ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДМЕТУ ОДЯГУ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ
PDF

Ключові слова

трасологічна експертиза
пошкодження одягу
розірване пошкодження
встановлення цілого за частинами
морфологічні ознаки пошкодження
спільна лінія розділення

Як цитувати

Аносов, І., & Солянік, В. (1). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДМЕТУ ОДЯГУ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ. Молодий вчений, 8 (84), 224-229. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-45

Анотація

Розглядаються особливості експертного дослідження деталей предмету одягу з метою встановлення цілого за частинами. При розв’язанні завдань криміналістичного дослідження деталей предмету одягу з метою встановлення цілого за частинами, експертові необхідно знати по-перше комплекс характерних ознак для кожного виду механічних пошкоджень одягу, по-друге методику встановлення цілого за частинами, це дозволить якісно проводити експертне дослідження та формулювати обґрунтовані висновки. Тому метою даної статті є надання результатів дослідження деталей предмету одягу з метою встановлення цілого за частинами, надання рекомендацій судовим експертам при формулюванні висновків під час проведення трасологічних досліджень. Розглянуто та проаналізовано ознаки, що характеризують розрив предмету одягу. На прикладі розірваних пошкоджень лінійної форми на одязі, визначені найбільш характерні морфологічні ознаки даного виду пошкодження. Надані ілюстративні пояснення ознак, які характеризують розірвані пошкодження одягу. Наведено приклади опису одягу та пошкоджених ділянок, мікроскопічного дослідження, проміжного висновку, оцінки результатів проведеного дослідження та висновку. При розв’язанні завдань криміналістичного дослідження встановлення цілого за частинами експертові окрім методики даного виду дослідження необхідно володіти знанням у багатьох промислових галузях, знати технологію виготовлення різноманітних предметів побутового вживання. Так, під час вирішення питання пошкоджень одягу, експерт повинен володіти комплексом характерних ознак для кожного виду тканини, знати комплекс ознак кожного виду механічного пошкодження одягу. Дані знання дозволять експертові провести всебічний аналіз, досліджених об’єктів, що в подальшому виключить скоєння експертної помилки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-45
PDF

Посилання

Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980. 286 с.

Майлис Н.П. Судебная трасология. Москва: «Экзамен», Право и Закон, 2003. 272 с.

Митричев В.С. Криминалистическая идентификация целого по частям. Москва: ВНИИСЭ, 1976. 98 с.

Киселевич И.В. Криминалистические исследования механических повреждений одежды и ее следов в расследовании преступлений: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.09 «уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Москва, 2008. 30 с.

Савватеева Е.Е. Экспертные исследования следов на одежде и следов одежды, изготовленной по современным технологиям: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.09 «уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Саратов, 2004. 22 с.

Кофанов А.В., Волошин О.Г., Літвінова О.В. Трасологічні дослідження. Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 186 с.

Чернов В.Г., Аносов І.В., Бурда В.А. Особливості експертного дослідження різаних пошкоджень одягу. Вісник криміналістичної асоціації України. Харків: ХНУВС, 2019. С. 131–142.

Методика встановлення цілого за частинами. Експертна спеціальність 4.2. «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»/Коструб А.М., Грищенко О.В., Щирба Д.Є., Чашницька Т.Г. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2015. 37 с.

Винберг Л.А. Сравнение как метод исследования в криминалистической идентификационой экспертизе. Москва: Высшая школа, 1972. 74 с.

Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом М-ва внутр. справ України від 17.07.2017 № 591. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z102417 (дата звернення: 11.07.2019).

Кантор И.В. Трасология и трасологическая экспертиза. Москва: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 376 с.

Prorokov, Y.Y. (1980). Kriminalisticheskaya ekspertiza sledov [Forensic examination of traces]. Volhohrad, 286 р. (in Russian)

Mailys, N. P. (2003). Sudebnaya trasologiya [Forensic traceology]. Moscow: «Ekzamen» Pravo y Zakon, 272 р. (in Russian)

Mytrychev, V.S. (1976). Kriminalisticheskaya identifikatsiya tselogo po chastyam [Forensic identification of the whole piece by piece]. Moscow: VNYYSE, 98 р. (in Russian).

Kyselevych, Y.V. (2008). Kriminalisticheskiye issledovaniya mekhanicheskikh povrezhdeniy odezhdy i yeye sledov v rassledovanii prestupleniy [Forensic investigations of mechanical damage to clothing and its traces in the investigation of crimes] (avtoref dis kand jurid nauk). Moskovskii universitet MVD Rossii. (in Russian).

Savvateeva, E.Е. (2004). Ekspertn·yye issledovaniya sledov na odezhde i sledov odezhdy, izgotovlennoy po sovremennym tekhnologiyam [Expert studies of traces on clothes and traces of clothes made using modern technologies] (avtoref dis kand jurid nauk). Saratovskij juridicheskij institut MVD Rossii). (in Russian)

Kofanov, A.V., Voloshyn, O.H., & Litvinova, O.V. (2010). Trasologіchnі doslіdzhennya [Trasological studies]. Kyiv: Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet vnutrishnih sprav, 186 р. (in Ukrainian).

Chernov, V.H., Anosov, I.V., & Burda, V.A. (2019). Osoblivostі yekspertnogo doslіdzhennya rіzanikh poshkodzhen' odyagu [Features of expert research of cut damages of clothes]. Visnyk Kryminalistychnoi Asotsiatsii Ukrainy. Kharkiv: Kharkyvskyi nacional'nyj universytet vnutrishnih sprav, рр. 131–142. (in Ukrainian)

Metodika vstanovlennya tsіlogo za chastinami. Yekspertna spetsіal'nіst' 4.2. «Doslіdzhennya znaryad', agregatіv, іnstrumentіv і zalishenikh nimi slіdіv, іdentifіkatsіya tsіlogo za chastinamI» [The technique of establishing the whole behind the parts. Expert specialty 4.2. "The precedent flag, aggregates, tools and the ones they left behind, the complete identification of the parts"]. Kostrub A.M., Hryshchenko O.V., Shchyrba D.I., Chashnytska T.H. Kyiv: Derzhavnyi naukovo-doslidnyi ekspertno-kryminalistychnyi tsentr mynysterstva vnutrishnykh sprav Ukrainy. (in Ukrainian)

Vynberh, L.A. (1972). Sravneniye kak metod issledovaniya v kriminalisticheskoy identifikatsionoy ekspertize. [Comparison as a research method in forensic identification expertise]. Moscow: Vysshaia Shkola, 74 р. (in Russian)

Pro zatverdzhennya Іnstruktsії z organіzatsії provedennya ta oformlennya yekspertnikh provadzhen' u pіdrozdіlakh Yekspertnoї sluzhbi Mіnіsterstva vnutrіshnіkh sprav Ukraїni [On approval of the Instruction on the organization and execution of expert proceedings in the departments of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] nakaz Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai'ny [Decree of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] vid 17.07.2017 № 591, zarejestrovano v Ministerstvi justycii' Ukrai'ny 18 serpnja 2017 r. za № 1024/30892. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z102417 (accessed: 11.07.2019). (in Ukrainian)

Kantor, Y.V. (2002). Trasologiya i trasologicheskaya ekspertiza [Trasology and Trasological Expertise]. Moscow: VA IMTs GUK MVD Rossii, 376 р. (in Russian)