ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ
PDF (Англійська)

Ключові слова

фаховий текст
термін
точні науки
еквівалент
перекладацькі трансформації

Як цитувати

Мірошниченко, О., & Демиденко, О. (2020). ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ . Молодий вчений, 7 (83), 172-174. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-37

Анотація

Ця стаття присвячена вивченню жанрово-стилістичних та лексико-семантичних особливостей перекладу фахових текстів з галузей точних наук з англійської мови на українську. Для цього дослідження було опрацьовано багато наукових праць, а також оригінальні англійські тексти математичної, фізичної, комп’ютерної тематики та їх українські переклади. Основним критерієм, що відрізняє один жанр науково-технічної літератури від іншого, є функціональне призначення тексту. Фахові тексти можуть бути офіційно-діловими, науковими, технічними, публіцистичними та розмовними. Знання особливостей мультидисциплінарних текстів визначає правильність підбору відповідних мовних засобів під час перекладу та сприяє створенню адекватного перекладу. У статті наводяться основні функції та тональності фахових текстів, а також типи інформації, які в них переважають. Терміни є основою фахових текстів як у кількісному, так і в смисловому відношенні, тому дані про термінологічну насиченість фахових текстів мають важливе значення для вивчення перекладу. Особлива увага приділяється перекладацьким трансформаціям термінів точних наук. У статті розглянуто лексичні (транскрипція, транслітерація, змішане транскодування, адаптивне транскодування, калькування), лексико-семантичні (конкретизація, генералізація, модуляція), лексико-граматичні (експлікація, дескриптивне перифразування, функціональна заміна) та граматичні (додавання, вилучення, граматична заміна) перекладацькі трансформації. Для кращого розуміння наводиться велика кількість яскравих прикладів англійською мовою та їх переклад на українську. Більш того, було доведено, що незважаючи на поширену ідею певної «сухості», науковості та точності викладу матеріалу у фахових текстів, їм властива образність, тобто, передавання певних понять через художні образи, оригінальність та метафоричність. Ця стаття заохочує подальше вивчення особливостей перекладу фахових текстів. Результати дослідження можуть стати у нагоді будь-якому лінгвісту та перекладачеві для адекватного перекладу з англійської мови на українську.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-37
PDF (Англійська)

Посилання

Brain Games. URL: https://www.nationalgeographic.com.au/tv/braingames/

Brandes, M.P. (2004). Stilistika teksta. Teoreticheskij kurs (3rd ed.) [Text’s stylistics. The theoretical course]. Moscow: Progress-Tradiciya; INFRA. (in Russian)

Dyakov, A.S., Kiyak, T.R., & Kudelko, Z.B. (2000). Osnovi termіnotvorennya: Semantichnij ta socіolіngvіstichnij aspekti [The basics of terminology creation: Semantic and Sociolinguistics aspects]. Kyiv: KMAcademia. (in Ukrainian)

Karaban, V.І. (2004). Pereklad anglіjskoi naukovoi і tekhnіchnoi lіteraturi. Gramatichnі trudnoshchі, leksichnі, termіnologіchnі ta zhanrovo-stilіstichnі problemi [The translation of English scientific and technical literature. Grammatical difficulties, lexical, terminological and genre-stylistic problems]. Vіnnicya: Nova kniga. (in Ukrainian)

Korunec, І.V. (2008). Vstup do perekladoznavstva [Introduction to the translation studies]. Pіdruchnik. Vіnnicya: Nova kniga. (in Ukrainian)

Kovalenko, A.Y. (2001). Zagalnij kurs naukovo-tekhnіchnogo perekladu: Navchalnij posіbnik [The general course of the scientific and technical translation]. Vіnnicya: Nova kniga. (in Ukrainian)

Mіshchenko, A.L. (2013). Lіngvіstika fahovih mov ta suchasna model naukovo-tekhnіchnogo perekladu: monografіya [Linguistics of the special text and modern model of the scientific and technical translation]. Vіnnicya: Nova kniga. (in Ukrainian)

Silicon Cowboys. URL: https://www.netflix.com/ua/title/80104318

The Secret Rules of Modern Living: Algorithms. URL: https://www.imdb.com/title/tt5818010/