ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЩО ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КЛОПОТАНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

постановка питання
проблемні питання
обсяг необхідної інформації
клопотання
повідомлення про неможливість проведення судової товарознавчої експертизи

Як цитувати

Котенко, С., & Талипова, Л. (1). ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЩО ТЯГНУТЬ ЗА СОБОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КЛОПОТАНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 8 (84), 235-239. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-47

Анотація

В статті розглянуто основні причини, що тягнуть за собою винесення клопотань судовими експертами та написання повідомлень про неможливість проведення судової товарознавчої експертизи. З практичного досвіду експертів виокремлено на що саме потрібно звернути увагу органам досудового розслідування при призначенні судової товарознавчої експертизи та відповіді на клопотання. Питання поставленні на вирішення судової товарознавчої експертизи є стрижнем постанови і процесу проведення судової товарознавчої експертизи. Від відповіді слідчого на клопотання судового експерта багато в чому залежить обґрунтованість, правильність висновку та взагалі своєчасність вирішення поставлених на розгляд судової товарознавчої експертизи питань, а від цього й відповідно швидкість проведення досудового розслідування. В статті наведені рекомендації, стосовно постановки питань поставлених на вирішення судовим експертам, обсягу інформації, який потрібний для вирішення цих питань з метою не тільки надання повного та всебічного висновку експерта, а й оптимізації роботи органів досудового розслідування та судово-експертних установ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-47
PDF

Посилання

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-17//База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465117#Text (дата звернення: 07.08.2020).

Постанова Кабінету Міністрів України Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 №172 База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17294%D0%BF#Text (дата звернення: 07.08.2020).

Інформаційний лист щодо особливостей визначення вартості ювелірних виробів з дорогоцінних металів/[Чечіль Ю.О., Горішній Є.І., Кулік А.В., Суліменко Ю.Д.]. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 19 с.

Богуцька А.І. Актуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2017. Випуск 36. С. 319–323. URL: https://www.vtei.com.ua (дата звернення: 07.08.2020).

Дудич В.В. Права експерта у кримінальному провадженні України. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Випуск 2 (5). С. 213–223. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v22014/20.pdf (дата звернення: 07.08.2020).

Шевченко О.В. Призначення і провадження судово-товарознавчої експертизи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. Випуск 1. С. 261–265. URL: http://www.pap.in.ua/12017/80.pdf (дата звернення: 07.08.2020).

Kryminalʹno-protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny vid 13.04.2012 r. № 4651-17 [Criminal Procedure Code of Ukraine dated 13.04.2012 № 4651-17]. Database "Legislation of Ukraine". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465117#Text (date of application: 07.08.2020).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro realizatsiyu okremykh polozhenʹ Zakonu Ukrayiny «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» vid 19.03.1994 №172 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the implementation of certain provisions of the Law of Ukraine "On Consumer Protection" of 19.03.1994 №172]. Database "Legislation of Ukraine". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17294%D0%BF#Text (date of application: 07.08.2020).

Chechil, Y.O., Horishniy, E.I., Kulik, A.V., Sulimenko, Y.D. (2018). Informatsiynyy lyst shchodo osoblyvostey vyznachennya vartosti yuvelirnykh vyrobiv z dorohotsinnykh metaliv [Information letter on the peculiarities of determining the value of jewelry made of precious metals]. Kiev: DNDEKTs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. (in Ukrainian)

Bogutska, A.L. (2017). Aktualʹni problemy sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz spozhyvchykh tovariv [Actual problems of forensic examinations of consumer goods]. Bulletin of the student scientific society "VATRA" of Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU. (electronic journal), vol. 36, pp. 319–323 Available at: https://www.vtei.com.ua (date of application: 07.08.2020).

Dudych, V.V. (2017). Prava eksperta u kryminalʹnomu provadzhenni Ukrayiny [Expert rights in criminal proceedings in Ukraine]. Prykarpattya Legal Bulletin (electronic journal), vol. 2(5), pp. 213–223 Available at: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v22014/20.pdf (date of application: 07.08.2020).

Shevchenko, O.V. (2017). Pryznachennya i provadzhennya sudovo tovaroznavchoyi ekspertyzy [Appointment and conduct of a judicial merchandising expertise]. Comparative and analytical law (electronic journal), vol. 1, pp. 261–265 Available at: http://www.pap.in.ua/12017/80.pdf (date of application: 07.08.2020).