ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ
PDF

Ключові слова

термін
дискурс
науково-технічний дискурс
науково-технічний текст
терміносистема

Як цитувати

Марченко, В., & Шух, М. (1). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ. Молодий вчений, 8 (84), 200-204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-40

Анотація

Стаття присвячена вивченню лексико-семантичних особливостей терміносистеми сучасного англомовного науково-технічного дискурсу, детальне вивчення структури, семантики та закономірностей творення якої є важливим та необхідним в умовах стрімкого розвитку науки й техніки. У статті з’ясовано специфіку функціонування термінологічної системи; окреслено структурно-семантичні та лексико-семантичні особливості науково-технічних термінів; розглянуто та систематизовано різні підходи до класифікації науково-технічних термінів; схарактеризовано мовні особливості науково-технічного дискурсу та тексту. Досліджено способи та особливості термінотворення у сучасному англомовному науково-технічному дискурсі. Представлено визначення поняття «термін», його основні характеристики та ознаки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-40
PDF

Посилання

Аликаев Р.С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. 317 с.

Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика: стилистика декодирования. Ленинград, 1981. 295 с.

Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. Москва, 1957. 157 с.

Белова А.Д. Поняття «Стиль» «Жанр» «Дискурс» «Текст» у сучасній лінгвістиці. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. Вип. 32. C. 12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.): 250000/уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Винокур Г.О. Грамматические наблюдения в области технической терминологии. Труды МИИФЛИ. Москва, 1939. 265 с.

Головин Б.Н. Лингвистические основы учения о терминах. Москва, 1987. 345 с.

Гореликова С.Н. Природа термина и некоторые особенности терминообразования в английском языке. Вестник ОГУ, 2002. №6. С. 129–136.

Гургула О.Б., Мельник В.Д. Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 310–314.

Дужа-Задорожна М.П., Задорожний П. Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови). Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2010. № 676. С. 98–101.

Карасик В.И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.

Кущ Е.О. Тексти (конспекти) лекцій з дисципліни «Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері» для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030500 «Філологія». Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 62 с.

Мазурик Д.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.): автореф. дис. … канд. філ. наук: 10.02.01. Львів, 2002. 20 с.

Синдега Р.Є. Структурні особливості функціонування термінів в англомовних текстах з проблем комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Філологія». 2009. Вип. 11. С. 351–358.

Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории. Москва, 2003. 267 с.

Український термін як національно-культурне явище URL: http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific%20language/Chapter%204/Part1.htm (дата звернення: 13.06.2020).

Savory T. H. The language of science. London, 1967. 158 p.

Alikaev, R.S. (1999). Yazyk nauki v paradigme sovremennoy lingvistiki [Language of science in the paradigm of modern linguistics]. Nal'chik: El'-Fa. (in Russian)

Arnol'd, I.V. (1981). Stilistika sovremennogo angliyskogo yazika: stilistika dekodirovaniya [Modern English stylistics: decoding stylistics]. Leningrad: Prosveshchenie. (in Russian)

Akhmanova, O.S. (1957). Ocherki po obshchey i russkoy leksikologi [Essays on general and Russian lexicology]. Moscow: Uchpedgiz. (in Russian)

Belova, A.D. (2002). Poniattia “Styl'” “Zhanr” “Dyskurs” “Tekst” u suchasnii linhvistytsi. [The concept of “Style” “Genre” “Discourse” “Text” in modern linguistics]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 32, p. 12.

Busel, V.T. (ed.) (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (with additions)]. Kyiv; Irpin: Perun.

Vinokur, G.O. (1939). Grammaticheskie nablyudeniya v oblasti tekhnicheskoy terminologii [Grammar Observations in Technical Terminology]. Trudy MIIFLI [MIIFLI Proceedings]. Moscow: Vysshaya shkola. (in Russian)

Golovin, B.N. (1987) Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh [Linguistic foundations of the doctrine of terms]. Moscow: Vysshaya shkola. (in Russian)

Gorelikova, S.N. (2002). Priroda termina i nekotorye osobennosti terminoobrazovaniya v angliyskom yazyke [The nature of the term some features of term formation in English]. Bulletin of the Orenburg State University, no. 6. pp. 129–136.

Hurhula, O.B., & Melnyk, V.D. (2017). Teksty naukovo-tekhnichnoho styliu u perekladatskomu aspekti. [Texts of scientific and technical style in translating aspect]. Young Scientist, no. 3 (43), pp. 310–314.

Duzha-Zadorozhna, M.P., & Zadorozhnyy, P. (2010). Strukturno-semantychni osoblyvosti terminosystemy sotsialnoyi pedahohiky (na osnovi nimetskoyi movy) [Structural-semantic features of the social pedagogy terminological system (based on the German language)]. Bulletin of the National Lviv Polytechnic University. "Problems of Ukrainian terminolog" Series, no. 676, pp. 98–101.

Karasik, V.I. (2000). O tipakh diskursa. Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs: sb. nauch. tr [On the types of discourse. Linguistic personality: institutional and personal discourse: Collection of Scientific Papers]. Volgograd: Peremena. (in Russian)

Kushch, E.O. (2013). Teksty (konspekty) lektsii z dystsypliny «Pereklad yak zasib komunikatsii u naukovo-tekhnichnii sferi» dlia studentiv vsikh form navchannia spetsialnosti 6.030500 «Filolohiia». [Texts (abstracts) of lectures on the subject "Translation as a means of communication in the scientific and technical sphere" for students of all forms of education specialty 6.030500 "Philology"]. Zaporizhia: ZNTU. (in Ukrainian)

Mazuryk, D.V. (2002). Innovatsiini protsesy v leksytsi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy (90-i roky XX st.) [Innovative processes in the vocabulary of modern Ukrainian literary language (90s of the XX century)] (PhD Thesis). L`viv, Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Syndeha, R.Ye. (2009). Strukturni osoblyvosti funktsionuvannia terminiv v anhlomovnykh tekstakh z problem kompiuternykh nauk ta informatsiinykh tekhnolohii. [Structural features of the terms functioning in English texts on the computer science and information technology problems]. Scientific Proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series, vol. 11, pp. 351–358.

Superanskaya, A.V. (2003). Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii [General terminology: Questions of theory]. Moscow: Editorial URSS. (in Russian)

Ukrainskyi termin yak natsionalno-kulturne yavyshche [Ukrainian term as a national and cultural phenomenon] Available at: http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific%20language/Chapter%204/Part1.htm) (accessed 13.06.2020).

Savory, T.H. (1967). The language of science. London, 158 p.