СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ключові слова

машинобудування
термін
термінологія
термінологічна одиниця
словотвір
складний термін
семантичне поле

Як цитувати

Вераксич, Т., & Котвицька, В. (1). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ МАШИНОБУДУВАННЯ. Молодий вчений, 8 (84), 179-182. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-36

Анотація

У статті розглядаються структурно-семантичні особливості термінів машинобудування (на матеріалі німецької мови). Машинобудування є галуззю промисловості, що розвивається надзвичайно швидко. Лідером у цій галузі є Німеччина. Зі стрімким розвитком машинобудування як галузі промисловості розвивається і термінологія. Значне поширення продуктів німецького машинобудування у світі та зокрема в Україні привертають увагу до термінології та її коректного перекладу. Розуміння теоретичних засад робить можливим максимально коректний та точний переклад термінології цієї галузі. У ході дослідження встановлено, що найбільш поширеними типами структурних термінологічних одиниць галузі машинобудування є: складні терміни, термінологічні словосполучення, прості терміни, терміни-абревіації, похідні терміни.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-36

Посилання

Бархударов Л.С. Язык и перевод. Москва: Международные отношения, 1975. 240 c.

Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах: учеб. пособие для филол. спец. вузов. Москва: Высш. шк., 1987. 105 c.

Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. Москва, 1977. 221 с.

Карпенко О.Ю. Засади когнітивної ономастики. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2007. С. 396–401.

Котвицька В.А., Лазебна О.А. Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2017. Вип. 28. С. 116–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgufilol20172831 (дата звернення: 24.08.2020).

Лейчик В.М., Шелов С.Д. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод/Серия «Теория и практика научно-технического перевода»: Обзор информации. Вып. 18. Часть II. Москва: Всесоюзный центр переводов научно-технической информации и документации, 1990. 80 с.

Крижанівська А.В., Симоненко Л.О., Панько Т.І. та ін. Склад і структура термінологічної лексики української мови/за ред. А.В. Крижанівської. Київ: Наукова думка, 1984. 194 с.

Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. Москва: Наука, 1989. 173 с.

Ткачева Л.Б. Основные закономерности английской терминологии. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1987. 198 с.

Barhudarov, L.S. (1975). Yazyk i perevod [Language and Translation]. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 240 p. (in Russian)

Golovin, B.N. (1987). Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminah: ucheb. posobie dlya filol. spec. vuzov [Linguistic foundations of the doctrine of terms]. Moskva: Vyssh. shk. (in Russian)

Danilenko, V.P. (1977). Russkaya terminologiya: Opyt lingvisticheskogo opisaniya [Russian Terminology: An Experience of Linguistic Description]. (in Russian)

Karpenko, O.Yu. (2007). Zasady kohnityvnoi onomastyky. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Slov’ianska filolohiia. Chernivtsi: Ruta, pp. 396–401.

Kotvytska, V.A., & Lazebna, O.A. (2017). Tematychna orhanizatsiia avtomobilebudivnoi terminolohichnoi leksyky suchasnoi nimetskoi movy [Thematic organization of automotive industry terminological lexis in modern German]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Filolohiia, (28), pp. 116–118. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgufilol20172831 (Accessed: 24.08.2020).

Lejchik, V.M., & Shelov, S.D. (1990). Lingvisticheskie problemy terminologii i nauchno-tehnicheskij perevod [Linguistic problems of terminology and scientific and technical translation]. Seriya «Teoriya i praktika nauchno-tehnicheskogo perevoda»: Obzor informacii. Vyp. 18. Chast II. Moskva: Vsesoyuznyj centr perevodov nauchno-tehnicheskoj informacii i dokumentacii. (in Russian)

Kryzhanivska, A.V. (ed.) (1984). Sklad i struktura terminolohichnoi leksyky ukrainskoi movy [Composition and the structure of the terminological vocabulary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Superanskaya, A.V., Podolskaya, N.V., & Vasileva, N.V. (1989). Obshaya terminologiya: Voprosy teorii [General terminology: Questions of theory]. Moskva: Nauka. (in Russian)

Tkacheva, L.B. (1987). Osnovnye zakonomernosti anglijskoj terminologii [Basic patterns of English terminology]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta. (in Russian)