ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ АКМЕОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
PDF

Ключові слова

акмеологія
професійно орієнтоване фізичне виховання
професійно важливі якості
студенти аграрних спеціальностей
професіоналізм
акме
розвиток

Як цитувати

Сахненко, А. (1). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ АКМЕОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Молодий вчений, 8 (84), 169-174. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-34

Анотація

Основи процесу формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця агропромислового сектору закладаються у вищій школі. Його фундаментальними аспектами є: формування професійно важливих якостей, зміцнення здоров’я, негативне ставлення до шкідливих звичок, досягнення високої та стійкої працездатності через заняття фізичною культурою і спортом. І саме тому особливе значення має акмеологічна спрямованість професійно орієнтованого фізичного виховання, оскільки акмеологічно спрямоване професійно орієнтоване фізичне виховання набуває більш глибокого сенсу в контексті вирішення сучасних завдань суспільства і, насамперед, розвитку людини, її фізичних можливостей, духовного потенціалу тощо. Визнані фахівці в галузі теорії та методики фізичного виховання, педагогіки, психології розвитку та акмеології приділяють велику увагу формуванню професійно важливих якостей майбутнього фахівця, від якого, безумовно, залежить становлення його професіоналізму та досягнення «акме», тобто вершини свого розвитку. У представленій статті розглянуто особливості формування професійно важливих фізичних і психічних якостей майбутнього фахівця, визначено взаємозв’язок між розвитком фізичних і психічних якостей особистості у процесі фізичного виховання. У результаті дослідження автором визначено концепцію організації акмеологічно спрямованого професійно орієнтованого фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-34
PDF

Посилання

Акмеология: учебник/под ред. А.А. Деркача. Москва: Изд-во РАГС, 2002. 256 с.

Артюшенко А.О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Київ, 2003. 20 с.

Артюшенко А.О. Особливості впливу занять різними видами одноборств на формування вольових та фізичних якостей дітей 12−13 років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. № 3. С. 36−39.

Базилевич Н.О., Тонконог О.С. Вплив занять Кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Молодий вчений. 2017. № 42. С. 113−117.

Базилевич Н.О., Тонконог, О.С. Особливості використання нового виду спорту «Сrossfit» у самостійній фізкультурно-оздоровчій роботі студентів. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди». Спецвипуск. 2016. С. 136−142.

Базильчук В.Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис. … канд. пед. наук. Львів, 2004. 22 с.

Білогур В.Є. Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук. Рівне, 2002. 21 с.

Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. Москва, 1998. 168 с.

Бондаренко І.Г. Засоби професійно-прикладної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів: автореф. дис. … канд. пед. наук. Дніпропетровськ, 2009. 17 с.

Васюк О. Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2016. № 4. С. 38−40.

Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. Проблемы и перспективы массовой спортивной индивидуализации. Москва, 1991. 98 с.

Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф., Чередніченко С.В. Професійно-прикладна фізична підготовка. Суми, 2017. 110 с.

Григор’єв В. Динаміка фізичної підготовленості студентів під час секційних занять кросфітом та футболом. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 6. С. 31−35.

Дерека Т.Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади. Київ, 2016. 528 с.

Друзь В.А., Бондаренко Р. Динаміка показників рівня швидкісно-силової та психологічної підготовленості стрибунів у висоту. Журнал легкої атлетики. 2018. № 2. С. 14−18.

Дудник І.О. Формування вольових якостей у студентів у процесі занять фізичною культурою. Черкаси, 2016. 72 с.

Карабанов Є.О. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 1. 34−38.

Кравченко Т.П., Троценко Т.Ю., Базилевич Н.О. Особливості виховання у студентської молоді морально-вольових якостей під час занять фізичною культурою. Молодий вчений. 2019. № 4. С. 12−16.

Краснов В.П. Фізичне виховання: психофізичні вимоги до фахівців агропрому. Київ, 2000. 133 с.

Кузнєцова О.Т., Зубрицький Б.Д., Сініцина О.В. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015. № 3. С. 147–152.

Малихіна Т.П., Сердюк Н.І. Психологія спорту. Бердянськ, 2015. 250 с.

Міненок Н. Акмеологічний підхід у процесі професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи. Витоки педагогічної майстерності. 2015. № 15. С. 210−216.

Озеров В.П. Психомоторные способности человека. Дубна, 2002. 320 с.

Пилипей Л.П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів: дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Київ, 2011. 513 с.

Топчієва Г.О., Смовженко А.М. Роль фізичної культури і спорту у розвитку студента. Педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. 2012. № 102. С. 377−379.

Устинова Н.В. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів. Наукові праці Чорноморського державного університету імені П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер.: Педагогіка. 2013. № 203. С. 52−56.

Федечко О., Сіренко Р. Застосування засобів системи CrossFit у фізичному вихованні студентів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. № 1 С. 190−193.

Хоменко О.С. Удосконалення процесу фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей на основі секційних занять військово-спортивним багатоборством: автореф. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Суми, 2019. 22 с.

Хомич В.М. Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2009. № 2. С. 267−271.

