ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ В СЕКЦІЯХ СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ
PDF

Ключові слова

студенти
фізичне виховання
рухова активність
здоров’я
анкетування
опитування
спорт

Як цитувати

Ванюк, Д. (1). ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ В СЕКЦІЯХ СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ. Молодий вчений, 8 (84), 219-223. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-44

Анотація

В статті розглянута проблема низького рівня рухової активності студентів та виявлені фактори які мають негативний вплив на ставлення студентів до занять у спортивних секціях в період навчання у ВНЗ. Розглянуто матеріали опитування і анкетування студентів .В результаті дослідження встановлено ,що кількість годин відведена на заняття з фізичного виховання у ВНЗ не задовольняє потреби студентів у руховій активності. Це підтверджується тим,що 22,7% учбових закладів не мають спортивних секцій, які б могли забезпечити належний рівень руховою активності студентської молоді,а також лише 15,7% студентів виконують рекомендовану норму рухової активності (включаючи обов’язикові заняття з фізичного виховання та заняття в секціях спортивного напряму ). Виявлений ряд проблем, які призводять до низького рівня реалізації державної програми розвитку фізичної культури і спорту і не забезпечують потрібний рівень рухової активності студентів під час навчання в ВНЗ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-44
PDF

Посилання

Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. Москва: Физкультура и спорт, 1988. 208 с.

Державна программа розвитку фізичної культури на 2017–2020 рр. Редакція від 04.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152017%D0%BF#Text (дата звернення: 24.07.2020).

Електронний ресурс Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.07.2020).

Ионов А.А., Софронов Н.Н. Физическая культура и спорт в воспитании учащейся молодежи. Педагогика – психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2009. № 13 (4). URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogikopsihologicheskieimedikobiologicheskieproblemyfizicheskoykulturyisporta?i=946414 (дата звернення: 24.04.2020).

Кобяков Ю.П. Двигательная активность студентов: структура, нормы, содержание. Теория и практика физической культуры. 30.04.2004. № 5. URL: http://sportfiction.ru/magazine/teoriyaipraktikafizicheskoykultury/issue=199196&sort=PROPERTYpagefrom&method=desc) (дата звернення: 24.07.2020).

Луценко Л.С., Бондаренко И.Ф. Физическое воспитание студентов ВУЗов на основе выбора спортивной специализации. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. № 118(3). С. 177−181.

Мельник М.Г. Становлення та розвиток студентського спорту України в XXI столітті: дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01/Львівський державний інститут фізкультури. Львів, 2016. 231 с.

Павленко Е.Е., Павленко Т.В. Физическая культура как основной фактор формирования и сохранения физического здоровья студентов. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. 2008. № 4. С. 28–31.

Платонов В.Н. Сохранение и укрепление здоровья людей – приоритетное направление современного здравоохранения. Спортивная медицина. 2006. № 2. С. 3–14.

Тищенко В.О. Мотивація самореалізації в спорті. Наука і освіта. 2013. № 4. С. 114–117.

Футорный С.М. Проблема дефецита двигательной активности студенческой молодежи. Физическое воспитание студентов. 2013. № 3. С. 75–79.

Чередниченко І.А. Підвищення фізичного стану студентів на основі комплексного використання засобів спортивних ігор у процесі секційних занять з волейболу: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання 24.00.02. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Дніпро, 2018. 21 с.

Bal'sevich, V.K. (1988). Fizicheskaja kul'tura dlja vseh i dlja kazhdogo [Physical culture for everyone and for everyone]. Moscow: Fizkul'tura i sport (in Russian)

Derzhavna prohramma rozvytku fizychnoi kultury na 2017–2020 rr. Redaktsiia vid 04.03.2020 [State Program for the Development of Physical Culture for 2017–2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1152017%D0%BF#Text (accessed 24 July 2020).

Elektronnyi resurs Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Electronic resource of the State Statistics Committee of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 24 July 2020).

Ionov, A.A., & Sofronov, N.N. (2009). Fizicheskaja kul'tura i sport v vospitanii uchashhejsja molodezhi [Physical culture and sports in the upbringing of students]. Pedagogika – psihologicheskie i medikobiologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i sporta [Pedagogy – psychological and medico-biological problems of physical culture and sports] (electronic journal) vol. 13, no. 4 Available at: https://cyberleninka.ru/journal/n/pedagogikopsihologicheskieimedikobiologicheskieproblemyfizicheskoykulturyisporta?i=946414 (accessed 24 July 2020).

Kobjakov, Ju.P. (2004). Dvigatel'naja aktivnost' studentov: struktura, normy, soderzhani [Motor activity of students: structure, norms, content]. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of physical culture] (electronicjournal) vol. 5. Available at: http://sportfiction.ru/magazine/teoriyaipraktikafizicheskoykultury/issue=199196&sort=PROPERTYpagefrom&method=desc (accessed 24 July 2020).

Lucenko, L.S., & Bondarenko, I.F. (2014). Fizicheskoe vospitanie studentov VUZov na osnove vybora sportivnoj specializacii [Physical education of university students based on the choice of sports specialization]. Vіsnik Chernіgіvs'kogo nacіonal'nogo pedagogіchnogo unіversitetu. Serija: Pedagogichni nauky. Fizychne vyhovannja ta sport, vol. 118 (3), pp. 177–181.

Melnyk, M.G. (2016). Stanovlennya ta rozvytok studentskogo sportu Ukrayiny v XXI stolitti [Formation and development of student sports of Ukraine in the XXI century] (PhD Thesis), Lviv: Lvivskyj derzhavnyj instytut fizkultury, 231 р.

Pavlenko, E.E., & Pavlenko, T.V. (2008). Fizicheskaya kultura kak osnovnoy faktor formirovaniya i sokhraneniya fizicheskogo zdorovia studentov [Physical culture as a major factor in the formation and maintenance of physical health of students]. Slobozhanskyj naukovo-sportyvnyj visnyk: nauk.-teoret. zhurnal, no. 4, pp. 28–31.

Platonov, V.N. (2006). Sohranenie i ukreplenie zdorovya lyudej – prioritetnoe napravlenie sovremennogo zdravoohraneniya [Preservation and strengthening of human health is a priority of modern health care]. Sports medicine, no. 2, pp. 3–14.

Tyshhenko, V.O. (2013). Motyvaciya samorealizaciyi v sporti [Motivation of self-realization in sports]. Science and education, no. 4, pp. 214–117.

Futornyj, S.M. (2013). Problema defecita dvigatelnoj aktivnosti studencheskoj molodezhi [The problem of motor activity deficit of student youth]. Physical education of students, no. 3, pp. 75–79.

Cherednychenko, I.A. (2018). Pidvyshhennja fizychnogo stanu studentiv na osnovi kompleksnogo vykorystannja zasobiv sportyvnyh igor u procesi sekcijnyh zanjat' z volejbolu [Improving the physical condition of students on the basis of integrated use of sports games in the process of sectional volleyball classes] (PhD Thesis), Dnipro: Prydniprovska State Academy of Physical Culture and Sports, 21 р.