ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД АННИ-ГАЛІ ГОРБАЧ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЛЕКСИЧНИХ РЕАЛІЙ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
PDF

Ключові слова

реалія
національний колорит
образність
художній переклад
адекватність
еквівалентність
перекладацькі трансформації
методи перекладу

Як цитувати

Матвіїшин, О., & Михайляк, Ю. (1). ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД АННИ-ГАЛІ ГОРБАЧ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ЛЕКСИЧНИХ РЕАЛІЙ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ. Молодий вчений, 8 (84), 205-209. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-41

Анотація

Стаття присвячена особливостям відтворення національно-культурного компонента оригінального тексту, зокрема лексичних реалій, німецькою мовою. Предметом для аналізу послужили першотвори М. Коцюбинського в німецькомовній інтерпретації А.-Г. Горбач. Обґрунтовано, що ґрунтовні знання лексичних реалій, культурологічна обізнаність та історичні дослідження впливають на адекватність відтворення етнолексем. В процесі дослідження встановлено, що спосіб перекладу етномовних одиниць залежить від мовно-естетичного значення реалії, її стилістичних особливостей, позамовних асоціацій і від перекладацького почерку автора перекладу. У перекладацькій лабораторії А.-Г. Горбач домінантними методи є гіперонімічне перейменування, дескриптивна перифраза, комбінована реномінація, ситуативний відповідник, калькування та ін., які забезпечують адекватність її перекладів. На основі зіставного аналізу вбачається прагнення А.-Г. Горбач з максимальною точністю відтворити ідейний зміст першотвору, його художні особливості, всю красу стилю і манери українського митця, фонетичне звучання й мелодійність його мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-41
PDF

Посилання

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів, 1989. 215 с.

Іваницька М. Анна-Галя Горбач − перекладач і популяризатор української літератури. Сучасні дослідження з іноземної філології: Ужгород: ТОВ «Папірус-Ф», 2013. Вип. 11. С. 139−150.

Коцюбинський М. Твори в 3-х томах. Київ: Дніпро, 1979. Т. 1: Оповідання. Повісті. 317 с.

Матвіїшин О.М. Роль особистості перекладача у міжмовній комунікації: творче кредо Анни-Галі Горбач. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 126. С. 190−194.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). Москва: Высшая школа, 1983. 303 с.

Шум О. Особливості відтворення суржику при перекладі (на матеріалі німецькомовних перекладів А.-Г. Горбач). Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. Вип. 692. 2014. С. 314−317.

Kozjubynskyj M. Fata Morgana und andere Erzählungen/übers.v. A.-H. Horbatsch. Zürich: Manesse-Verlag. 1962. 438 S.

Zorivchak, R.P.(1989). Realiia i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy) [Realiа and translation (based on the material of English translations of Ukrainian prose)]. Lviv. (in Ukrainian)

Ivanytska, M. (2013). Anna-Halia Horbach – perekladach i popoliaryzator ukrainskoi literatury [Anna-Halya Horbach – translator and popularizer of Ukrainian leterature]. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii, vol. 11, pp. 139−150. (in Ukrainian)

Kotsiubynskyi, M. (1979). Tvory v 3-kh tomakh[Works in 3 volumes]. Kyiv: Dnipro (in Ukrainian)

Matviishyn, O.M. (2014). Rol osobystosti perekladacha u mizhmovnii komunikatsii: tvorche kredo Anny-Hali Horbach [The role of the translator's personality in interlingual communication: creative credo of A.-H. Horbach]. Naukovi zapysky. Seria: filolohichni nauky, vol. 125, pp. 190−194. (in Ukrainian)

Fedorov, A.V. (1983). Osnovy obshchey teorii perevoda (Lingvisticheskie problemy) [Fundamentals of the general theory of translation (Linguistic problems)]. Moscow: Vysshaya shkola. (in Russian)

Shum, O. (2014). Osoblyvosti vidtvorennia surzhyku pry perekladi (na materiali nimetskomovnykh perekladiv A.-H. Horbach [Features of reproduction of surzik: on the material of German translations of A.-H. Horbach]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Hermanska filolohiia, vol. 692, pp. 314−317. (in Ukrainian)

Kozjubynskyj, M. (1962). Fata Morgana und andere Erzählungen/übers.v. A.-H. Horbatsch. Zürich: Manesse-Verlag.