ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

фальсифікат
ідентифікація
товар
аналіз
якість товару
вартість
ринкова вартість
судова товарознавча експертиза

Як цитувати

Ляпун, Н., & Коваленко, Н. (1). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 8 (84), 240-243. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-48

Анотація

На сучасному етапі формування вільного ринку в Україні актуальною проблемою є вивчення властивостей товарів, встановлення їх натуральності та виявлення підробок. Для припинення незаконної діяльності фальсифікаторів необхідний постійний контроль за якістю товару, який буде реалізовано починаючи від сировини, напівфабрикатів і закінчуючи готовою продукцією. Товари, як об’єкти експертних досліджень, вивчаються для вирішення задач судово-товарознавчої експертизи, а поряд із цим аналізуються, з метою отримання нових наукових знань та виявлення конкретних наукових закономірностей. Отже, ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації є найважливішою метою судової товарознавчої експертизи, проведення кількісних і якісних оцінок основних характеристик товару під час його дослідження, а також процесів, що впливають на ці характеристики, але найчастіше не піддаються безпосередньому виміру і ґрунтуються на судженнях експертів. З кожним роком фальсифікація товарів становиться складнішою за попередні роки. Тому для виявлення підроблених товарів та їх ідентифікації, необхідне вдосконалення методів та приладів, а також розробка програм по забезпеченню безпеки товарів і захисту споживачів. В даній статті наведені методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації основних груп товарів, які використовуються в практиці судових товарознавчих експертів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-48
PDF

Посилання

Дубініна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубініна С.О. та ін. Методи визначення фальсифікації товарів. Підручник. Київ: «Видавничий дім «Професіонал», 2010. 272 с.

Артюх Т.М., Григоренко І.В. Теоретичні основи товарознавства: навч. посібник. Київ: НУХТ, 2014. 263 с.

Петрова І. А., Петров С.О., Кричковська Л.В., Дубоносов В.Л. Загальні методи визначення якості та безпеки споживчих товарів: навч.-практ. посібник. Харків: ФОП Крамаренко Ю.М., 2017. 233 с.

Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: учебник. Москва: Дашков и Ко, 2007. 252 с.

Галун Л., Лисовская Д., Ловкис З. Теоретические основы товароведения и экспертиза: уч. пособие. Минск: ИВЦ Минфина, 2007. 352 с.

Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2006. 190 с.

Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 344 с.

Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 616 с.

Осипенко Н.І. Інформаційна фальсифікація товарів і комплексне інформаційне забезпечення як захист від неї. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. 2011. Вип. 12. С. 26–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca2011127 (дата звернення: 20.06.2020).

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991р. № 1023-ХІІ/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102312#Text (дата звернення: 23.06.2020).

Dubinina, A.A., Ovchinnikova, I.F., & Dubinina, S.O. etc. (2010). Metodi viznachennya falsifikacii tovariv [Methods for determining counterfeiting of goods]. Kyiv: Professional Publishing House. (in Ukrainian)

Artyukh, T.M., & Grigorenko, I.V. (2014). Teoretichni osnovi tovaroznavstva [Theoretical foundations of commodity science]. Kyiv: NUHT. (in Ukrainian)

Petrova, I.A., Petrov, S.O., Krychkovskaya, L.V., & Dubonosov, V.L. (2017). Zagalni metodi viznachennya yakosti ta bezpeki spogivchih tovariv [General methods for determining the quality and safety of consumer goods]. Kharkiv: FOP Kramarenko Yu.M. (in Ukrainian)

Vilkova, S.A. (2007). Ekspertiza potrebitelskih tovarov [Examination of consumer goods]. Moscow: Dashkov and Co. (in Russian)

Galun, L., Lisovskaya, D., & Lovkis, Z. (2007). Teoreticheskie osnovi tovarovedeniya I ekspertizi [Theoretical foundations of commodity science and examination]. Minsk: IVC Minfina. (in Russian)

Pavlova, V.A., Titarenko, L.D., & Maligina, V.D. (2006). Identifikaciya ta falsificaciya prodovolchih tovariv [Identification and falsification of food products]. Kyiv: CUL. (in Ukrainian)

Polikarpov, I.S., & Zakusilov, A.P. (2005). Identifikaciya tovariv [Product identification]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Polikarpov, I.S., & Shumsky, O.V. (2006). Tovarna informaciya [Product information]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Osipenko, N.I. (2011). Informaciina falsifikaciya tovariv i kompleksne informaciine zabezpechennya yak zahust vid nei [Information falsification of goods and complex information support as protection against it]. Bulletin of the Lviv Commercial Academy. Commodity series, vol. 12, pp. 26–29. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca2011127 (accessed 20 June 2020).

Verkhovna Rada of Ukraine (1991). Pro zakhyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 1991r. № 1023-ХІІ [On consumer protection: Law of Ukraine of May 12, 1991 № 1023-XII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102312#Text (accessed: 23 June 2020).