РОЗРОБЛЕННЯ НОВІТНІХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

європейська освіта
народна освіта
культуровідповідність
природовідповідність
освітній процес

Як цитувати

Величко, І., & Васильківський, О. (1). РОЗРОБЛЕННЯ НОВІТНІХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ХІХ СТОЛІТТЯ. Молодий вчений, 8 (84), 141-144. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-28

Анотація

У даній статті розглядається методологія принципів організації освітнього процесу у ВНЗ України на основі досвіду європейської педагогіки та національної народної освіти ХІХ століття, а також парадигми їх впровадження у професійну підготовку студентів сьогодення. Аналіз історико-педагогічних напрацювань XIX століття, присвячених створенню народних шкіл, показує, що, незважаючи на відмінність фізичних, географічних умов, політичних причин, рас та віросповідань, історія народної освіти по суті пройшла один і той же шлях свого становлення. Певний екскурс в історію дав змогу зробити висновок про те, що усвідомлення необхідності ознайомлення студентів з принципами так званої «природовідповідності» та «культуро відповідності» у вищих навчальних закладах України є вкрай актуальним у сучасній теорії навчання. Запропоновані принципи з певними доробками можуть цілком допомогти сформувати більш усвідомлене ставлення людини до вибору професії, її специфіку та визначити певне коло навчальних переваг в процесі отримання освіти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-28
PDF

Посилання

Вендровская Р.Б. Школа 20-х годов: поиск и результаты. Москва: МПА, 1993. 81 с.

Володарская И.А., Митина А.М. Проблема целей обучения в современной педагогике. Москва: Изд-во МГУ, 1989. 72 с.

Мандель Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс. Иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения. Изд. 2-е, стер. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2019. 828 с.

Прудченко І.І. Філософські засади освітньо-виховної системи Ф. Фребеля (1782-1852). Вища освіта України. № 3 (Додаток 1). Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Київ: ГНОЗИС, 2009. С. 127–130.

Рождественський С.В. Очерки по истории системы народного просвещения в России в ХVΙΙΙ – ХΙХ веках, С. В. Санкт-Петербург: [б. и.], 1912. Т. 1. 670 с. + 48 с.

Степанович Е.П. Высшая специальная школа в Украине конец ХІХ – начало ХХ века. Київ: Наукова думка, 1991. 100 с.

Vendrovskaya, R.B. (1993). Shkola 20-h godov: poisk i rezul'taty [School of the 20s’: search and results]. Moskva: MPA, 81 p.

Volodarskaya, I.A., & Mitina, A.M. (1989). Problema celej obucheniya v sovremennoj pedagogike [The problem of learning goals in modern pedagogy]. Moskva: Izd-vo MGU, 72 p.

Mandel', B.R. (2019). Sovremennaya pedagogicheskaya psihologiya. Polnyj kurs. Illyustrirovannoe uchebnoe posobie dlya studentov vsekh form obucheniya [Modern educational psychology.Complete course.Illustrated study guide for students of all forms of study]. M.-Berlin: Direkt-Media, 828 p.

Prudchenko, І.І. (2009). Fіlosofs'kі zasadi osvіtn'o-vihovnoї sistemi F. Frebelya (1782-1852) [Philosophical principles of the educational system of F. Froebel (1782-1852)]. Vishcha osvіta Ukraini. № 3 (Dodatok 1). Tematichnij vipusk «Pedagogіka vishchoi shkoli: metodologіya, teorіya, tekhnologіi». Kyiv: GNOZIS, pp. 127–130.

Rozhdestvens'kij, S.V. (1912). Ocherki po istorii sistemy narodnogo prosveshcheniya v Rossii v XVΙΙΙ – XΙX vekah [Essays on the history of the system of public Enlightenment in Russia in XVIII-XIX centuries]. Sankt-Peterburg: [b. i.], T. 1. 670 p. + 48 p.

Stepanovich, E.P. (1991). Vysshaya special'naya shkola na Ukraine konec XІX – nachalo XX veka [Higher special schoolin Ukraine late 19th early 20century]. Kyiv: Naukova dumka, 100 p.