ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

страховий внесок
пенсійне страхування
доходи
застрахована особа
страхувальник
страховик

Як цитувати

Кучма, О. (2020). ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 7 (83), 203-207. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-44

Анотація

В статті досліджено чинники, які впливають на розмір страхових внесків, які перераховуються до пенсійного Фонду України. Виокремлюються наступні чинники: дохід, з якого здійснюються відрахування, легальні відносини (трудові, цивільні), своєчасність сплати єдиного соціального внеску, розмір єдиного соціального внеску, доходи, які складають базу нарахування єдиного соціального внеску, джерела надходження коштів до Пенсійного Фонду України, не пов’язані із застрахованою особою та інші. Проаналізовано проблеми належного наповнення бюджету Пенсійного Фонду України та запропоновано ряд заходів по покращенню ситуації із надходженням платежів. Також надані пропозиції по удосконаленню законодавства – закріпити можливість на добровільних засадах збільшити до двадцяти відсотків максимальну величину бази нарахування єдиного внеску від встановленої Законом максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-44
PDF

Посилання

Видатки та доходи бюджету Фонду. URL: https://www.pfu.gov.ua/statystyka/vydatkytadohodybyudzhetufondu/ (дата звернення: 23.04.2020).

Адамик О.В. Класифікація власних коштів Пенсійного фонду України: проблеми застосування та шляхи реформування. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2009. №23. С. 23–29. URL: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/pracivukladachiv/ (дата звернення: 19.06.2020).

Кучма О.Л. Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах. Вісник Запорізького національного університету. 2012. №4. С. 141–145. URL: http://law.journalsofznu.zp.ua/visnik422012/1337kuchmaolpidstavipidtverdzhennyastazhurobotivshkidlivikhumovakhpratsi (дата звернення: 19.06.2020).

Панченко І.В. Фінансовий стан та основні проблеми діяльності Пенсійного фонду України. Економічний часопис ХХІ. 2012. №9-10. С. 45–47. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48333/14Panchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 19.06.2020).

Лаврук Н.А., Грендей Н.М. Сучасний стан та прогнозування надходжень до Пенсійного фонду України. Економіка і суспільство. 2017. №13. С. 1006–1011. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13ukr/168.pdf (дата звернення: 19.06.2020).

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. URL: http://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20160223173813 (дата звернення: 24.04.2020).

Vydatky ta dokhody byudzhetu Fondu [Expenditures and revenues of the Fund's budget]. Available at: https://www.pfu.gov.ua/statystyka/vydatkytadohodybyudzhetufondu/ (accessed 24 Аpril 2020).

Adamik, O.V. (2009). Klasyfikatsiya vlasnykh koshtiv Pensiynoho fondu Ukrayiny: problemy zastosuvannya ta shlyakhy reformuvannya [Classification of own funds of the Pension Fund of Ukraine: problems of application and ways of reforming]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Cherkasʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University], no. 23, pp. 23–29. Available at: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/pracivukladachiv/ (accessed 19 June 2020).

Kuchma, O.L. (2012). Pidstavy pidtverdzhennya stazhu roboty v shkidlyvykh umovakh [Grounds for confirmation of work experience in hazardous conditions]. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu [Bulletin of Zaporizhia National University], no. 4, pp. 141–145 Available at: http://law.journalsofznu.zp.ua/visnik422012/1337kuchmaolpidstavipidtverdzhennyastazhurobotivshkidlivikhumovakhpratsi (accessed 19 June 2020).

Panchenko, I.V. (2012). Finansovyy stan ta osnovni problemy diyalʹnosti Pensiynoho fondu Ukrayiny [Financial condition and main problems of the Pension Fund of Ukraine]. Ekonomichnyy chasopys XXI [Economic Journal XXI], no. 9–10, pp. 45–47. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48333/14Panchenko.pdf?sequence=1 (accessed 19 June 2020).

Lavruk, N.A., & Grendey, N.M. (2017). Suchasnyy stan ta prohnozuvannya nadkhodzhenʹ do Pensiynoho fondu Ukrayiny [Current state and forecasting of revenues to the Pension Fund of Ukraine]. Ekonomika i suspilʹstvo [Economy and society], no. 13, pp. 1006–1011. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13ukr/168.pdf (accessed 19 June 2020).

Informatsiya pro nadkhodzhennya koshtiv yedynoho vnesku na zahalʹnoobovʺyazkove derzhavne sotsialʹne strakhuvannya [Information on receipt of single contribution funds for compulsory state social insurance]. Available at: http://tax.gov.ua/datasets.php?d=DFS20160223173813 (accessed 24 Аpril 2020).