ОБЛІКОВА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
PDF

Ключові слова

грошово-кредитна політика
монетарна політика
центральний банк
облікова ставка
відсоток
інфляція
валютний ринок

Як цитувати

Любченко, А., & Дорошенко, Н. (2021). ОБЛІКОВА СТАВКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ. Молодий вчений, 8 (84), 274-278. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-54

Анотація

Стаття присвячена дослідженню грошово-кредитної політики НБУ на основі аналізу облікової ставки на шестирічному проміжку часу, вивченню кожного року окрему задля визначення основних факторів, що впливали на прийняття рішення про її зміну. В статті проведено аналіз наявних підходів до визначення «грошово-кредитна» та «монетарна», «політика» та «регулювання», зазначено власне бачення щодо відмінності та синонімічності даних понять. Визначено, що відбувається при збільшенні та зменшенні облікової ставки. Виявлено причинно-наслідковий механізм, який відбувається при зміні облікової ставки в той або інший бік. Зазначено неможливість прогнозування рівня облікової ставки на майбутні періоди через вплив непередбачуваних факторів. Досліджено в чому полягає відмінність практики використання облікової ставки в Україні та світі. Зазначено ставлення економістів щодо зміни облікової ставки. Дане дослідження є актуальним, адже саме завдяки зміні облікової ставки, Національний банк надає сигнал ринкам щодо послаблення чи посилення грошово-кредитної політики. В висновках визначено на, що потрібно звернути увагу у подальших дослідженнях з даної теми.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-54
PDF

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: http://slovopedia.org.ua/42/53407/288299.html (дата звернення: 10.08.2020).

Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/reghuljuvannja (дата звернення: 10.08.2020).

Арбузов С.Г. та інші. Банківська енциклопедія. Центр наукових досліджень Національного банку України. Київ, 2015. 504 с.

Дзюблюк О.В. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 530 с.

Рябініна Л.М. Термінологія та її значення в теорії і практиці економічних відносин. Економіка України. 2014. № 2 (619). С. 16–28.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/articleartid=14994057&catid=127891 (дата звернення: 10.08.2020).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/ (дата звернення: 10.08.2020).

Ватаманюк О.С., Руснак М.А. Грошово-кредитне регулювання економічних процесів в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2012. № 2.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. URL: http://slovopedia.org.ua/42/53407/288299.html (accessed: 10 August 2020).

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] URL: http://sum.in.ua/s/reghuljuvannja (accessed: 10 August 2020).

Arbuzov, S.H. ta inshi. (2015). Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia]. Research Center of the National Bank of Ukraine. Kyiv, p. 504 .

Dziubliuk, O.V. (2014). Hroshovo-kredytne rehuliuvannia u mekhanizmi zabezpechennia makroekonomichnoi stabilizatsii i efektyvnosti funktsionuvannia bankivskoi systemy Ukrainy [Monetary regulation in the mechanism of macroeconomic stabilization and efficiency of the banking system of Ukraine]. Ternopil: TNEU, p. 530.

Riabinina, L.M. (2014). Terminolohiia ta yii znachennia v teorii i praktytsi ekonomichnykh vidnosyn. [Terminology and its significance in the theory and practice of economic relations]. Ukraine economy. vol. 2, no. 619, pp. 16–28.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official website of the National Bank of Ukraine]. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?artid=14994057&catid=127891 (accessed: 10 August 2020).

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/ (accessed: 10 August 2020).

Vatamaniuk, O. S., Rusnak, M. A. (2012). Hroshovo-kredytne rehuliuvannia ekonomichnykh protsesiv v Ukraini [Monetary regulation of economic processes in Ukraine]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, vol. 2.