СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ – ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ НА РИНКУ В2В
PDF

Ключові слова

ринок В2В
В2В маркетинг
інституційний споживач
споживча цінність товару
ланцюжок створення споживчої цінності

Як цитувати

Царинний, Є., & Канівець, П. (1). СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ТОВАРУ – ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ НА РИНКУ В2В. Молодий вчений, 8 (84), 279-281. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-55

Анотація

Сучасні умови високої конкуренції бізнес-середовища вимагають від керівників підприємств зважених рішень і обґрунтованих стратегій розвитку підприємств. Маркетингова стратегія займає найважливіше місце в забезпеченні прибутковості діяльності, оскільки дозволяє відповісти на питання «для кого?» компанія існує. Організації бізнесу на ринку В2В «інституційних споживачів» компанії, які закуповують товари і послуги не для кінцевого споживання, а для використання у власному виробництві товарів і послуг, на які є попит у інших організацій, або на ринках кінцевих споживачів, або з боку суспільства в цілому. Закупівельні процеси інституціональних споживачів мають багато спільного з процесами прийняття рішень кінцевими споживачами, оскільки також відбуваються людьми. Також слід врахувати, що дані інституціональні споживачі прагнуть отримати максимальну віддачу при мінімальних витратах і ризики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-55
PDF

Посилання

Балабаниць А.В. Інтегроване управління системою маркетингової взаємодії. Донецьк, 2011. 21 с.

Бек М.А. Маркетинг В2В. Учебное пособие. Москва : Издательство ГУ ВШЭ, 2008. 327 с.

Євдоченко О.О. Моделі поведінки споживачів на світових товарних ринках. Вчені записки : Збірник наукових праць випуск 11. Київ : КНЕУ, 2009. 239-245 с.

Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: учебное пособие. Киев : Центр учебной литературы, 2010. 576 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. С англ. 2-е европ. изд. Москва : Издательский дом «Вильямс», 1999. 1152 с.

Ларіна Я.С. Маркетинг як філософія бізнесу та його сучасні концепції. URL: http://edorada.org/articles/views?id=352 (дата звернення: 10.08.2020).

Олива Р. Обзор маркетинга на рынке В2В. Лояльность в сфере В2В. Компании-лидеры. Маркетинг-дайджест. 2004. № 2. С. 28–44.

Решетнікова І.Л. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг. Маркетинг в Україні. 2011. № 4. С. 66–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu2011413 (дата звернення: 10.08.2020).

Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко А.В. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика : Підручник. Київ : Знання, 2005. 764 с.

Цвілий С.М. Маркетинговий механізм забезпечення конкурентоспроможності монопродуктового промислового підприємства. Дніпропетровськ, 2005. 21 с.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Москва : Издательство ГНОМ и Д, 2001. 304 с.

Balabanyts, A.V. (2011). Intehrovane upravlinnia systemoiu marketynhovoi vzaiemodii [Integrated management of the system of marketing interaction: author's ref. dis. for science]. Donetsk, 21 p. (in Ukrainian)

Bek, M.A. (2008). Marketynh B2B. Uchebnoe posobye [Marketing B2B]. Moskva: HSE Publishing House, 327 p. (in Russian)

Ievdochenko, O.O. (2009). Modeli povedinky spozhyvachiv na svitovykh tovarnykh rynkakh. Vcheni zapysky: Zbirnyk naukovykh prats vypusk 11 [Models of consumer behavior in world commodity markets // Scientific notes: Coll. Science. wash. Vip. 11]. Kyiv: KNEU, pp. 239–245. (in Ukrainian)

Zozulev, A.V. (2010). Promyshlennyi marketynh: rynochnaia stratehyia: uchebnoe posobye [Industrial marketing: market strategy: Textbook. Manual]. Kiev: Center for educational literatur, 576 p. (in Russian)

Kotler, F. (1999). Osnovy marketynha. Per. S anhl. 2-e evrop. Yzd [Fundamentals of marketing. Per. With English – 2nd European. ed]. Moskva: Yzdatelskyi dom «Vyliams», 1152 p. (in Russian)

Larina, Y.S. Marketynh yak filosofiia biznesu ta yoho suchasni kontseptsii [Marketing as a business philosophy and its modern concepts]. Available at: http://edorada.org/articles/views?id=352 (accessed 10.08.2020). (in Ukrainian)

Olyva, R. (2004). Obzor marketynha na rыnke B2B. Loialnost v sfere B2B. Kompanyy-lyderu [Overview of marketing in the B2B market. Loyalty in the field of B2B. Leading companies]. Marketing digest, no. 2, pp. 28–44 (in Russian)

Reshetnikova, I.L. (2011). Osnovni polozhennia kontseptsii marketynhu na rynku lohistychnykh posluh [The main provisions of the concept of marketing in the market of logistics services]. Marketing in Ukraine. X, no. 4, pp. 66–69. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu2011413 (accessed 10.08.2020). (in Ukrainian)

Starostina, A.O., Dlihach, A.O., Kravchenko, A.V. (2005). Promyslovyi marketynh: Teoriia, svitovyi dosvid, ukrainska praktyka: Pidruchnyk [Theory, world experience, Ukrainian practice: Textbook]. Kyiv: Znannia, 764 p. (in Ukrainian)

Tsvilyi, S.M. (2005). Marketynhovyi mekhanizm zabezpechennia konkurentospromozhnosti monoproduktovoho promyslovoho pidpryiemstva [Marketing mechanism of ensuring the competitiveness of a single-product industrial enterprise]. Dnipropetrovsk, 21 p. (in Ukrainian)

Iudanov, A.Y. (2001). Konkurentsyia: teoryia y praktyka [Competition: theory and practice]. Moscow: Publishing house GNOM and D, 304 p. (in Russian)