ОЦІНКА СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
PDF

Ключові слова

солідарна система
накопичувальна система
недержавне пенсійне забезпечення
пенсійні схеми
ринок інвестицій

Як цитувати

Калюга, Є., & Гайдученко, Т. (1). ОЦІНКА СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Молодий вчений, 8 (84), 268-273. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-53

Анотація

У статті оцінено стан системи пенсійного забезпечення в Україні та проблеми функціонування трьох її складових рівнів. Розглянуто наявні моделі пенсійних систем зарубіжних країн. Визначено переваги та недоліки солідарної, накопичувальної та змішаної моделей. Проаналізовано демографічні показники України та країн зарубіжжя. Акцентовано увагу на визначальному впливі демографічного фактору на дієздатність окремо функціонуючої солідарної системи. Розглянуто заходи, спрямовані на вдосконалення солідарної системи України. Звернено увагу на проблему фінансування солідарної системи за рахунок низького рівня заробітних плат в Україні та невеликих відрахувань до Пенсійного фонду. Зроблено висновок про ефективність функціонування змішаної моделі пенсійної системи та необхідність її розвитку в Україні, а також про потребу впровадження корпоративних та професійних пенсійних схем на базі підприємств для укріплення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Наголошено на необхідності розвитку вітчизняного ринку інвестицій для впровадження накопичувальної системи та ефективного розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Надано рекомендації по реформуванню та вдосконаленню пенсійної системи України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-53
PDF

Посилання

Вишневська О.А. Пенсійна реформа: зарубіжний досвід для України. Аспекти публічного управління. 2016. №8 (34). С. 42–48. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=aplup201687 (дата звернення: 16.07.2020).

Горбунова О.А. Реформування системи пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та можливості використання в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. №3 (88). С. 118–125. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=Nvpusk2018317 (дата звернення: 21.07.2020).

Житнюк О. «Загроза існування української нації»: Турчинов терміново звернувся до Зеленського. URL: https://today.ua/zagrozaisnuvannyaukrayinskoyinatsiyiturchynovterminovozvernuvsyadozelenskogo/ (дата звернення: 25.07.2020).

Калюга Є.В., Гайдученко Т.М. Реформування пенсійного забезпечення. Облік, оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів : матеріали V Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Київ, 20 березня 2020 р.). Київ : НУБіП України, 2020. С. 28–30. URL: https://nubip.edu.ua/node/33915 (дата звернення: 25.07.2020).

Кулікова Є.О. Порівняльний аналіз системи пенсійного страхування України та зарубіжних країн. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. 2018. №9 (37). С. 142–146. URL: http://paper.researchbib.com/view/paper/178231 (дата звернення: 23.07.2020).

Медвідь А.О. Зарубіжний досвід здійснення недержавного пенсійного забезпечення та національні перспективи у цій сфері. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9644 (дата звернення: 25.07.2020).

Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги. URL: https://knoema.ru/atlas (дата звернення: 19.07.2020).

Названі мінімальні зарплати в європейських країнах. URL: https://minfin.com.ua/ua/2020/02/04/40658895/ (дата звернення: 23.07.2020).

Одарченко К. П’ятирівнева пенсійна система для забезпечення гідних пенсій. URL: https://nizhyn.in.ua/pyatirivnevapensijnasistemadlyazabezpechennyagidnixpensij.html (дата звернення: 02.07.2020).

Пенсії для жінок у 2020: необхідний вік і стаж – Uteka. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news14delovyenovosti36pensiidlyazhenshhinv2020neobxodimyjvozrastistazh (дата звернення: 22.07.2020).

Пенсійна реформа: нові вимоги до стажу і формула розрахунку. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news14delovyenovosti36pensionnayareformanovyetrebovaniyakstazhuiformularascheta (дата звернення: 22.07.2020).

У Мінсоцполітики заявили про відсутність можливості запустити накопичувальну пенсійну систему. URL: https://zik.ua/news/economics/uminsotspolitykyzaiavylyprovidsutnistmozhlyvostizapustytynakopychuvalnupensiinusystemu957506 (дата звернення: 03.07.2020).

У світі збільшується тривалість життя. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2675385usvitizbilsuetsatrivalistzittavooz.html (дата звернення: 22.07.2020).

Філіпчук П.В. Системи пенсійного забезпечення: огляд світового досвіду. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej10/docpdf/Filipchuk.pdf (дата звернення: 05.07.2020).

Чернявська О.В., Горбунова О.А. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Економіка та держава. 2013. №2. С. 38–44. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=ecde2013213 (дата звернення: 16.07.2020).

Яшник Г.Л. Зарубіжний досвід реформування системи пенсійного забезпечення. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Yashnyk.pdf (дата звернення: 18.07.2020).

