операцій

Як цитувати

Грін, О., & Довбуш, Г. (2020). ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 7 (83), 215-221. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-46

Анотація

Розкрито місце малого підприємництва у вітчизняній економіці, узагальнено підходи до визначення ключових проблем, які стримують розвиток малого бізнесу в Україні. Розглянуто останні зміни до податкового законодавства в напрямі реформування спрощеної системи оподаткування щодо підвищення граничнодопустимого обсягу доходу для усіх груп платників єдиного податку, запровадження програмного реєстратора розрахункових операцій, оцінено їхні переваги і недоліки. Проаналізовано чинний рівень податкових ставок єдиного податку в розрізі груп його платників, порівняно зі сплатою податків з доходів найманих працівників. Визначено перспективи запровадження в Україні інвестиційного податкового кредиту. Надано рекомендації з вдосконалення інструментів податкового стимулювання новостворених і чинних суб’єктів малого підприємництва в умовах пост-карантинної економічної кризи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-46
PDF

Посилання

Волохова І.С. Трансформаційні процеси у податковій системі Украї-ни: монографія. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 384 с.

Швець Г.О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Маріуполь, 2017. Вип. 34. С. 31–39.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852014%D0%BF#Text (дата звернення: 01.07.2020).

Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльність підпри-ємств: дані Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menuu/sze.htm (дата звернення: 01.07.2020).

Малий та середній бізнес в Україні дає 55% ВВП. URL: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576maliytaseredniybiznesvukrajinidaye55vvpkabmin.html (дата звернення: 22.07.2020).

Коба О.В., Шинкар Ю.Л. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2019. Вип. 25. Ч. 1. С. 116–120.

Стешенко О.О. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в су-часних умовах. Приазовський економічний вісник: Класичний приватний уні-верситет. 2018. Випуск 3 (08). С. 82–88.

Податкові зміни за Законом №466: експрес-аналіз від ДПС. URL: https://news.dtkt.ua/taxation/common/62680 (дата звернення: 12.07.2020).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання платникам податків податкового інвестиційного кредиту від 13 лютого 2020 року № 3063 / Верховна рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?pf3511=68136 (дата звернення: 12.07.2020).

Буй Т.Г., Прімєрова О.К. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2018. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6533 (дата звернення: 01.07.2020).

Ставки єдиного податку та ЄСВ на 2020 рік. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/news/191101stavkidinogopodatkutasvna2020rk (дата звернення: 22.07.2020).

Єдиний податок 2020. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7803diniypodatok2020 (дата звернення: 12.07.2020).

Volochova, I.S. (2018). Transformaciini procesy u podatkovii systemi Ukrainy [Transformation processes in the tax system of Ukraine]. Odesa: Atlant VOI SOIU. (in Ukrainian)

Shvets, G.O. (2017). Suchasne biznes-seredovyshche maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Modern business environment of small and medium business in Ukraine]. Bulletin of Priazovsky State Technical University, vol. 34, pp. 31–39.

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku [State Strategy for Regional Development until 2020]: postanova Kabinet Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 № 385. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852014%D0%BF#Text (accessed 01.07.2020).

Ekonomichna statystyka. Ekonomichna diialnist. Diialnist pidpryiemstv [Economic statistics. Economic activity. Activities of enterprises]: dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menuu/sze.htm (accessed 01.07.2020).

Malyi ta serednij biznes v Ukraini daie 55% VVP [Small and medium business in Ukraine accounts for 55% of GDP]. Available at: https://www.unian.ua/economics/finance/10596576maliytaseredniybiznesvukrajinidaye55vvpkabmin.html (accessed 22.07.2020).

Koba, O.V., & Shynkar, Yu.L. (2019). Porivnialnyj analiz zahalnoi ta sproshchenoi systemy opodatkuvannia: osoblyvosti zastosuvannia, problemy ta napriamy ih vyrishennia [Comparative analysis of the general and simplified taxation system: features of application, problems and directions of their solution]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 25, no. 1, pp. 116–120.

Steshenko, O.O. (2018). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku maloho biznesu v suchasnykh umovakh [State regulation of small business development in modern conditions]. Priazovsky Economic Bulletin, vol. 3 (08), pp. 82–88.

Podatkovi zminy za Zakonom №466: ekspres-analiz vid DPS [Tax changes to the Law №466: express analysis from the State Tax Service]. Available at: https://news.dtkt.ua/taxation/common/62680 (accessed 12.07.2020).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo nadannia platnykam podatkiv podatkovoho investycijnoho kredytu [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine Concerning the Provision of a Tax Investment Credit to Taxpayers]: proekt Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 13.02.2020 №3063. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?pf3511=68136 (accessed 12.07.2020).

Bui, T.H., & Primierova, O.K. (2018). Podatkove stymuliuvannia rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Tax incentives for small business development in Ukraine]. Effective economics (electronic journal), vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6533 (accessed 01.07.2020).

Stavky yedynoho podatku ta YeSV na 2020 rik [Single tax and single social contribution rates for 2020]. Available at: https://biz.ligazakon.net/ua/news/191101stavkidinogopodatkutasvna2020rk (accessed 22.07.2020).

Yedynyi podatok 2020 [Single tax 2020]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7803diniypodatok2020 (accessed 12.07.2020).