ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА У ФОРМУВАННІ КОГНІТИВНОЇ ПІДСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
PDF

Ключові слова

майбутні соціальні працівники
компетенція
компетентність
соціальна компетентність
когнітивна сфера особистості
модифікована таксономія Блума

Як цитувати

Сидорук, І. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА У ФОРМУВАННІ КОГНІТИВНОЇ ПІДСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Молодий вчений, 7 (83), 48-52. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-11

Анотація

Актуалізовано проблему вироблення соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, структуру якої складають такі компоненти, як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний та особистісно-рефлексивний. Розкрито теоретичний аспект застосування модифікованої таксономії Блума у формулюванні та оцінюванні результатів навчання при підготовці майбутніх соціальних працівників й формуванні їх соціальної компетентності. Представлено зразки завдань та запитань щодо формування когнітивної підструктури когнітивно-діяльнісного компоненту соціальної компетентності студентів-бакалаврів спеціальності 231 «Соціальна робота», котрі розроблено відповідно до рівнів пізнавальних процесів модифікованої таксономії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-11
PDF

Посилання

Гусак П.М., Гусак Л.Є. Компетенції і компетентності у підготовці фа-хівця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 7–10.

Завгородній І.В., Лазаренко К.П., Білера Н.В. Використання таксоно-мії Блума під час оцінювання навчальної компетенції з гігієнічних знань. Актуа-льні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Полтава, 11–12 травня 2016 р. Полтава, 2016. С. 70–76.

Карпиевич Е.Ф., Краснова Т.И. Задачи и способы организации работы с текстом (на основе таксономии Б. Блума). Работа с текстом. Серия «Современные технологии университетского образования». Вып. 1. Минск : Пропилеи, 2003. С. 21–46.

Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / за ред. В.Г. Кременя. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Соколюк О.М. Проблема оцінювання результатів освітнього процесу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі навчання учнів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 57, вип. 1. С. 25–37.

Пометун О., Гупан Н. Таксономія Б. Блума і розвиток критичного мислення школярів на уроках історії. Український педагогічний журнал. 2019. № 3. С. 50–58.

Школяренко В.В. Застосування таксономії Блума для вдосконалення підготовки військових фахівців. Військова освіта. 2015. № 2. С. 235–241.

Anderson L.W., Krathwohl D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman, 2001. 156 p.

Husak, P.M., & Husak, L.Ye. (2015). Kompetentsii i kompetentnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Competences and competencies in training of specialists]. Scientific notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyі State Pedagogical University. Series: Pedagogy and psychology, issue 43, pp. 7–10.

Zavhorodnii, I.V., Lazarenko, K.P., & Bilera, N.V. (2016). Vykorystannia taksonomii Bluma pid chas otsiniuvannia navchalnoi kompetentsii z hihiienichnykh znan [Use of Bloom’s taxonomy in the assessment of educational competence in hygienic knowledge]. Current issues of linguistics, professional language didactics, psychology and pedagogy of higher education: materials of the I All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation (Ukrainian, Poltava, May 11–12, 2016), Poltava, рр. 70–76.

Karpievich, E.F., & Krasnova, T.I. (2003). Zadachi i sposoby organizatsii raboty s tekstom (na osnove taksonomii B. Bluma) [Tasks and methods of organizing work with text (based on B. Bloom’s taxonomy)]. Work with text. «Series Modern technologies of university education», issue 1, рр. 21–46.

Zakharchenko, V.M., Luhovyi, V.I., Rashkevych, Yu.M., & Talanova, Zh.V. (2014). Rozroblennia osvitnikh prohram: metodychni rekomendatsii/za red. VH. Kremenia [Development of educational programs: methodical recommendations]. Kiev: DP «NVTs «Priorytety», 120 р. (in Ukrainian)

Sokoliuk, O.M. (2017). Problema otsiniuvannia rezultativ osvitnoho protsesu u vidkrytomu informatsiino-osvitnomu seredovyshchi navchannia uchniv [The problem of assessment of educational process results in an open information-educational environment for teaching students]. Information Technologies and Learning Tools. Т. 57, vol. 1, pp. 25–37.

Pometun, O., & Hupan, N. (2019). Taksonomiia B. Bluma i rozvytok krytychnoho myslennia shkoliariv na urokakh istorii [Bloom`s taxonomy and critical thinking of students in history lessons]. Ukrainian Educational Journal, no. 3, pp. 50–58.

Shkoliarenko, V.V. (2001). Zastosuvannia taksonomii Bluma dlia vdoskonalennia pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [Application of Bloom’s taxonomy for advanced training of military specialists]. Military Education, no. 2, pp. 235–241.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman, 156 p.