Vyshnevska, O.A. (2016). Pensiina reforma: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy [Pension reform: foreign experience for Ukraine]. Aspekty publichnoho upravlinnia, no. 8 (34), pp. 42–48. Available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=aplup201687 (accessed 16 July 2020).

Horbunova, O.A. (2018). Reformuvannia systemy pensiinoho zabezpechennia: zarubizhnyi dosvid ta mozhlyvosti vykorystannia v Ukraini [Reforming the pension system: foreign experience and opportunities for use in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 3 (88), pp. 118–125. Available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=Nvpusk2018317 (accessed 21 July 2020).

Zhytniuk, O. (2020). «Zahroza isnuvannia ukrainskoi natsii»: Turchynov terminovo zvernuvsia do Zelenskoho ["Threat to the existence of the Ukrainian nation": Turchynov urgently appealed to Zelensky]. Available at: https://today.ua/zagrozaisnuvannyaukrayinskoyinatsiyiturchynovterminovozvernuvsyadozelenskogo/ (accessed 25 July 2020).

Kaliuha, Ye.V., & Haiduchenko, T.M. (2020). Reformuvannia pensiinoho zabezpechennia [Pension reform]. Oblik, opodatkuvannia, kontrol ta analiz v aktyvizatsii diialnosti ekonomichnykh subiektiv (Ukraine, Kyiv, March 20, 2020) (eds. Kaliuha Ye.V.), Kyiv: NUBiP Ukrainy, pp. 28–30. Available at: https://nubip.edu.ua/node/33915 (accessed 25 July 2020).

Kulikova, Ye.O. (2018). Porivnialnyi analiz systemy pensiinoho strakhuvannia Ukrainy ta zarubizhnykh krain [Comparative analysis of the pension insurance system of Ukraine and foreign countries]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», no. 9 (37), pp. 142–146. Available at: http://paper.researchbib.com/view/paper/178231 (accessed 23 July 2020).

Medvid, A.O. (2017). Zarubizhnyi dosvid zdiisnennia nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia ta natsionalni perspektyvy u tsii sferi [Foreign experience in the implementation of private pension provision and national prospects in this area]. Available at: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9644 (accessed 25 July 2020).

Svitova i rehionalna statystyka, natsionalni dani, karty i reitynhy [World and regional statistics, national data, maps and ratings]. Available at: https://knoema.ru/atlas (accessed 19 July 2020).

Nazvani minimalni zarplaty v yevropeiskykh krainakh [Named the minimum wage in European countries]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2020/02/04/40658895/ (accessed 23 July 2020).

Odarchenko, K. (2020). Piatyrivneva pensiina systema dlia zabezpechennia hidnykh pensii [Five-level pension system to provide decent pensions]. Available at: https://nizhyn.in.ua/pyatirivnevapensijnasistemadlyazabezpechennyagidnixpensij.html (accessed 02 July 2020).

Pensii dlia zhinok u 2020: neobkhidnyi vik i stazh – Uteka [Pensions for women in 2020: the required age and seniority - Uteka]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/news14delovyenovosti36pensiidlyazhenshhinv2020neobxodimyjvozrastistazh (accessed 22 July 2020).

Pensiina reforma: novi vymohy do stazhu i formula rozrakhunku [Pension reform: new requirements for seniority and calculation formula]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/news14delovyenovosti36pensionnayareformanovyetrebovaniyakstazhuiformularascheta (accessed 22 July 2020).

U Minsotspolityky zaiavyly pro vidsutnist mozhlyvosti zapustyty nakopychuvalnu pensiinu system [The Ministry of Social Policy stated that it was not possible to launch a funded pension system]. Available at: https://zik.ua/news/economics/uminsotspolitykyzaiavylyprovidsutnistmozhlyvostizapustytynakopychuvalnupensiinusystemu957506 (accessed 03 July 2020).

U sviti zbilshuietsia tryvalist zhyttia [Life expectancy is increasing in the world]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubricculture/2675385usvitizbilsuetsatrivalistzittavooz.html (accessed 22 July 2020).

Philipchuk, P.V. Systemy pensiinoho zabezpechennia: ohliad svitovoho dosvidu [Pension systems: a review of world experience]. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej10/docpdf/Filipchuk.pdf (accessed 05 July 2020).

Cherniavska, O.V., Horbunova, O.A. (2013). Klasyfikatsiia natsionalnykh modelei pensiinoho zabezpechennia: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Classification of national pension models: foreign experience and domestic practice]. Ekonomika ta derzhava, no. 2, pp. 38–44. Available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgiirbis64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASPmeta&C21COM=S&2S21P03=FILA=&2S21STR=ecde2013213 (accessed 16 July 2020).

Yashnyk, H.L. Zarubizhnyi dosvid reformuvannia systemy pensiinoho zabezpechennia [Foreign experience in reforming the pension system]. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Yashnyk.pdf (accessed 18 July 2020).