ЕРОТИЗАЦІЯ ТЕКСТУ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ ФРЕДЕРІКА БЕГБЕДЕ
PDF

Ключові слова

Фредерік Бегбеде
постмодернізм
ерос
засоби еротизації
індивідуальний стиль

Як цитувати

Дудлій, С. (1). ЕРОТИЗАЦІЯ ТЕКСТУ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ ФРЕДЕРІКА БЕГБЕДЕ. Молодий вчений, 8 (84), 190-195. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-38

Анотація

У статті досліджується художня модель еротичного дискурсу Фредеріка Бегбеде. Як складова естетики пост-постмодернізму сексуальність зосереджується не тільки і не стільки у сфері чуттєвої любові. У творах французького митця еротизм є головною ознакою життя й мислення сучасної людини. Проаналізовано контекстну природу еротизації тексту Бегбеде, зокрема з’ясовано соціальний пласт. Зазначено, що сучасне суспільство письменник трактує у своєрідній манері: з одного боку, викриваючи занепад моралі, письменник наштовхує на роздуми про необхідність кардинальних змін, а з іншого – з наполегливістю спостережливого песиміста стверджує думку про неможливість щось змінити. Художній світ Бегбеде стає місцем перетину моделей еросу, представлених на всіх рівнях творення та розуміння тексту як сексуального феномена. Стильова палітра письменника специфічна, насичена різними мовними прийомами, що слугують засобами відтворення і передачі образів пост-постмодерну з усіма вадами, умовностями та екзистенціальною розгубленістю індивідів. Сталою залишається атмосфера «театру абсурду», в алогічний простір якого виявляються втягнуті і герой, і читач. До стильової специфіки творів Бегбеде належить прийом самоцитування, базований на тісному взаємозв’язку романів, «чорний гумор», але найчастіше − «маска» сучасного молодого циніка, через яку відтворено десакралізацію культурно-історичних цінностей.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-38
PDF

Посилання

Андрієвська В.В. Лінгвокогнітивні особливості вираження внутрішнього світу головного героя у романі Ф. Бегбедера «L’amour dure trois ans». Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 51. С. 12–15.

Бегбеде Ф. «99 франків» («14,99 €»)/пер. з фр. Леонід Кононович. Київ: Publishing, 2017. 320 с.

Бегбеде Ф. Windows on the world/пер. з фр. Р.В. Мардер, О.М. Ногіна. Фоліо, 2006. 288 с.

Бегбеде Ф. Ідеаль, або На поміч, пардон («Простіть і відпустіть»)/пер. з фр. Леонід Кононович. Київ: Publishing, 2018. 256 с.

Бегбеде Ф. Кохання живе три роки/пер. з фр. Леонід Кононович. Київ: Publishing, 2017. 192 с.

Бегбедер Ф. Любовь – это единственное, что меня по–настоящему интересует в жизни: [интервью с Фредериком Бегбеде на 23 форуме издателей (г. Львов)]; интервью вел О. Хоменко. https://ukrop.depo.ua/rus/literaturniyukrop/frederikbegbedelyubovtseedineshchomenepospravzhnomu17092016182000 (дата звернення: 30.07.2020).

Бегбеде Ф. Романтичний егоїст/пер. з фр. Р.В. Мардер, О.М. Ногіна Фоліо, 2007. 283 с.

Бегбеде Ф. Французький роман/пер. з фр. Леонід Кононович. Київ: Publishing, 2017. 256 с.

Бурлан Ю. Фредерик Бегбедер: романтический эгоист. URL: http://svpsychology.ru/frederikbegbeder (дата звернення: 24.07.2020).

Дзик Р.А. Ф.М. Достоєвський в романі Ф. Бегбеде «Простіть і відпустіть»: інтертекстуальний аспект. Вісник Львівського університету. Серія «Іноземні мови». Львів: Львівський нац. ун–т, 2011. С. 103–109.

Иеронова И.Ю., Трофимова О.А. Текстовый концепт общества потребления в романе Ф. Бегбедера «99 франков». Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. № 2. С. 38–43.

Калашникова О.Л. Литературная оптика Ф. Бегбедера. URL: https://sworld.com.ua/konferua11/17.pdf (дата звернення: 04.07.2020).

Любимова А.Ф. Постмодернистская антиутопия Ф. Бегбедера «99 франков». Проблемы метода и поэтики в мировой литературе. Пермь, 2005. С. 112–116.

Мещеряков С.В. Романы Ф. Бегбедера «99 франков» и «Идеаль»: принципы художественной объективации автора URL: http://dsNb.net/Nteraturamira/romanyfbegbedera99frankoviidealprincipyhudozhestvennojobektivacii.html (дата звернення: 17.07.2020).

