УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
PDF

Ключові слова

конкуренція
конкурентоздатність
рівні конкурентоздатності
підприємство
промисловий ринок
маркетинг-менеджмент

Як цитувати

Громова, О., & Деркач, Р. (1). УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Молодий вчений, 8 (84), 265-267. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-52

Анотація

Конкурентоздатність  це складне, комплексне поняття, тому для інтерпретації концепції необхідно встановити її категорії як дефініції базисних понять. Оцінка рівня конкурентоздатності будь-яких об'єктів може переслідувати найрізноманітніші цілі: від вивчення становища конкретного товару на ринку до вивчення інвестиційної привабливості цілих галузей або країн. Тому дане багатогранне поняття може бути визначено в чому залежить від вирішуваних завдань. Можна виділити три найбільш укрупнених групи об'єктів оцінки конкурентоздатності: мікрорівень (конкретні види продукції); мезорівень (виробництва, підприємства, корпоративні об'єднання підприємств і фірм); макрорівень (галузі, народногосподарські комплекси, регіони, країни, об'єднання країн). З огляду на виявлений зв`язок між рівнями конкурентоздатності, вважаємо, що при переході від мікро- до мезо- і макрорівня показники оцінки конкурентоздатності суб'єктів повинні враховувати показники конкурентоздатності попереднього рівня, що означає їх комплексність та інтегрованість.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-52
PDF

Посилання

Гріщенко І.В., Громова О.Є. Методи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства в умовах забезпечення конкурентоспроможності продукції. Регіональна бізнес-економіка та управління. Вінниця. 2014. №1(41). С. 14–18.

Громова О.Є., Купчик В.Ю. Конкуренція, як складова частина інноваційного розвитку підприємства. Інтеграційні процеси розвитку економіки : матер. 25 міжнарод. науково-практ. конф., 10–11 травня 2013 р. Львів : Львівська економічна фундація, 2013. С. 48–50.

Корж М.В. Маркетинг: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 344 с.

Лагутін В.Д., Романенко В.А., Уманців Ю.М. Конкурентоспроможність національної економіки: навчальний посібник. Київ : КНТЕУ, 2011. 296 с.

Мазаракі А.А., Пшеслінський Д.М., Смолін І.В. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 384 с.

Сорокина И.Э. Методы оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Маркетинг в России и за рубежом. 2009. №4. С. 63–74.

Сумець О.М., Сомова О.Є., Пєліхов Є.Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навчально-практичний посібник. Київ : Професіонал, 2009. 280 с.

Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 2019. 292 с.

Фатхутдінов Р.А., Осовська Г.В. Управління конкурентоздатністю організації: підручник. Київ : Кондор, 2009. 470 с.

Hromova O., Tanasiichuk A., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European Journal of Sustainable Development. Rome, Italy. 2019, 8, 3, 448-454.

Hrishchenko, I.V., & Hromova, O.Yе. (2014). Metody pidvyshchennya investytsiyno-innovatsiynoho potentsialu pidpryyemstva v umovakh zabezpechennya konkurentospromozhnosti produktsiyi Methods of increasing the investment and innovation potential of the enterprise in terms of ensuring the competitiveness of products. Regional business economics and management. Vinnytsya, no 1(41), pp. 14–18.

Hromova, O.Yе., & Kupchyk, V.Yu. (2013). Konkurentsiya, yak skladova chastyna innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva Competition as an integral part of innovative development of the enterprise. Integration processes of economic development: mater. 25 international. scientific practice. Conf., May 10–11, 2013. Lviv: Lviv Economic Foundation, pp. 48–50.

Korzh, M.V. (2008). Marketynh Marketing. Kyiv: Center for Educational Literature, 344 p.

Lahutin, V.D., Romanenko, V.A., & Umantsiv, Yu.M. (2011). Konkurentospromozhnistʹ natsionalʹnoyi ekonomiky Competitiveness of the national economy. Kyiv: KNUTE, 296 p.

Mazaraki, A.A., Psheslinsʹkyy, D.M., & Smolin, I.V. (2010). Torhovelʹne pidpryyemstvo: stratehiya, polityka, konkurentospromozhnistʹ Trading company: strategy, policy, competitiveness Kyiv: KNUTE, 384 p.

Sorokina, I.E. (2009). Metody otsenki konkurentosposobnosti khozyaystvuyushchikh sub"yektov Methods for assessing the competitiveness of economic entities. Marketing in Russia and abroad, no 4, pp. 63–74.

Sumetsʹ, O.M., Somova, O.Ye., & Pyelikhov, Ye.F. (2009). Otsinka konkurentospromozhnosti suchasnoho promyslovoho pidpryyemstva Assessment of the competitiveness of a modern industrial enterprise. Kyiv: Profesional, 280 p.

Tanasiychuk, A.M., Polishchuk, I.I., Hromova, O.Yе., Bondarenko, V.M., Hevchuk, A.V., & Polishchuk, N.V. (2019). Marketynh Marketing. Vinnytsya: TOV «Merkʹyuri-Podillya». 292 p.

Fatkhutdinov, R.A., & Osovsʹka, H.V. (2009). Upravlinnya konkurentozdatnistyu orhanizatsiyi Managing the competitiveness of the organization. Kyiv: Kondor, 470 p.

Hromova, O., Tanasiichuk, A., Abdullaieva, А., Holovchuk, Y., & Sokoliuk, K. (2019). Influence of transformational economic processes on marketing management by an international diversified conglomerate enterprise. European Journal of Sustainable Development. Rome, Italy. 8, 3, 448–454.