МЕТА СУЧАСНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ КОМПАНІЇ
PDF

Ключові слова

логістика
логістична концепція
перевізник
транспортна компанія
ринок
управління

Як цитувати

Громова, О., & Ілюк, М. (2020). МЕТА СУЧАСНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ КОМПАНІЇ. Молодий вчений, 7 (83), 108-110. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-24

Анотація

Логістика, як наука, спрямована на забезпечення впорядкованості процесів, що має призвести до зростання ефективності господарської діяльності. Логістичний підхід є одним із способів ефективного вирішення завдань з організації транспортного обслуговування економіки і населення на мікро-, мега- і макрорівні. Саме тому мета дослідження полягає у вивченні на аналізі логістичної концепції та її складових на підприємстві, деталізація змін у цьому процесі з огляду на сучасні зміни та модернізацію, що постійно передує логістиці. Ідеологія комплексного логістичного підходу стала визначальною для перевізників і експедиторів в формуванні політики транспортної компанії на ринку. Ставлячи транспортну компанію першочерговою по відношенню до практики вкладення капітальних витрат, логістика визначає політику перевізника на основі реалізації її основних принципів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-24
PDF

Посилання

Громова О.Є., Безчаснюк Б.В., Бірюкова О.А. Конкурентне середовище світового ринку транспортних послуг. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. № 5–1 (54). С. 111–115.

Громова О.Є., Терейковська Н.С. Концепція взаємозв’язку маркетингу та логістики. Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». 2019. № 8/1. С. 23–25.

Новиков О.А., Уваров С.А. Логистика : Учеб. пособие. Санкт-Петербург : «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. 208 с.

Пчелянська Г.О. Маркетингові підходи до формування агропродовольчого ринку. Бизнес Информ. 2019. №2. С.202-208.

Сидоров И.И. Логистическая концепция управления предприятием. Санкт-Петербург : ДНТП общества «Знание», ИВЭСЭП, 2001. 168 с.

Миротин Л.Б., Безель Б.П., Сулейменов Т.О. и др. Транспортная логистика : Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина. Москва : МАДИ (ТУ), 1996. 211 с.

Hromova O., Tanasiichuk A., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European Journal of Sustainable Development. Rome, Italy. 2019, 8, 3, 448-454.

Hromova, O.Ye., Bezchasnyuk, B.V., & Biryukova, O.A. (2019). Konkurentne seredovyshche svitovoho rynku transportnykh posluh Competitive environment of the world market of transport services. Research and production magazine «Business Navigator», no. 5–1 (54), pp. 111–115.

Hromova, O.Ye., & Tereykovsʹka, N.S. (2019). Kontseptsiya vzayemozvʺyazku marketynhu ta lohistyky The concept of the relationship between marketing and logistics. Information and analytical journal «Economics. Finances. Jurisprudence», no. 8/1, рр. 23–25.

Novikov, O.A., & Uvarov, S.A. (2000). Logistika Logistics. Sankt-Peterburg: «Izd. dom «Biznes-pressa», 208 p. (in Russian)

Pchelyansʹka, H.O. (2019). Marketynhovi pidkhody do formuvannya ahroprodovolʹchoho rynku  Marketing approaches to the formation of the agri-food market. Byznes Ynform, no. 2, pp. 202-208.

Sidorov, I.I. (2001). Logisticheskaya kontseptsiya upravleniya predpriyatiyem Enterprise management logistic concept. Sankt-Peterburg: DNTP obshchestva «Znaniye», IVESEP, 168 p. (in Russian)

Mirotin, L., Bezel' B., & Suleymenov T. (1996). Transportnaya logistika Transport logistics. Moskva: MADI (TU), 211 p. (in Russian)

Hromova, O., Tanasiichuk, A., Abdullaieva, А., Holovchuk, Y., & Sokoliuk, K. (2019). Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European Journal of Sustainable Development. Rome, Italy. 8, 3, 448-454.