ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ЯК ПОКАЗНИК ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СПЕЦІАЛІСТА. ПРОБЛЕМАТИКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

мораль
етичні норми
професійна етика журналіста
проблеми викладання професійної етики
етичні принципи
етична рефлексія

Як цитувати

Величко, І., & Бойченко, Ю. (1). ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ЯК ПОКАЗНИК ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СПЕЦІАЛІСТА. ПРОБЛЕМАТИКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Молодий вчений, 8 (84), 137-140. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-27

Анотація

У статті проаналізовано питання необхідності викладання професійної етики журналіста як навчальної дисципліни в сучасних вищих навчальних закладах України. Автори наголошують на важливості викладання цієї дисципліни задля підвищення моральної свідомості майбутніх спеціалістів та самосвідомості представників медіа сфери, певного формування здатності студента до етичної рефлексії. Під час дослідницької роботи відзначається низка проблем, таких як: надмірне спрощення професійних та етичних питань у викладанні вищезазначеної дисципліни; прагнення формалізувати процеси моральних норм; прагматизація запропонованих рекомендацій. На думку авторів, по-перше, дисципліна професійної етики як навчального курсу для майбутніх журналістів повинна будуватися як цілісна система, де основні етичні принципи мають бути продемонстровані на практиці, доводячи дієвість певних базових основ для вирішення практичних питань. По-друге, студенти повинні сприймати професійні етичні норми абсолютно у широкому розумінні , а не в традиційно вузькому розумінні цього поняття.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-27
PDF

Посилання

Иванов В.Ф., Иванова Т.В. Профессиональная культура будущего журналиста. Журналистика в 1994 году. Москва, 1995. Вып. 3. С. 33–38.

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Знання, 2005. 486 с.

Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник Київ: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.

Ортинський В. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

П’ятницька В., Позднякова І. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ: Центр навч. літ-ри, 2003. 116 с.

Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2005. 399 с.

Перспективні освітні технології: науково-методичний посібник. За ред. Т.С. Сазоненко. Київ: Гопак, 2000. 560 с.

Резван О. Методика викладання у вищій школі. Харків: ХНАДУ: «Міськдрук», 2012. 152 с.

Ivanov, V.F., & Ivanova, T.V. (1995). Professionalnaya kultura budushchego zhurnalista [Professional culture of the future journalist, Journalism in 1994]. Zhurnalistika v 1994 godu. Moskva. Vyp. 3. S. 33–38.

Dychkivska, I. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: navchalnyi posibnyk [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav, 352 s.

Kuzminskyi, A. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk [Pedagogy of high school]. Kyiv: Znannia, 486 s.

Nahaiev, V. (2007). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli: navchalnyi posibnyk [Methods of teaching in high school.] Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 232 s.

Ortynskyi, V. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Pedagogy of high school]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 472 s.

Piatnytska, V., & Pozdniakova, I. (2003). Osnovy naukovykh doslidzhen u vyshchii shkoli [Fundamentals of research in high school]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 116 s.

Kurliand, Z.N., Khmeliuk, R.I., Semenova, A.V. ta in. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk 2-he vyd., pererob. i dop. [Pedagogy of high school]. Kyiv: Znannia, 399 s.

Sazonenko, T.S. (ed.) (2000). Perspektyvni osvitni tekhnolohii: naukovo-metodychnyi posibnyk [Promising educational technologies]. Kyiv: Hopak, 560 s.

Rezvan, O. (2012). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Methods of teaching in high school]. Kharkiv: KhNADU: «Miskdruk», 152 s.