СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦЕНТРАМИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
PDF

Ключові слова

соціальна реабілітація
дитина з інвалідністю
люди з функціональними обмеженнями
Центри соціальних служб для сім`ї
діти та молодь

Як цитувати

Ревть, А., & Гриник, І. (1). СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦЕНТРАМИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ. Молодий вчений, 8 (84), 165-168. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-33

Анотація

У статті відображено соціальний аспект проблеми реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами, гуманістичний підхід до роботи з цією категорією дітей. Охарактеризовано досвід роботи Центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді щодо даного аспекту проблеми. Особливу увагу приділено взаємодії соціальних служб та громадських організацій, що потребує перебудови та вдосконалення існуючих реабілітаційних закладів та створення нових багатопрофільних центрів реабілітації. Надано характеристику форм взаємодії, види, завдання, законодавчі документи, що регламентують спільну діяльність щодо соціальної реабілітації. Зазначається, що повноцінний розвиток сучасної системи соціальної реабілітації в Україні гальмується недооцінкою ролі реабілітаційних заходів. Соціальна реабілітація є процесом, що має на меті відновлення важливих функцій життєдіяльності людини і суспільства через соціалізацію та адаптацію до існуючих соціальних умов, інтеграцію/реінтеграцію людини у суспільство та їх взаємовплив один на одного, розвиток людського капіталу та зміну існуючих суспільних стереотипів. При цьому використовується комплекс або система заходів медичної, психологічної, трудової, технічної, педагогічної, освітньої та соціальної реабілітації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-33
PDF

Посилання

Заварова Н.В. Організація діяльності закладів соціальної реабілітації системи освіти України. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 19. Ч. 2. С. 75–81.

Комар Т.О. Соціально-психологічна робота з людьми з особливими потребами : науково-методичні матеріали. Вінниця, 2004. 50 с.

Саранча І.Г. Роль центрів соціальної реабілітації у процесі соціалізації осіб з вадами опорно-рухового апарату. Вісник Кам'янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. 2011. Вип. 3. С. 167–172.

Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб : навчальний посібник. Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. 247 c.

Форми і методи соціальної роботи в системі центрів соціальних служб для молоді / за заг. ред. С.В. Толстоухової, І.М. Пінчук. Київ : УДЦССМ, 2000. 128 с.

Zavarova, N.V. (2012). Orhanizatsiia diialnosti zakladiv sotsialnoi reabilitatsii systemy osvity Ukrainy [Organization of activity of institutions of social rehabilitation of the education system of Ukraine]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Pedahohichni nauky. Vol. 19. Ch. 2, pp. 75–81. (in Ukrainian)

Komar, T.O. (2004). Sotsialno-psykholohichna robota z liudmy z osoblyvymy potrebamy: naukovo-metodychni materialy [Socio-psychological work with people with special needs: scientific and methodological materials]. Vinnytsia. (in Ukrainian)

Sarancha, I.H. (2011). Rol tsentriv sotsialnoi reabilitatsii u protsesi sotsializatsii osib z vadamy oporno-rukhovoho aparatu [The role of social rehabilitation centers in the process of socialization of persons with musculoskeletal disorders]. Visn. Kamianets-Podil. nats. un-tu im. I. Ohiienka. Korekts. pedahohika i psykholohiia. Vol. 3, pp. 167–172. (in Ukrainian)

Tymoshko, H.M. (2011). Orhanizatsiia diialnosti derzhavnykh i spetsializovanykh sotsialnykh sluzhb: navch. posib. [Organization of state and specialized social services: a textbook]. Nizhyn: PP Lysenko M.M. (in Ukrainian)

Tolstoukhovoi, S.V., Pinchuk, I.M. (eds) (2000). (Formy i metody sotsialnoi roboty v systemi tsentriv sotsialnykh sluzhb dlia molodi [Forms and methods of social work in the system of centers of social services for youth]. Kyiv: UDTsSSM. (in Ukrainian)