ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ
PDF

Ключові слова

підготовка майбутніх фахових психологів
навчальний процес
дослідження самосвідомості
формування фахової компетентності

Як цитувати

Вінтюк , Ю. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ. Молодий вчений, 8 (84), 145-148. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-29

Анотація

У статті висвітлені особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення самосвідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовані підходи до дослідження самосвідомості. Розглянуті особливості вивчення самосвідомості з позицій різних підходів. Висвітлена специфіка залучення студентів до дослідження самосвідомості, як при проведенні аналітичної, так і практичної частини дослідження. Дослідження полягало у створенні раціонального підходу до ознайомлення студентів із вивчення самосвідомості, який би дозволив поєднати наявні знання з даної теми на певній оптимальній основі, подати їх доступно й у відповідній логічній послідовності, виходячи з їхніх потреб у таких знаннях, наявного рівня знань і чинних вимог професійної підготовки. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-29
PDF

Посилання

Бернс Р. Развитие Я концепции и воспитание. Москва: Прогресс, 1986. 468 с.

Вінтюк Ю.В. Дослідницький підхід у підготовці майбутніх психологів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. № 1(20). С. 27–49.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2004. 310 с.

Захарова А. Структурно-динамическая модель самооценки. Вопросы психологии. 1989. № 1. С. 5–14.

Ковальчук П., Онишко А., Петровська О. Педагогічна психологія: навчальний посібник. Львів: Трембіта, 2003. 584 с.

Кон И. В поисках себя: личность и ее самосознание. Москва: Политиздат, 1984. 358 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія. Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 272 с.

Митина Л. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социальноэкономических условиях. Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 28–38.

Морозова О. Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. № 13. С. 124–129.

Мясоїд П.А. Курс загальної психології. Підручник у 2-х т. Київ: Алерта, 2011, 2013.

Орлова И.В. Тренинг профессионального самосознания: теория, диагностика и практика педагогической рефлекси. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 128 с.

Психология самосознания; Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. 672 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 1999. 720 с.

Савчин М.В. Загальна психологія. Навч. посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.

Спиркин А. Сознание и самосознание. Москва: Просвещение, 1972. 538 с.

Столин В. Самосознание личности. Москва: МГУ, 1983. 264 с.

Терлецька Л.Г. Технологія самоаналізу. К.: Главник, 2005. 96 с. (Серія: Психологічний інструментарій).

Тітаренко О. Розвиток моральної самосвідомості студентів гуманітарних факультетів. Київ: Наука, 2003. 364 с.

Цукерман Г., Мастеров Б. Психология саморазвития. Москва: Просвещение, 1995. 388 с.

Чеснокова И. Проблема самосознания в психологии. Москва: Наука, 1977. 384 с.

Berns, R. (1986). Razvytye Ya kontseptsyy y vospytanye [Development of self concept and education]. Moskow: Prohress, 468 p. (in Russian)

Vintiuk, Yu.V. (2020). Doslidnytskyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh psykholohiv [Research approach in the training of future psychologists]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, no 1(20), pp. 27–49. (in Ukrainian)

Humeniuk, O.Ye. (2004). Psykholohiia Ya-kontseptsii [Psychology of self-concept]: Navchalnyi posibnyk. Ternopil: Ekonomichna dumka, 310 p. (in Ukrainian)

Zakharova, A. (1989). Strukturno-dynamycheskaia model samootsenky [Structural-dynamic self-assessment model]. Voprosy psykholohyy, no 1, pp. 5–14. (in Russian)

Kovalchuk, P., Onyshko, A., & Petrovska, O. (2003). Pedahohichna psykholohiia [Pedagogical psychology]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Trembita, 584 p. (in Ukrainian)

Kon, Y. (1984). V poyskakh sebia: lychnost y ee samosoznanye [In Search of Oneself: Personality and Its Self-Consciousness]. Moskow: Polytyzdat, 358 p. (in Russian)

Maksymenko, S.D. (2008). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 272 p. (in Ukrainian)

Mytyna, L. (1997). Lychnostnoe y professyonalnoe razvytye cheloveka v novykh sotsyalnoekonomycheskykh uslovyiakh [Personal and professional development of a person in the new socio-economic conditions]. Voprosy psykholohyy, no 4, pp. 28–38. (in Russian)

Morozova, O. (2015). Rozvytok profesiinoi samosvidomosti u studentiv: psykholoho-pedahohichnyi aspekt [Development of professional self-awareness in students: psychological and pedagogical aspect]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, no 13, pp. 124-129. (in Ukrainian)

Miasoid, P.A. (2011, 2013). Kurs zahalnoi psykholohii [General psychology course]. Pidruchnyk u 2-kh t. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Orlova, Y.V. (2006). Trenynh professyonalnoho samosoznanyia: teoryia, dyahnostyka y praktyka pedahohycheskoi refleksy [Professional self-awareness training: theory, diagnosis and practice of pedagogical reflexion]. Sankt-Peterburg: Rech, 128 p. (in Russian)

Psykholohyia samosoznanyia (2007) [Psychology of self-awareness]. Pod red. D.Ya. Raihorodskoho. Samara: Yzdatelskyi Dom «BAKhRAKh-M», 672 p. (in Russian)

Rubynshtein, S.L. (1999). Osnovy obshchei psykholohyy [Fundamentals of General Psychology]. Sankt-Peterburg: Pyter, 720 p. (in Russian)

Savchyn, M.V. (2020). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Navch. posibnyk. Kyiv: VTs «Akademiia», 344 p. (in Ukrainian)

Spyrkyn, A. (1972). Soznanye y samosoznanye [Consciousness and self-awareness]. Moskow: Prosveshchenye, 538 p. (in Russian)

Stolyn, V. (1983). Samosoznanye lychnosty [Self-awareness of personality]. Moskow: MHU, 264 p. (in Russian)

Terletska, L. H. (2005). Tekhnolohiia samoanalizu [Technology of introspection]. Kyiv: Hlavnyk, 96 p. (in Ukrainian)

Titarenko, O. (2003). Rozvytok moralnoi samosvidomosti studentiv humanitarnykh fakultetiv [Development of moral self-consciousness of students of humanities faculties]. Kyiv: Nauka, 364 p. (in Ukrainian)

Tsukerman, H., & Masterov, B. (1995). Psykholohyia samorazvytyia [Self-development psychology]. Moskow: Prosveshchenye, 388 p. (in Russian)

Chesnokova, Y. (1977). Problema samosoznanyia v psykholohyy [The problem of self-awareness in psychology]. Moskow: Nauka, 384 p. (in Russian)