КОНЦЕПТУАЛЬНО-МІФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ
PDF

Ключові слова

концептуально-міфологічний аналіз
проблемно-тематичний зміст
міфологічна образність
вставні міфи

Як цитувати

Сидоренко, Ю. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНО-МІФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ. Молодий вчений, 7 (83), 44-47. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-10

Анотація

У статті актуалізується питання розробки концептуально-міфологічного аналізу творів як важливого шляху шкільного вивчення української літератури з міфологічною образністю. Теоретично обґрунтовано доцільність та специфіку запропонованого аналізу, представлено загальну схему його здійснення, описано напрямки, етапи та прийоми навчальної діяльності в процесі застосування концептуально-міфологічного аналізу. Автор пропонує будувати навчальну діяльність на уроках на основі опрацювання вставних міфологічних структур, що дозволяє поглиблено осмислити проблемно-тематичний зміст творів. Основну увагу закцентовано на програмових (9 – 11 класи) художніх творах: «Енеїда» І. Котляревського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Дім на горі» Вал. Шевчука.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-10
PDF

Посилання

Бондаренко Ю. Загальна модель шкільного навчання української літератури : монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 398 с.

Жигалова М. Изучение античной литературы в школах различного типа : Учебно-методическое пособие. Брест : БрГУ, 2002. 60 с.

Павлишин М. «Дім на горі» Валерія Шевчука. Сучасність. 1987. № 11 (319). С. 28–41.

Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Київ : Ленвіт, 2000. 384 с.

Пороль О. Специфика текстуального анализа в 5-11 классах художественных произведений, содержащих библейские мотивы. Автореферат диссертации на соискателя кандидата педагогических наук. Оренбург, 2007.

Черкезова М. Библейские мотивы в русской литературы. Дидактические материалы. Литература в школе. 1997. № 2. С. 142–149.

Bondarenko, Y. (2017). Zahalna model shkilnoho navchannia ukrainskoi literatury [General pattern of teaching Ukrainian literature at school]. Nizhyn: Nizhyn Gogol State University.

Zhigalova, M. (2002). Izuchenie antichnoj literatury v shkolakh razlichnogo tipa: Uchebno-metodicheskoe posobie [The study of ancient literature in schools of various types: a teaching aid]. Bryansk: BrGU.

Pavlyshyn, M. (1987). «Dim na hori» Valeriia Shevchuka [“Dim na hori” by Valery Shevchuk]. Moderniti, vol. 11 (319), pp. 28–41.

Pasichnyk, E. (2000). Metodyka vykladannya ukrayinsʹkoyi literatury v serednikh navchalʹnykh zakladakh: Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh zakladiv osvity [Methods of teaching Ukrainian literature in secondary schools: A textbook for students of higher education]. Kyiv: Lenvit.

Porol, O. (2007). Speczifika tekstualnogo analiza v 5–11 klassakh khudozhestvennykh proizvedenij, soderzhashhikh biblejskie motivy. Avtoreferat dissertaczii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk [The specificity of textual analysis of works of art containing biblical motifs in 5-11 grades. Abstract for the degree of PhD]. Orenburg.

Cherkezova, M. (1997). Biblejskie motivy v russkoj literature. Didakticheskie materialy [Biblical motives in Russian literature. Didactic materials]. Literatura v shkole, no. 2, pp. 142–149.