АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ЗАКОРДОНОМ
PDF

Ключові слова

бакалаври з туризму
анімаційна діяльність
професійна підготовка
зарубіжний досвід

Як цитувати

Богатирьова, Г. (1). АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ ЗАКОРДОНОМ. Молодий вчений, 8 (84), 133-136. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-26

Анотація

У статті автором здійснено аналіз закордонного досвіду професійної підготовки до анімаційної діяльності бакалаврів з туризму. Зазначено, що кількість людей які активно використовують плоди діяльності культурно-анімаційних закладів, а також самих творців цього процесу (аніматорів) постійно зростає. Готовність до професійної анімаційної діяльності надає можливість бакалаврам з туризму реалізувати свій творчій, особистісний та професійний потенціал у майбутній професійній діяльності. Тож, сучасна підготовка фахівця нового типу вимагає створення та оптимізації умов, необхідних для ефективного формування певного рівня професійних й особистісних компетенцій студентів у процесі професійної підготовки орієнтуючись на зарубіжний досвід ефективної професійної підготовки до анімаційної діяльності бакалаврів з туризму.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-26
PDF

Посилання

2017 год – Международный год устойчивого туризма в интересах развития. URL: http://media.unwto.org/ru/pressrelease/201710/2017godmezhdunarodnyigodustoichivogoturizmavinteresakhrazvitiya

Маковецька Н.В. Організація підготовки майбутніх фахівців анімаційної діяльності у вищих навчальних закладах зарубіжних країн. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон, 2016. Вип. 71(1). С. 123–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn201671%281%2925

Мировой рейтинг университетов гостеприимства – 50 лучших школ мира. URL: https://edusteps.com.ua/blog/1331-mirovoy-reyting-universitetov-gostepriimstva-50-luchshih-shkol-mira.html

Образование за рубежом: основная информация. URL: https://www.hotcourses.ru/studyabroadinfo/subjectguides/studyingtraveland

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: навчальній посібник. Київ: Кондор, 2005. 408 с.

Портных А.В. Анимационные технологии в туризме как форма повышения профессиональной компетентности будущих специалистов. Вестник Югорского государственного университета. 2015. № S4 (39). С. 238–242.

Развитие анимационной деятельности в зарубежных странах. URL: http://geolike.ru/page/gl7065.htm

Трусова Н.М., Трусов А.Н. Образование в сфере туризма: проблемы и пути решения. Вестник Кем. ГУКИ. 2015. № 33. С. 177–186.

Voisard M. Soziokulturelle Animation beobachtet: Ein system the oretischer Beratung. Freizeitpädagogik, Heidelberg: Carl-Auer Verlag, 2005. 92 s.

International year of sustainable tourism for development. URL: http://www.tourism4development2017.org/

Kowalczyk А. Geografia Turyzmu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1997.

2017 god – Mezhdunarodnyj god ustojchivogo turizma v interesah razvitiya [2017 – International Year of Sustainable Tourism for Development]. URL: http://media.unwto.org/ru/pressrelease/20170110/2017godmezhdunarodnyigodustoichivogoturizmavinteresakhrazvitiya

Makoveczka, N.V. (2016). Organizaciya pidgotovky majbutnix faxivciv animacijnoyi diyalnosti u vyshhyx navchalnyx zakladax zarubizhnyx krayin [Organization of the preparation of maybutnyh fakhivtsivs of the animatical activity in the chief mortgages of foreign countries]. Zbirnyk naukovyx pracz. Pedagogichni nauky. Vyp. 71(1). S. 123–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn201671%281%2925 (in Ukrainian)

Mirovoj rejting universitetov gostepriimstva – 50 luchshih shkol mira [World ranking of hospitality universities – 50 best schools in the world]. URL: https://edusteps.com.ua/blog/1331mirovoyreytinguniversitetovgostepriimstva50luchshihshkolmira.html

Obrazovanie za rubezhom: osnovnaya informaciya [Education abroad: basic information]. URL: https://www.hotcourses.ru/studyabroadinfo/subjectguides/studyingtraveland

Petrova, I.V. (2005). Dozvillya v zarubizhnyx krayinax: navchalnij posibnyk [Leisure in foreign countries: a textbook]. Kyiv: Kondor, 408 s. (in Ukrainian)

Portnyh, A.V. (2015). Animacionnye tekhnologii v turizme kak forma povysheniya professional'noj kompetentnosti budushchih specialistov [Animation technologies in tourism as a form of improving the professional competence of future specialists]. Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta. № S4 (39). S. 238–242. (in Rassian)

Razvitie animacionnoj deyatel'nosti v zarubezhnyh stranah [Development of animation activities in foreign countries]. URL: http://geolike.ru/page/gl_7065.htm

Trusova, N.M., & Trusov, A.N. (2015). Obrazovanie v sfere turizma: problemy i puti resheniya [Tourism education: problems and solutions]. Vestnik Kem. GUKI. №33. S. 177–186. (in Rassian)

Voisard, M. (2005). Soziokulturelle Animation beobachtet: Ein system the oretischer Beratung. Freizeitpädagogik, Heidelberg: Carl-Auer Verlag, 92 s.

International year of sustainable tourism for development. URL: http://www.tourism4development2017.org/

Kowalczyk, А. (1997). Geografia Turyzmu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.