ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ
PDF

Ключові слова

трудовий потенціал
освітня компонента
вищі навчальні заклади
індекс людського розвитку
рівень освіченості населення
якість освітніх послуг

Як цитувати

Андрейцева, І. (1). ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ. Молодий вчений, 8 (84), 249-256. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-50

Анотація

Проведено структурно-динамічний аналіз освітньої компоненти трудового потенціалу України. Мережа закладів дошкільної освіти за 18 років скоротилась на 8,9% і водночас зросла кількість вихованців на 30%. За період дослідження спостерігається скорочення загальноосвітніх навчальних закладів з 22,2 до 15,5 тисяч, що позначилось на наповнюваності окремих закладів. Тенденція останнього десятиліття засвідчує скорочення закладів професійно-технічної освіти на 21,9% і, як наслідок, чисельність підготовлених кваліфікованих робітників зменшилась вдвічі. Про диспропорцію у розвитку трудового потенціалу, за категоріями висококваліфікований робітник – молодший спеціаліст – магістр, та суттєве зниження якості освіти свідчать дані офіційної статистики, які підтверджують щорічне зростання чисельності випусків вищих навчальних закладів з 148,6 в 2000/01 році до 357,4 тисячі в 2018/19 році. Результати дослідження свідчать про високий рівень охоплення населення нашої країни вищою освітою. Для України задоволеність населення якістю освіти лише 16,6 %, не достатній для ефективного розвитку трудового потенціалу суспільства. Недостатній рівень фінансування освітньої галузі суттєво позначився на якості освітніх послуг.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-50
PDF

Посилання

Статистичний щорічник України за 2018 рік / Держ. служба статистики України. Житомир : ТОВ «Бук-Друк», 2019. 482 с.

Освіта в Україні: базові індикатори : інформ.-стат. бюл. / ДНУ «Інститут освітньої аналітики. Київ, 2018. 210 с.

Освітня реформа: результати та перспективи : інформ.-анал. зб. / ДНУ «Інститут освітньої аналітики. Київ, 2019. 228с.

Cайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.08.2020).

Національні рахунки України за 2018 рік : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ, 2020. 248 с.

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training. URL: https://europa.eu/europeanunion/abouteu/agencies/cedefopen (дата звернення: 22.08.2020).

ILOSTAT Database. URL: https://www.ilo.org/global/statisticsanddatabases/langen/index.htm (дата звернення: 22.08.2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik: Statystychnyi zbirnyk [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. Zhytomyr: TOV «Buk-Druk».

DNU «Instytut osvitnoi analityky (2018). Informatsiino-statystychnyi biuleten: Osvita v Ukraini: bazovi indykatory [Education in Ukraine: basic Indicators]. Kyiv.

DNU «Instytut osvitnoi analityky (2019). Informatsiino-analitychnyi zbirnyk: Osvitnia reforma: rezultaty ta perspektyvy [Educational reform: results and prospects]. Kyiv.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: www. ukrstat.gov.ua (accessed: 20 August 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Natsionalni rakhunky Ukrainy za 2018 rik: Statystychnyi zbirnyk [National accounts of Ukraine for 2018]. Kyiv.

The official site of the European Center for the Development of Vocational Training. Available at: https://europa.eu/europeanunion/abouteu/agencies/cedefopen (accessed: 20 August 2020).

ILOSTAT Database. Available at: https://www.ilo.org/global/statisticsanddatabases/langen/index.htm (accessed: 20 August 2020).