Knapp B. A. Rx’d and shirtless: An examination of gender in a CrossFit box. Women in Sport and Physical Activity. 2015. № 23. P. 42-53. URL: http://journals.humankinetics.com/wspajbackissues/wspajvolume23issue1april/rxrsquodandshirtlessanexaminationofgenderinacrossfitbox (дата звернення: 26.08.2020).

Partridge J. A., Knapp B. A., Massengale B. A. An investigation of motivational variables in CrossFit facilities. Journal of Strength and Conditioning Research. 2014. № 28. P. 1714−1721.

Derkacha, A.A. (ed.) (2002). Akmeologiia: uchebnik [Acmeology: manual]. Moskva: Yzd-vo RAGS, 256 p. (in Russian)

Artyushenko, A.O. (2003). Vyxovannya volovyx yakostej v uchniv serednogo shkilnogo viku v procesi zanyat fizychnoyu kulturoyu [Education of strong-willed qualities in middle school students in the physical education process] (PhD Thesis abstract: 13.00.07). Kyiv. (in Ukrainian)

Artyushenko, A.O. (2017). Osoblyvosti vplyvu zanyat riznymy vydamy odnoborstv na formuvannya volovyx ta fizychnyx yakostej ditej 12−13 rokiv [Features of the influence of different types classes of martial arts on the formation of 12-13 years children volitional and physical qualities]. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova, no. 3, pp. 36−39. (in Ukrainian)

Bazylevych, N.O., & Tonkonog, O.S. (2017). Vplyv zanyat Krosfitom na formuvannya motyvaciyi studentiv do regulyarnyx zanyat fizychnoyu kulturoyu i sportom [The CrossFit classes influence on the students’ motivation formation for regular physical education and sports]. Molodyj vchenyj, no. 42, pp. 113−117. (in Ukrainian)

Bazylevych, N.O., & Tonkonog, O.S. (2016). Osoblyvosti vykorystannya novogo vydu sportu «Srossfit» u samostijnij fizkulturno-ozdorovchij roboti studentiv [Features of using the new sport “Crossfit” in students’ independent physical culture and health work]. Gumanitarnyj Visnyk DVNZ «Pereyaslav-Xm. DPU imeni Grygoriya Skovorody» Speczvypusk, pp. 136−142. (in Ukrainian)

Bazylchuk, V.B. (2004). Organizacijni zasady aktyvizaciyi sportyvno-ozdorovchoyi diyalnosti studentiv v umovax vyshhogo navchalnogo zakladu [Organizational bases of activization of students’ sports and improving activity in the higher educational institution conditions]. (PhD Thesis abstract). Lviv. (in Ukrainian)

Bilogur, V.Ye. (2002). Teoretyko-metodychne zabezpechennya fizychnogo vyxovannya u vyshhyx zakladax osvity [Theoretical and methodological support of physical education in higher education] (PhD Thesis abstract). Rivne.

Bodalev, A.A. (1998). Vershyna v razvytii vzroslogo cheloveka [The pinnacle of adult development]. Moskva: Flynta, Nauka, 168 p. (in Ukrainian)

Bondarenko, I.G. (2009). Zasoby profesijno-prykladnoyi pidgotovky u fizychnomu vyxovanni studentiv-ekologiv [Means of professional and applied training in physical education of students-ecologists] (PhD Thesis abstract). Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Vasyuk, O. (2016). Rozvytok fizychnyx i moralno-volovyx yakostej pid chas urokiv fizychnogo vyxovannya zasobamy xortyngu u ditej serednix klasiv [Development of physical and moral and volitional qualities during physical education lessons by means of horting in middle school children]. Teoriya i metodyka fizychnogo vyxovannya i sportu, no. 4, pp. 38−40. (in Ukrainian)

Vynogradov, P.A. (1991). Fizicheskaya kultura i zdorovyi obraz zhyzni. Problemy i perspektivy massovoj sportivnoj individualizacii [Physical culture and a healthy lifestyle. Problems and prospects of mass sports individualization]. Moskva: Mysl, 98 p. (in Russian)

Gvozdeczka, S.V., Rybalko, P.F., & Cherednichenko, S.V. (2017). Profesijno- prykladna fizychna pidgotovka [Professional and applied physical training]. Sumy: Czoma S.P. (in Ukrainian)

Grygoryev, V. (2017). Dynamika fizychnoyi pidgotovlenosti studentiv pid chas sekcijnyx zanyat krosfitom ta futbolom [Dynamics of students’ physical fitness during sectional classes in crossfit and football]. Slobozhanskyj naukovo-sportyvnyj visnyk, no. 6, pp. 31−35. (in Ukrainian)

Dereka, T.G. (2016). Neperervna profesijna pidgotovka faxivciv fizychnogo vyxovannya: akmeologichni zasady [Continuing professional training of physical education specialists: acmeological principles]. Kyiv: «Edelvejs», 528 p. (in Ukrainian)

Druz, V.A., & Bondarenko, R. (2018). Dinamika pokaznykiv rivnya shvydkisno-sylovoyi ta psyxologichnoyi pidgotovlenosti strybuniv u vysotu [Dynamics of level indicators of high jumpers’ speed-power and psychological readiness]. Zhurnal legkoyi atletyky, no. 2, pp. 14−18. (in Ukrainian)

