НАРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА
PDF

Ключові слова

інформаційно-психологічне протиборство
медіадискурс
імідж України
стратегічні наративи
вербальні засоби персуазивності

Як цитувати

Гречка, С. (1). НАРАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА. Молодий вчений, 8 (84), 183-189. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-37

Анотація

Стаття присвячена вивченню наративних технологій моделювання іміджу України в умовах інформаційно-психологічного протиборства (на матеріалі текстів російськомовного медійного суспільно-політичного дискурсу). Виявлено репертуар наративів, що впливають на імідж України, а також окреслено їх тематичні групи: українська держава, українська армія, українська влада, а також Революція Гідності. Моделювання негативного іміджу України в умовах інформаційно-психологічного протиборства може здійснюватися шляхом деконструювання позитивного іміджу. Такі трансформації відбуваються за допомогою актуалізації експланаторного, інтерпретаційного і трансформаційного потенціалу стратегічних наративів. Встановлено, що одним з найефективніших лінгвальних засобів персуазивності стратегічних наративів є використання прагматичних компонентів лексичної семантики мовних одиниць (оцінного, експресивного, ідеологічного та соціального), які об’єктивуються за допомогою оцінних номінацій, атрибутів, експресивної лексики, ідеологічно-модальної лексики, сленгізмів, жаргонізмів, розмовних й просторічних слів, фразеологізмів, а також метафор.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-37
PDF

Посилання

Баровська А.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО. Стратегічні пріори-тети. 2015. №1. С.147–152.

Бозаджиев В.Л. Политическая психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Академия Естествознания, 2015. URL: https://monographies.ru/en/book/view?id=275 (дата звернення: 15.08.2020).

Гречка С.О. Вербальні засоби формування іміджу України в антиукраїнському дискурсі. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2018. №1. С.73–97

Гречка С.О. Іміджева складова гібридної війни проти України: лінгвістичний аспект. Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 2 (62). 2018. С. 87–92.

Ожеван М.А. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України. Стратегічні пріоритети. 2016. №4 (41). С. 30–40.

Почепцов Г.Г. Нарративный инструментарий воздействия. 2015. URL: https://psyfactor.org/lib/narrative.htm (дата звернення: 15.08.2020).

Профатилова Л.Г. Нарративы как междисциплинарный конструкт. Методо-логія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2008. Випуск 14. С. 153–156.

Autesserre S. Dangerous tales: dominant narratives on the Congo and their unintended consequences. URL: https://academic.oup.com/afraf/articleabstract/111/443/202/16975?redirectedFrom=PDF (дата звернення: 15.08.2020).

Barovska, A.V. (2015). Stratehichni komunikatsii: dosvid NATO [Strategic communications: NATO's experience]. Stratehichni priorytety, no. 1, pp. 147–152.

Bozadzhiev, V.L. (2015). Politicheskaya psikhologiya: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenij [Political psychology: a study guide for higher education students]. Moscow: Akademiya Estestvoznaniya (in Russian). Available at: https://monographies.ru/en/book/view?id=275 (accessed: 15.08.2020).

Hrechka, S.O. (2018). Verbalni zasoby formuvannia imidzhu Ukrainy v antyukrainskomu dyskursi [Verbal means of forming the image of Ukraine in anti-Ukrainian discourse]. Informatsiina Bezpeka Liudyny Suspilstva Derzhavy, no. 1, pp. 73–97.

Hrechka, S.O. (2018). Imidzheva skladova hibrydnoi viiny proty Ukrainy: linhvistychnyi aspekt [Image component of the hybrid war against Ukraine: linguistic aspect]. Movni i kontseptualni kartyny svitu, vol. 2 (62), pp. 87–92.

Ozhevan, M.A. (2016). Hlobalna viina stratehichnykh naratyviv: vyklyky ta ryzyky dlia Ukrainy [The global war of strategic narratives: challenges and risks for Ukraine]. Stratehichni priorytety, no. 4 (41), pp. 30–40.

Pochepczov, G.G. (2015). Narrativnyj instrumentarij vozdejstviya [Narrative tools of influence]. Available at: https://psyfactor.org/lib/narrative.htm (accessed: 15.08.2020).

Profatilova, L.G. (2008). Narrativy kak mezhdiscziplinarnyj konstrukt [Narratives as an interdisciplinary construct]. Metodolohiia teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva, vol. 14, pp. 153–156.

Autesserre, S. Dangerous tales: dominant narratives on the Congo and their unintended consequences. Available at: https://academic.oup.com/afraf/articleabstract/111/443/202/16975?redirectedFrom=PDF (accessed: 15.08.2020).