ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН-ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
PDF

Ключові слова

іноземна мова
дистанційне навчання
сітьовий викладач
онлайн-заняття
веб-сторінка
чат
військовослужбовці

Як цитувати

Щоголева, Н. (2020). ПЕРЕВАГИ ОНЛАЙН-ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Молодий вчений, 7 (83), 199-202. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-43

Анотація

Досліджені переваги онлайн-форм навчання під час вивчення іноземної мови серед військовослужбовців. В статті автор розглядає сучасні педагогічні технології дистанційного навчання та їх особливості. Він вивчає основні етапи проведення онлайн-занять, дає їм загальну характеристику та надає коментарі, як зробити проведення подібної форми занять більш ефективним. Автор визначає позитивні характеристики дистанційного вивчення іноземної мови на основі власних досліджень. Наукова новизна статті полягає в тому, що автор акцентує увагу на тому, чому вибір вивчення іноземної мови в режимі онлайн є більш доцільним та практичним для військових. В результаті дослідження виявлено, що якщо військовослужбовці мають бажання вивчати іноземну мову, оскільки на сьогоднішній день це є необхідним не тільки для підвищення власного кваліфікаційного рівня, але й для просування по службі, то є можливість це робити дистанційно й безперервно з використанням сучасних технологій, а також технічних засобів, які роблять навчання більш швидким та ефективним.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-43
PDF

Посилання

Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения : Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 400 с.

Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей. Москва : АРКТИ, 2002. 173 с.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. Москва : АСТ Астрель, 2008. 270 с.

Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования: концепция развития индивидуальности в диалоге культур. 5-11 кл. Москва : Просвещение, 2000. 172 с.

Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий: теория и практика обучения языкам. Москва : ИКАР, 2009. 446 с.

Калинина С.Д. Предпосылки использования дистанционных образовательных технологий в системе высшего профессионального образования. Педагогическое образование в России. 2015. № 1. С. 11–15.

Polat, E.S. (2006). Pedagogicheskie tekhnologii distancionnogo obuche-niya: Ucheb. posobie dlya stud. Vyssh.ucheb. zavedenij [Pedagogical technologies of distance learning: Textbook. manual for students of higher education establishments]. Moscow: Izda-tel'skij centr “Akademiya”, 400 p.

Koryakovceva, N.F. (2002). Sovremennaya metodika organizacii samostoya-tel'noj raboty izuchayushchih inostrannyj yazyk: posobie dlya uchitelej [Modern methods of organizing independent work of foreign language learners: a guide for teachers]. Moscow: ARKTI, 173 p.

Solovova, E.N. (2008). Metodika obucheniya inostrannym yazykam. Prodvi-nutyj kurs: posobie dlya studentov ped. vuzov i uchitelej [Methods of teaching foreign languages. Advanced course: a manual for students of pedagogical universities and teachers]. Moscow: AST Astrel, 270 p.

Passov, E.I. (2000). Programma-koncepciya kommunikativnogo inoyazychnogo obrazovaniya: koncepciya razvitiya individual'nosti v dialoge kul'tur [Program-concept of communicative foreign language education: the concept of development of individuality in the dialogue of cultures]. Moscow: Prosveshchenie , 172 p.

Azimov, E.G., & Shchukin, A.N. (2009). Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponyatij: teoriya i praktika obucheniya yazykam [A new dictionary of methodological terms and concepts: theory and practice of language learning]. Moscow. IKAR, 446 p.

Kalinina, S.D. (2015). Predposylki ispol'zovaniya distancionnyh obrazovatel'nyh tekhnologij v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya [Prerequisites for the use of distance learning technologies in the system of higher professional education]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, no. 1, pp. 11–15.