УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦЬКЕ ДИСИДЕНТСТВО В ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ВИМІРІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ АЛЛИ ГОРСЬКОЇ
PDF

Ключові слова

дисидентство
мистецтво
шістдесятництво
тоталітаризм
свобода

Як цитувати

Петрів, О. (1). УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦЬКЕ ДИСИДЕНТСТВО В ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ВИМІРІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ АЛЛИ ГОРСЬКОЇ. Молодий вчений, 8 (84), 122-125. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-24

Анотація

У статті здійснено екзистенційний вимір українського мистецького дисидентства в реаліях життя і творчості Алли Горської (1929 – 1970). Виявлено культурно-історичні обставини українського шістдесятництва; проаналізовано реалії життя і творчості мисткині в екзистенційному вимірі в категоріях: «свобода», «вибір», «межова ситуація». З’ясовано чинники виникнення дисидентства, визнання пріоритетності свободи в усіх її проявах, сповідування ідеї гуманізму та людиноцентризму. З початку 1960-х років мистецьке дисидентство як відступництво від канону соціалістичного реалізму в художньо-образному зображенні дійсності стало політичним протистоянням тоталітарної держави і громадянина, свободою, правами і життям якого ця держава нехтує. Наслідком стала «внутрішня міграція» одних, уміння пристосуватися – інших і відкрита боротьба, спротив тоталітаризму найбільш мужніх та сильних духом. У переліку цих світочів історії України та її художньої культури вписано ім’я та творчість Алли Горської.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-24
PDF

Посилання

Авер’янова Н. Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. 2014. Вип. 1. С. 57–59.

Бажан О.Г. Шістдесятництво / Історія України. Т. 13. Київ : Наукова думка, 2013. С. 641–642.

Плеяда нескорених: Алла Горська. Опанас Заливаха. Віктор Зарецький. Галина Севрук. Людмила Семикіна: біобібліогр. нарис/авт. нарису Л.Б. Тарнашинська; бібліограф-упоряд. М.А. Лук’яненко; наук. ред. В.О. Кононенко; М-во культури України, ДЗ «Нац. парлам. б-ка України». Київ, 2011. 200 с.

Aver'janova, N. (2014). Mystecjka elita Ukrajiny: Alla Ghorsjka v koghorti shistdesjatnykiv [Artistic elite of Ukraine: Alla Gorska in the cohort of the sixties]//Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ukrajinoznavstvo, no. 1, pp. 57–59. (in Ukrainian)

Bazhan, O.Gh. (2013). Shistdesjatnyctvo [Sixties]//Istorija Ukrajiny. T.13. Kyiv: Naukova dumka, pp. 641–642. (in Ukrainian)

Plejada neskorenykh: Alla Ghorsjka. Opanas Zalyvakha. Viktor Zarecjkyj. Ghalyna Sevruk. Ljudmyla Semykina (2011) [The galaxy of the unconquered: Alla Gorskaya. Opanas Zalivaha. Victor Zaretsky. Galina Sevruk. Lyudmila Semikina]/avt. narysu L.B. Tarnashynsjka; biblioghraf-uporjad. M.A. Luk'janenko; nauk. red. V.O. Kononenko; M-vo kuljtury Ukrajiny, DZ «Nac. parlam. b-ka Ukrajiny». Kyiv, 200 p. (in Ukrainian)