ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ У СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
PDF

Ключові слова

толерантність
толерантне ставлення
взаємодія
суб’єкти освітнього процесу
форми і напрямки формування толерантного ставлення

Як цитувати

Люлька, Г. (1). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ У СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Молодий вчений, 8 (84), 161-164. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-32

Анотація

Досліджено особливості формування толерантного ставлення у суб’єктів освітнього процесу. Наголошено на комплексному підходу до роботи із суб'єктами навчання. Розглянуто напрямки роботи керівника закладу освіти з проблеми толерантного ставлення до дітей з боку педагогів і батьків. Окремо виділено форми роботи адміністрації з педагогічними кадрами. Описано готовність вчителів до роботи з різними дітьми. Розкрито мету і значення формування толерантного ставлення батьків до дітей. Охарактеризовано провідні напрямками роботи з сім'єю щодо формування толерантного ставлення до дитини. Визначено завдання консультування школярів і їх батьків з проблем толерантності. Описано тренінги для дітей та батьків як найбільш ефективну форму роботи, їх завдання для формування толерантного ставлення до дітей у сім’ї.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-32
PDF

Посилання

Ачасова Л.Ю. Толерантность в деятельности современного педагога. Педагогическое образование и наука. 2016. № 11. С. 23–28.

Дворникова Е.И. Воспитание толерантности в системе образования. Искусство и образование. 2017. № 2. С. 4–21.

Матієнко О. Виховання толерантності починається з учителя. Рідна школа. 2015. № 6. С. 29–32.

Панченко С. «Я+ОН+ОНИ= МЫ». Школьный психолог. 2017. № 18. С. 9–11.

Ремболович В.В. Що таке толерантність? Класному керівнику. Усе для роботи. 2019. № 8. С. 52–55.

Синякова Н.Е. Системный подход к формированию толерантности педагогов. Психология и школа. 2014. № 4. С. 61–65.

Стефанцева С. Толерантне спілкування на рівні «Батьки – діти». Завуч. 2012. № 21. C. 42–49.

Столяренко О. Ціннісне ставлення до людини : виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу. Рідна школа. 2018. № 3. С. 47–52.

Якухно І. Все про толерантність. Фундаментальна цінність відкритого суспільства. Управління освітою. 2018. № 20. С. 5–9.

Achasova, L.Yu. (2016). Tolerantnost v deiatelnosty sovremennoho pedahoha [Tolerance in the activities of a modern teacher]. Pedahohycheskoe obrazovanye y nauka, vol. 11, pp. 23–28.

Dvornykova, E.Y. (2017). Vospytanye tolerantnosty v systeme obrazovanyia [Fostering tolerance in the education system]. Yskusstvo y obrazovanye, vol. 2, pp. 4–21.

Matiienko, O. (2015). Vykhovannia tolerantnosti pochynaietsia z uchytelia [Tolerance to obey from the teacher]. Ridna shkola, vol. 6, pp. 29–32.

Panchenko, S. (2017). «Ia+ON+ONY= MI» [«I + HE + THEY = WE»]. Shkolnii psykholoh, vol. 18, pp. 9–11.

Rembolovych, V.V. (2019). Shcho take tolerantnist? [What is tolerance?]. Klasnomu kerivnyku. Use dlia roboty, vol. 8, pp. 52–55.

Syniakova, N.E. (2014). Systemnii podkhod k formyrovanyiu tolerantnosty pedahohov [A systematic approach to the formation of teachers' tolerance]. Psykholohyia y shkola, vol. 4, pp. 61–65.

Stefantseva, S. (2012). Tolerantne spilkuvannia na rivni «Batky – dity» [Tolerant communication at the level of «Parents – Children»]. Zavuch, vol. 21, pp. 42–49.

Stoliarenko, O. (2018). Tsinnisne stavlennia do liudyny : vykhovna model tolerantnykh vzaiemovidnosyn uchasnykiv navchalno-vykhovnoho protsesu [Value attitude to the person: educational model of tolerant mutual relations of participants of educational process]. Ridna shkola, vol. 3, pp. 47–52.

Yakukhno, I. (2018). Vse pro tolerantnist. Fundamentalna tsinnist vidkrytoho suspilstva [It's all about tolerance. The fundamental value of an open society]. Upravlinnia osvitoiu, vol. 20, pp. 5–9.