ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
освітній процес
інформатизація освіти
комп’ютерні технології
цифрові технології

Як цитувати

Халатур, С., Карамушка, О., & Крючко , Л. (1). ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Молодий вчений, 8 (84), 175-178. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-35

Анотація

У статті проаналізовано практику використання засобів дистанційного навчання закладами вищої освіти в Україні. Дистанційне навчання має бути належним чином організовано через систему організації, технології, програмування та програмних кроків. Платформа дистанційного навчання є ключовим компонентом комунікації партнерів з дистанційної освіти. У цій системі викладачі використовують мультимедійні навчальні ресурси для створення універсальних навчальних курсів, персоналізації їх відповідно до потреб та здібностей кожного студента та підтримки студентської діяльності. На сьогоднішній день у світі існує велика кількість платформ електронного навчання, які поділяються на дві категорії: закриту (комерційний) та відкриту (безкоштовне розповсюдження). В умовах карантину всі заклади вищої освіти були змушені перейти на дистанційну форму навчання. В Україні здобули популярність 4 основні платформи, через які ЗВО здійснюють навчальний процес: Google Classroom, Microsoft Teams, ZOOM та Moodle.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-35
PDF

Посилання

Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.

Васільєва Л.М. Дистанційне навчання в закладах вищої освіти – сучасний виклик сьогодення. Молодий вчений. 2020. №6. С. 312–315.

Дистанційне навчання – нові можливості. URL: https://nubip.edu.ua/node/992 (дата звернення: 17.06.2020).

Офіційний сайт Google Classroom. URL: https://edu.google.com/products/classroom/?modalactive=none

Офіційний сайт Microsoft Teams. URL: https://www.microsoft.com/ukua/microsoft365/microsoftteams/free

Офіційний сайт Moodle. URL: https://moodle.org/

Офіційний сайт Zoom. URL: https://zoom.us/

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Tuan Nguyen (2015). The Effectiveness of Online Learning: Beyond No Significant Difference and Future Horizons. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 11, No. 2, 309–319.

Bikov, V.Yu., Kukharenko, V.M., Sirotenko, N.G., Ribalko, O.V., & Bogachkov, Yu.M. (2008). Tekhnolohiyi rozrobky dystantsiynoho kursu [Distance course development technologies]. Kyiv: Milenium. (in Ukrainian)

Vasilieva, L.M. (2020). Dystantsiyne navchannya v zakladakh vyshchoyi osvity – suchasnyy vyklyk sʹohodennya [Distance learning in higher education institutions is a modern challenge of today]. Molodyy vchenyy, no. 6, рр. 312–315.

Dystantsiyne navchannya – novi mozhlyvosti [Distance learning – new opportunities]. Available at: https://nubip.edu.ua/node/992

Official site Google Classroom. URL: https://edu.google.com/products/classroom/?modalactive=none

Official site Microsoft Teams. URL: https://www.microsoft.com/ukua/microsoft365/microsoftteams/free

Official site Moodle. URL: https://moodle.org/

Official site Zoom. URL: https://zoom.us/

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dystantsiyne navchannya (2013). [On approval of the Regulations on distance learning]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z070313.

Tuan Nguyen (2015). The Effectiveness of Online Learning: Beyond No Significant Difference and Future Horizons. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 11, No. 2, 309–319.