ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЮВАННЯ УСЕРЕДНЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ АТМОСФЕРИ
PDF

Ключові слова

атмосферне повітря
моделювання
промислові підприємства
експозиція
усереднені концентрації
забруднюючі речовини
коефіцієнти співвідношень
оцінка ризику

Як цитувати

Петросян, А., Маремуха, Т., & Моргульова, В. (2020). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЮВАННЯ УСЕРЕДНЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ АТМОСФЕРИ. Молодий вчений, 7 (83), 7-12. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-2

Анотація

На підставі проведених досліджень розраховано усереднені концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери від викидів різних груп промислових підприємств і автотранспорту, використовуючи програмний комплекс ISC-AERMOD View та додатково виконано порівняльний аналіз з максимально разовими концентраціями, що були змодельовані за допомогою програми ЕОЛ+ (законодавчо закріплена в дозвільний системі). Оцінено співвідношення усереднених концентрацій хімічних речовин між собою у загальному забрудненні атмосферного повітря промисловими підприємствами та визначено середній коефіцієнт співвідношення між середньодобовою та максимально разовою концентраціями; середньорічною та середньодобовою концентраціями. Показано неможливість використання законодавчо закріплених в Україні програмних комплексів при оцінках хронічних впливів на організм людини, що потребує внесення змін та доповнень до основних нормативно-методичних документів чинного санітарного і екологічного законодавства, які регламентують якість атмосферного повітря та потребують удосконалення з метою проведення подальших оцінок ризику для здоров’я експонованого населення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-7-83-2
PDF

Посилання

Ambient air pollution: Health impacts. URL: https://www.who.int/airpollution/ambient/healthimpacts/ru/ (дата звернення: 12.03.2020).

Турос О.І., Петросян А.А., Михіна Л.І. Гігієна повітря. Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики : зб. наук. пр. Київ, 2011. С. 133–149.

Human health risk assessment. URL: https://www.epa.gov/risk/humanhealthriskassessment (дата звернення: 04.04.2020).

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації / МОЗ ; наказ № 184 від 13.04.2007 р. Київ, 2007. 28 с.

Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP: technical report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. 302 p.

Air quality guidelines – global update 2005. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 484 p.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152. 44 p.

Janssen N., Mehta S. Human exposure to air pollution // Air quality guidelines for Europe. World Health Organization, 2006. P. 61-85.

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», затверджена Головою Держкомгідромету СРСР від 4 серпня 1986 р. № 192. URL: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294853/4294853873.pdf (дата звернення: 29.06.2020).

AERMOD: Description of Model Formulation, Alan J. Cimorelli, Steven G. Perry, Akula Venkatram, Jeffrey C. Weil, Robert J. Paine, Robert B. Wilson, Russell F. Lee, Warren D. Peters, Roger W. Brode, James O. Paumier / EPA-454/R-03-004 September, 2004 URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermodmfd.pdf (дата звернення: 29.03.2020).

User's Guide for the AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET). EPA-454/B-03-002. U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC., 2004. 252 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermetugb.pdf (дата звернення: 27.03.2020).

Cimorelli A. J., Perry S. G., VenkatramA., Weil J. C., Paine R. J. et al. AERMOD: Description of Model Formulation, EPA-454/R-03-004. U.S. Environmental Protection Agency, 2004. 92 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermodmfd.pdf (дата звернення: 09.04.2020).

Г. Горячев, М. Гаврилюк. Моделирование распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием Гис-технологий по методике ОНД-86. Научные труды Винницкого национального технического университета, вып. 3, 1. URL: https://trudy.vntu.edu.ua/index.php/trudy/article/view/157 (дата звернення: 10.05.2020).

Ambient air pollution: Health impacts. URL: https://www.who.int/airpollution/ambient/healthimpacts/ru/.

Turos, O.I., Petrosian, А.А., & Mykhina, L.І. (2011). Air hygiene. Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoi nauky ta praktyky [Experience and prospects of scientific support of problems of hygienic science and practice]. Кyiv, pp. 133–149.

Human health risk assessment. URL: https://www.epa.gov/risk/humanhealthriskassessment (accessed: 04.04.2020).

Otsinka ryzyku dlia zdorovia naselennia vid zabrudnennia atmosfernoho povitria: metodychni rekomendatsii [Assessment of the risk to public health from air pollution: guidelines]. Ministry of Health ; order № 184, 13.04.2007 К., 2007. 28 P.

Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP: technical report. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. 302 p.

Air quality guidelines – global update 2005. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 484 p.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152. 44 p.

Janssen N., Mehta S. Human exposure to air pollution // Air quality guidelines for Europe. World Health Organization, 2006. P. 61-85.

OND-86 «Metodika rascheta kontsentratsiy v atmosfernom vozduhe vrednyih veschestv, soderzhaschihsya v vyibrosah predpriyatiy» [OND-86 "Methodology for calculating the concentration of harmful substances in the atmospheric air contained in the emissions of enterprises"], approved Chairman of the State Committee for Hydrometeorology of the USSR from 4.08.1986 № 192. URL: http://www.gostrf.com/normadata/1/4294853/4294853873.pdf.

AERMOD: Description of Model Formulation, Alan J. Cimorelli, Steven G. Perry, Akula Venkatram, Jeffrey C. Weil, Robert J. Paine, Robert B. Wilson, Russell F. Lee, Warren D. Peters, Roger W. Brode, James O. Paumier / EPA-454/R-03-004 September, 2004 URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermodmfd.pdf.

User's Guide for the AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET). EPA-454/B-03-002. U.S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC., 2004. 252 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermetugb.pdf.

Cimorelli A. J., Perry S. G., VenkatramA., Weil J. C., Paine R. J. et al. AERMOD: Description of Model Formulation, EPA-454/R-03-004. U.S. Environmental Protection Agency, 2004. 92 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermodmfd.pdf.

G. Horiachev, М. Havryliuk. Modelirovanie rasprostraneniya zagryaznyayuschih veschestv v atmosfernom vozduhe s ispolzovaniem Gis-tehnologiy po metodike OND-86 [Modeling the spread of pollutants in the air using GIS technologies according to the OND-86 method]. Scientific works of Vinnitsa National Technical University, vol. 3, 1. URL: https://trudy.vntu.edu.ua/index.php/trudy/article/view/157