ДИСТАНТНЕ НАВЧАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
PDF

Ключові слова

дистантне навчання
учні
педагоги
батьки
програма підготовки батьків
програма підготовки вчителів

Як цитувати

Ковальчук, І. (1). ДИСТАНТНЕ НАВЧАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Молодий вчений, 8 (84), 156-160. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-31

Анотація

Запровадження дистантного навчання в умовах сьогодення загострило чимало протиріч, вирішення яких значно поліпшить існуючу ситуацію із запровадженням дистантного навчання як альтернативного і як основного у школах України. Встановлено, що грамотне використання дистантного навчання, сприятиме розвитку творчості педагога і учня. З цією метою доцільно організувати для педагогів навчання за програмою підвищення рівня володіння комп’ютерною грамотністю. Для успішної роботи корисним буде розробка електронних підручників, що не шкодили б зору дитини, не викликали втому і нудьгу. Доцільно враховувати досвід європейських країн, щодо освітніх послуг через мережу. Перспективами досліджень у даному напрямі може стати обґрунтування методів, прийомів і програм освіти педагогів і батьків, налагодження партнерства при запровадженні дистантного навчання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-31
PDF

Посилання

Антонюк В. Комп’ютерна грамотність як складова професійної компетентності сучасного педагога. Наукові записки. Серія: «Педагогіка». 2009. № 3. С. 72–75.

Стандарти ЮНЕСКО компетентності для учителів. Концептуальні рамки. URL: https://uchni.com.ua/informatika/50055/index.html?page=3 (дата звернення: 21.06. 2020).

Чупріна О.В. Аналіз зарубіжного досвіду використання мультимедійних технологій у початковій школі. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25859/1/chuprina_o_%20article.pdf (дата звернення: 21.06.2020).

Antoniuk, V. (2009). Kompiuterna hramotnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti suchasnoho pedahoha. Naukovi zapysky. Seriia: «Рedahohika», no. 3, рр.72–75.

Standarty YuNESKO kompetentnosti dlia uchyteliv. Kontseptualni ramky [UNESCO standards of competence for teachers. Conceptual framework]. Available at: https://uchni.com.ua/informatika/50055/index.html?page=3. (accessed: 21.06.2020).

Chuprina, O.V. Analiz zarubizhnoho dosvidu vykorystannia multymediinykh tekhnolohii u pochatkovii shkoli [Analysis of foreign experience in the use of multimedia technologies in primary school]. Available: http://eprints.zu.edu.ua/25859/1/chuprinao%20article.pdf. (accessed: 21. 06.2020).