Dudnyk, I.O. (2016). Formuvannya volovyx yakostej u studentiv u procesi zanyat fizychnoyu kulturoyu [Formation of students’ volitional qualities in the physical education process]. Ch.: Cherkaskyj nacionalnyj universytet im. B. Xmelnyczkogo, 72 p. (in Ukrainian)

Karabanov, Ye.O. (2015). Profesijno-prykladna fizychna pidgotovka majbutnix faxivciv agropromyslovogo vyrobnycztva [Professional and applied physical training of future specialists of agro-industrial production]. Pedagogika, psyxologiya ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyxovannya i sportu, no. 1, pp. 34–38. (in Ukrainian)

Kravchenko, T.P., Trocenko, T.Yu., & Bazylevych, N.O. (2019). Osoblyvosti vyxovannya u studentskoyi molodi moralno-volovyx yakostej pid chas zanyat fizychnoyu kulturoyu [Peculiarities of education of student youth moral and volitional qualities during physical education classes]. Molodyj vchenyj, no. 4, pp. 12−16. (in Ukrainian)

Krasnov, V.P. (2000). Fizychne vyxovannya: psyxofizychni vymogy do faxivciv agropromu [Physical education: psychophysical requirements for agro-industry specialists]. Kyiv: Agrarna osvita. (in Ukrainian)

Kuznyeczova, O.T., Zubryczkyj, B.D., & Sinicyna, O.V. (2015). Vyznachennya rivnya fizychnoyi pidgotovlenosti studentiv pershogo kursu universytetu [Determining the level of freshers’ physical fitness of the university]. Fizychne vyxovannya, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi, no. 3, pp. 147–152. (in Ukrainian)

Malyxina, T.P., & Serdyuk, N.I. (2015). Psyxologiya sportu [Psychology of sport]. Berdyansk: BDPU, 250 p. (in Ukrainian)

Minenok, N. (2015). Akmeologichnyj pidxid u procesi profesijno-tvorchogo samorozvytku majbutnogo vchytelya pochatkovoyi shkoly [Acmeological approach in the process of professional and creative self-development of the future primary school teacher]. Vytoky pedagogichnoyi majsternosti, no. 15, pp. 210−216. (in Ukrainian)

Ozerov, V.P. (2002). Psyxomotornye sposobnosti cheloveka [Human psychomotor abilities]. Dubna: «Feniks+», 320 p. (in Russian)

Pylipej, L.P. (2011). Teoretyko-metodychni osnovy profesijno-prykladnoyi fizychnoyi pidgotovky studentiv vyshhyx navchalnyx zakladiv [Theoretical and methodological bases of students’ professional and applied physical training of higher educational institutions] (d PhD Thesis: 24.00.02). Kyiv. (in Ukrainian)

Topchiyeva, G.O., & Smovzhenko, A.M. (2012). Rol fizychnoyi kultury i sportu u rozvytku studenta [The role of physical culture and sports in student development]. Pedagogichni nauky, fizychne vyxovannya ta sport, pp. 377−379. (in Ukrainian)

Ustynova, N.V. (2013). Kompetentnisnyj pidxid do formuvannya zdorovogo sposobu zhyttya uchniv [Competence approach to the formation of students’ healthy lifestyle]. Naukovi praci Chornomorskogo derzhavnogo universytetu imeni P. Mogyly kompleksu «Kyyevo-Mogylyanska akademiya». Ser.: Pedagogika, no. 203, pp. 52−56. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped201321520314 (in Ukrainian)

Fedechko, O., & Sirenko R. (2016). Zastosuvannya zasobiv systemy CrossFit u fizychnomu vyxovanni studentiv [Application of CrossFit tools in students’ physical education]. Fizychna kultura, sport ta zdorovya naciyi, no. 1, pp. 190−193. (in Ukrainian)

Xomenko, O.S. (2019). Udoskonalennya procesu fizychnogo vyxovannya studentiv agrarnyx specialnostej na osnovi sekcijnyx zanyat vijskovo-sportyvnym bagatoborstvom [Improving the process of students’ physical education of agricultural specialties on the basis of sectional classes in military-sports all-around] (PhD Thesis abstract: 24.00.02). Sumy. (in Ukrainian)

Xomych, V.M. (2009). Profesijno-prykladna fizychna pidgotovka texnikiv- mexanikiv [Professional and applied physical training of technicians-mechanics]. Fizychne vyxovannya, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi, no. 2, pp. 267−271. (in Ukrainian)

Knapp, B.A. (2015). Rx’d and shirtless: An examination of gender in a CrossFit box. Women in Sport and Physical Activity. № 23. P. 42-53. Retrieved from: http://journals.humankinetics.com/wspajbackissues/wspajvolume23issue1april/rxrsquodandshirtlessanexaminationofgenderinacrossfitbox

Partridge, J.A., Knapp, B.A., & Massengale, B.A. (2014). An investigation of motivational variables in CrossFit facilities. Journal of Strength and Conditioning Research, no. 28, pp. 1714−1721.