СИНКРЕТИЗМ АРХІТЕКТУРИ ТА СКУЛЬПТУРИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЕПОХИ МОНУМЕНТАЛІЗМУ
PDF

Ключові слова

архітектура
Батьківщина-мати
монументалізм
національні особливості
Оранта
скульптура

Як цитувати

Муляр, Н. (1). СИНКРЕТИЗМ АРХІТЕКТУРИ ТА СКУЛЬПТУРИ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЕПОХИ МОНУМЕНТАЛІЗМУ. Молодий вчений, 8 (84), 118-121. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-23

Анотація

В статті виявлено та обґрунтовано синкретизм архітектури та скульптури у розвитку монументальної архітектури України середини ХХ ст.; з’ясовано культурно-історичні обставини розвитку монументального мистецтва в Україні; визначено національні особливості розвитку української архітектури та скульптури досліджуваного періоду (на прикладі архітектури меморіального комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні та монументальної скульптури Батьківщина-мати); встановлено, що об’єктивно монументалізм в Україні є мистецькою традицією радянської системи, а особисто для кожного окремо взятого українського митця була можливість утвердити ідею національної єдності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-23
PDF

Посилання

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Навчальний посібник: У 3 ч. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. Львів: Світ, 2005. Ч. 3. 268 с.

Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва: альбом [кер. проекту А. Мельник; авт. тексту: Л. Ковальська, Н. Присталенко]. Київ: НХМУ, 2010. 281 с.

Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ: Видавництво інституту проблем сучасного мистецтва, 2002. 472 с.

Чепелик В. Бесіди про українську архітектуру/За заг. ред. А.О. Пучкова; редкол.: З.В. Мойсеєнко-Чепелик, А.О. Пучков, О.В. Чепелик; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2013. 224 с.

Krvavych, D.P. (2005). Ukrajinsjke mystectvo. Navchaljnyj posibnyk: U 3 ch. [Ukrainianart. Trainingmanual: in 3 volumes]/D.P. Krvavych, V.A. Ovsijchuk, S.O. Cherepanova. Lviv: Svit, 2005. Ch.3. 268 s. (in Ukrainian)

Mykhajlo Bojchuk tajogho shkola monumentaljnogho mystectva: aljbom (2010) [Mykhailo Boychuk and his school of monumental art: album] [ker. proektu A.Meljnyk; avt. tekstu: L. Kovaljsjka, N. Prystalenko]. Kyiv: NKhMU, 2010. 281 s. (in Ukrainian)

Tymofijenko, V.I. (2002). Arkhitektura i monumentaljne mystectvo: Terminy ta ponjattja [Architecture and monumentalart: Termsandconcepts]. Akademija mystectv Ukrajiny; Instytut problem suchasnogho mystectva. – Kyiv: Vydavnyctvo instytutu problem suchasnogho mystectva, 472 p. (in Ukrainian)

Chepelyk, V. (2013). Besidy pro ukrajinsjku arkhitekturu [Сonversations about Ukrainian architecture] za zagh. red. A.O. Puchkova; redkol.: Z.V. Mojsejenko-Chepelyk, A.O. Puchkov, O.V. Chepelyk; In-t problemsuchas. mystec. NAM Ukrajiny. Kyiv: Feniks, 224 р. (in Ukrainian)