ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

педагогічна майстерність
методи навчання
педагог професійного навчання
заклад професійної (професійно-технічної освіти)
сприятливе освітнє середовище

Як цитувати

Чендакова, Л. (2020). ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 7 (83), 195-198. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-42

Анотація

В статті висвітленні особливості формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах освітнього процесу закладів вищої освіти. Педагогічна майстерність розглядаються, як комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Педагогічна майстерність поєднує особистісно-ділові якості та професійну компетентність викладача, і є комплексом властивостей особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійно-педагогічної діяльності. Педагогічна майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. Значну роль у формуванні педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання відіграє організація освітнього процесу й використання ефективних методів навчання та середовище в якому відбувається освітній процес. Сприятливе освітнє середовище – це таке середовище, в якому результатом взаємодії усіх суб`єктів педагогічного процесу є їхнє духовне, інтелектуальне, моральне, естетичне, фізичне взаємозбагачення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-42
PDF

Посилання

Kovalchuk V. High education system challenges in the context of requirements of labour market and society. Scientiic letters of academic society of Michal Baludansky. 2016. С. 88–90.

Ковальчук В.І. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. 396 с.

Ковальчук В.И. Результаты экспериментальной работы по развитию педагогического мастерства мастеров производственного обучения ПТУЗ в системе повышения квалификации. Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 2. С. 44–46.

Ковальчук В. Педагогічна майстерність викладача – основа його компетентності. Профтехосвіта. 2011. № 6 (30). С. 22–34.

Педагогічна майстерність / за ред. академіка АПН України І.А. Зязюна. Київ : Вища школа, 1997. 246 с.

Сластенин В.А. Антропологический подход в педагогическом образовании. Народное образование. 1994. № 9–10. С. 124–126.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Ковальчук В.І., Сергеєва Л.М., Молчанова А.О. Як стати майстерним педагогом: навчально-методичний посібник / Вид. 2-е, перероблене і доповнене. Київ : Арт Економі, 2011. 184 с.

Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. / за заг. ред. В. Ковальчука, упорядкування Л. Галіцина. Київ : Шкільний світ. 2011. 128 с.

Kovalchuk V., Marynchenko I., Yashchuk S. Создание благоприятной образовательной среды в учреждениях высшего образования Украины. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th – 23th. 2020. С. 465–480.

Kovalchuk V. High education system challenges in the context of requirements of labour market and society. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2016. P. 88–90.

Kovalchuk V.I. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti maistriv vyrobnychoho navchannia PTNZ u pisliadyplomnii osviti (teoretyko-metodychnyi aspekt) : monohrafiia. Zaporizhzhia [Development of pedagogical skill of masters of industrial training of vocational schools in postgraduate education (theoretical and methodical aspect): monograph] : TOV “LIPS” LTD, 2014. 396 p. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I. Rezultatyi eksperimentalnoy rabotyi po razvitiyu pedagogicheskogo masterstva masterov proizvodstvennogo obucheniya PTUZ v sisteme povyisheniya kvalifikatsii [The results of experimental work on the development of pedagogical skills of masters of industrial training of vocational schools in the system of advanced training]. Azimut nauchnyih issledovaniy: pedagogika i psihologiya. 2014. № 2. S. 44–46. (in Russian)

Kovalchuk V. Pedahohichna maisternist vykladacha – osnova yoho kompetentnosti. Proftekhosvita [Pedagogical skills of the teacher – the basis of his competence. Vocational education]. 2011. № 6 (30). S. 22–34. (in Ukrainian)

Pedagogichna majsternist / za red. akademika APN Ukrayiny I. A. Zyazyuna (1997).[Pedagogical skills] Kyyiv: Vyshha shkola. (in Ukrainian)

Slastenin V.A. (1994) Antropologicheskiy podhod v pedagogicheskom obrazovanii [Anthropological approach in teacher education]. Narodnoe obrazovanie. No. 9–10. pp. 124–126. (in Russian)

Goncharenko S.U. (1997) Ukrayinskyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid, 376 p. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I., Serheieva L.M., Molchanova A.O. Yak staty maisternym pedahohom: navchalno-metodychnyi posibnyk [Creating a favorable learning environment. Trainings] / Vyd. 2-e, pereroblene i dopovnene. Kyyiv : Art Ekonomi, 2011. 184 p. (in Ukrainian)

Kovalchuk V.I. Stvorennia spryiatlyvoho navchalnoho seredovyshcha. Treninhy [How to become a master teacher: a textbook] / za zah. red. V. Kovalchuka, uporiadkuvannia L. Halitsyna Kyyiv: Shkslniy svit, 2011. 128 p. (in Ukrainian)

V. Kovalchuk, I. Marynchenko, S. Yashchuk. Sozdanie blagopriyatnoy obrazovatelnoy sredyi v uchrejdeniyah vyisshego obrazovaniya Ukrainyi [Creation of Favorable Educational Environment in the Higher Education Institutions of Ukraine]. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I. Higher Education. May 22th - 23th. 2020. pp. 465-480. (in Russian)