НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
PDF

Ключові слова

товарознавча експертиза
ринкові відносини
судово-товарознавча експертиза
товар
експертне дослідження
ринкова вартість

Як цитувати

Косторна, О., & Зуєва, О. (1). НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Молодий вчений, 8 (84), 230-234. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-46

Анотація

Актуальність вибраної теми обумовлена становленням ринкових відносин, розвитком кількості суб'єктів, які здійснюють різні види діяльності і часто недостатньо компетентно. Розвиток нових методів ідентифікації товарів призводить до того, що для успішного розгляду та вирішення все більшої кількості справ у суді необхідно застосовувати спеціальні знання, в галузі товарознавства, які сприяють ухваленню законних та обґрунтованих судових рішень. Використання таких знань реалізується через призначення товарознавчої експертизи, покликаної своїми спеціальними методами, прийомами та засобами сприяти встановленню обставин, які мають значення для справи. В таких випадках потрібний висновок товарознавчої експертизи. При проведенні товарознавчої експертизи необхідно встановити різні властивості, характеристики об'єктів дослідження, для встановлення вартості виробу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-46
PDF

Посилання

Петрова І.А. Призначення судом судово-товарознавчої експертизи: тактика та ініціатива. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. №3. 110 с.

Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз: затв. наказом Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5. Судові експертизи в Україні: зб. нормат. актів. Київ: Юрінком Інтер, 2002. C. 39–82.

Петрова І.А. Правові та процесуальні засади судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів: монографія. Харків: Вид-во ФОП Ніконова В.Б., 2011. 275 с.

Кадкова Т.В. Судебные экспертизы. (Основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): учеб. пособие 2-е изд. доп. Харків: Рубикон, 2003. 192 с.

Незалежний інститут судових експертиз. URL: https://nise.com.ua/ru/tovaroznavchaekspertyza (дата звернення: 09.07.2020).

Цивільний процесуальний кодекс України. Харків: Одіссей, 2008. 192 с.

Studbooks.net: URL: https://studbooks.net/74915/pravo/sudebnayatovarovedcheskayaekspertiza (дата звернення: 09.07.2020).

Київська незалежна судово-експертна установа. URL: https://kise.ua/tovaroznavchaekspertiza/ (дата звернення: 09.07.2020).

Експертизи в судовій практиці/за ред. В.Г. Гончаренка. Київ: Юрінком Інтер, 2010. 400 с.

Petrova, I.А. (2011). Pryznachennya sudom sudovo-tovaroznavchoyi ekspertyzy: taktyka ta iniciatyva. Visnyk Vyshhoyi rady yustyciyi #3 [Appointment by the court of forensic examination: tactics and initiative. Bulletin of the High Council of Justice № 3]. (in Ukrainian)

Naukovo-metodychni rekomendaciyi z pytan` pidgotovky ta pryznachennya sudovyx ekspertyz: zatv. nakazom Ministerstva yustyciyi Ukrayiny vid 8 zhovt. 1998 r. # 53/5. Sudovi ekspertyzy v Ukrayini: zb. normat. aktiv. [Scientific and methodical recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations: approved. by order of the Ministry of Justice of Ukraine of October 8. 1998. № 53/5. Forensic examinations in Ukraine: collection. norm. acts]. Кiev: Jurinkom Inter, 2002. 39–82 p. (in Ukrainian)

Petrova, I.A. (2011). Pravovi ta procesual`ni zasady sudovo-tovaroznavchyx ekspertyz spozhyvchyx tovariv: monografiya. [Legal and procedural principles of forensic examination of consumer goods: a monograph]. Kharkiv: Published by FOP Nikonova V.B., 275 р. (in Ukrainian)

Kadkova, T.V. (2003). Sudebnye jekspertizy. (Osnovanija i processual'nyj porjadok naznachenija i proizvodstva, primernyj perechen' voprosov): ucheb. posobie 2-e izd. dop. [Forensic examinations. (Grounds and procedural order of appointment and production, an approximate list of issues): textbook. manual 2nd ed. ext]. Kharkov: Rubicon, 192 p. (in Russian)

Nezalezhnyj instytut sudovyx ekspertyz [Independent Institute of Forensic Examinations. URL: https://nise.com.ua/ru/tovaroznavchaekspertyza (accessed 09.07.2020)

Cyvilnyj procesualnyj kodeks Ukrayiny [Civil Procedure Code of Ukraine]. Kharkiv. Odyssey, 2008. 192 p.

Studbooks.net URL: https://studbooks.net/74915/pravo/sudebnayatovarovedcheskayaekspertiza (accessed 09.07.2020).

Kyyivska nezalezhna sudovo-ekspertna ustanova [Kyiv independent judicial-expert institution. URL: https://kise.ua/tovaroznavchaekspertiza (accessed 09.07.2020).

Ekspertyzy v sudovij praktyci za red. V. G. Goncharenka. [Examinations in judicial practice ed. V.G Goncharenko]. Кiev: Jurinkom Inter, 2010. 400 р. (in Ukrainian)