Савченко З. Рання творчість Фредеріка Бегбедера в контексті естетики постмодернізму. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «New Opportunities in the World Science». Abu-Dhabi, UAE, 2017. №9 (25), Vol. 4, September. P. 25–29. URL: http://wsconference.com (дата звернення: 08.07.2020).

Bauer–Funke C. Pas d’alternative au monde actuel. Poétique de la transgression dans 99 francs de Frédéric Beigbeder. Un retour des normes romanesques dans la littérature française contemporaine. Troisième partie. Diversité du contemporain. Р.: Presses Sorbonne Nouvelle, Parution, 2011. 318 p. Р. 275–292.

Andriyevs'ka, V.V. (2015). Linhvokohnityvni osoblyvosti vyrazhennya vnutrishn'oho svitu holovnoho heroya u romani F. Behbedera «L"amour dure trois ans» [Linguocognitive features of the expression of the inner world of the protagonist in F. Begbeder's novel "L'amour dure trois ans"]. Naukovi zapysky NU «Ostroz'ka akademiya», vol. 51, pp. 12–15.

Behbede, F. (2017). 99 frankiv [99 francs]. Kyiv: KM Publishing. (in Ukrainian)

Behbede, F. (2006). Windows on the world [Windows on the world]. Kharkiv: Folio. (in Ukrainian)

Begbede, F. (2018). Ideal, or To help, sorry [Forgive and let go]. Kyiv: KM Publishing. (in Ukrainian)

Behbede, F. (2017). L'amour dure trois ans [Love lives three years]. Kyiv: KM Publishing. (in Ukrainian)

Frederick Begbeder: Love is the only thing that really interests me in life. URL: https://ukrop.depo.ua/en/literaturniyukrop/frederikbegbedelyubovtseedineshchomenepospravzhnomu17092016182000 (accessed 30.07.2020).

Begbede, F. (2007). Romantychnyy ehoyist [A romantic egoist]. Kharkiv: Folio. (in Ukrainian)

Begbede, F. (2017). Frantsuz'kyy roman [French novel]. Kyі: KM Publishing (in Ukrainian)

Burlan, J. Frederick Begbeder: a romantic egoist. URL: http://svpsychology.ru/frederikbegbeder (accessed 24.07.2020).

Dzyk, R.A. (2011). F.M. Dostoyevs'kyy v romani F. Behbede «Prostit' i vidpus-tit'»: intertekstual'nyy aspekt [FM Dostoevsky in F. Begbede's novel "Forgive and Release": intertextual aspect]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya «Inozemni movy», vol. 18, pp. 103–109.

Yeronova, Y.Yu., Trofymova, O.A. (2005). Tekstoviy kontsept obshchestva potreblenyya v romane F. Behbedera «99 frankov» [The textual concept of a consumer society in F. Beigbeder's novel «99 Francs»]. Vestnyk Baltyyskoho federal'noho unyversyteta ym. Y. Kanta, vol. 2, pp. 38–43.

Kalashnykova, O.L. Lyteraturnaya optyka F. Behbedera [F. Beigbeder's literary optics]. A scientific look into the future, vol. 2, no. 11–02, pp. 91–102.

Lyubymova, A.F. (2005). Postmodernyst·skaya antyutopyya F. Behbedera «99 frankov». Problemы metoda y poэtyky v myrovoy lyterature [F. Beigbeder's postmodern dystopia "99 francs". Problems of method and poetics in world literature]. Cientific notes of Orel State University, vol. 2, no. 75, pp. 112–116.

Meshcheryakov, S.V. (2013). Romany F. Behbedera «99 frankiv» i «Ideal'»: pryntsypy khudozhn'oyi ob"yektyvatsiyi avtora [F. Beigbeder's novels "99 Francs" and "Ideal": the principles of artistic objectification of the author] (PhD Thesis), Voronezh, Perm National Research University.

Savchenko, Z. (2017). Rannya tvorchist' Frederika Behbedera v konteksti este-tyky postmodernizmu [The early work of Frederick Begbeder in the context of the aesthetics of postmodernism]. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «New Opportunities in the World Science» (Abu-Dhabi, UAE). United Arab Emirates, Ajman: International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, vol. 4, no. 9(25), pp. 25–29.

Bauer–Funke, C. (2011). Pas d’alternative au monde actuel. Poétique de la transgression dans 99 francs de Frédéric Beigbeder. [No alternative to today's world. Poetics of transgression in «99 francs» by Frédéric Beigbeder]. Presses Sorbonne Nouvelle, Parution, no. 318, pp. 275–292.