ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

ключові компетенції
мистецька освітня галузь
Нова українська школа
початкова освіта

Як цитувати

Кутняк, І., & Околович, І. (1). ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Молодий вчений, 8 (84), 114-117. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-22

Анотація

В статті виявлено та обґрунтовано шляхи і засоби формування ключових компетентностей в учнів початкової школи на уроках мистецької освітньої галузі, розглянуто ключові компетентності у світлі вимог Нової української школи (далі – НУШ); з’ясовано педагогічні шляхи і засоби їх формування на уроках мистецької освітньої галузі. Формування ключових компетентностей учня початкової школи засобами мистецької освіти є компонентом процесу, який забезпечений методологічним інструментарієм НУШ, зокрема: заміною освітньої парадигми репродуктивного засвоєння знань, умінь та навичок на дитино центричну педагогіку партнерства; здобуттям дитиною здатностей комунікувати у різному соціальному середовищі з однолітками та дорослими, довкіллям, бути вдумливим, творчим, емпатійним споживачем здобутків культури, проявляти творчість та ініціативу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-22
PDF

Посилання

Державний стандарт початкової освіти від 21.02.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року (розроблена під керівництвом О.Я. Савченко). URL: http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/.

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. С. 66–72.

Derzhavnyj standart pochatkovoji osvity vid 21.02.2018 (2018) [State standard of primary education from 02/21/2018]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennyaderzhavnogostandartupochatkovoyiosviti (in Ukrainian)

Koncepcija realizaciji derzhavnoji polityky u sferi reformuvannja zaghaljnoji serednjoji osvity «Nova ukrajinsjka shkola» naperiod do 2029 roku (2016) [The concept of implementing the state policy in the field of reforming general secondary education «New Ukrainian School» for the period up to 2029]. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016. (in Ukrainian)

Nova ukrajinsjka shkola: poradnyk dlja vchytelja (2017) [New Ukrainian school: a guide for teachers]/Pid zagh. red. Bibik N.M. Kyiv: TOV «Vydavnychyjdim «Plejady», 2017. 206 p. (in Ukrainian)

Nova ukrajinsjka shkola. Typova osvitnja proghrama dlja zakladiv zaghaljnoji serednjoji osvity (1-4 klas) (2018) [New Ukrainian school. Typical educational program for general secondary education institutions (grades 1-4)], zatverdzhena Koleghijeju Ministerstva osvity i nauky 22 ljutogho 2018 roku (rozroblena pid kerivnyctvom O.Ja. Savchenko). URL: http://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/ (in Ukrainian)

Pometun, O.I. (2004). Dyskusija ukrajinsjkykh pedaghoghiv navkolo pytanj zaprovadzhennja kompetentnisnogho pidkhodu v ukrajinsjkij osviti [Discussion of Ukrainian teachers around the introduction of a competency-based approach in Ukrainian education]. Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrajinsjki perspektyvy: [b-ka z osvitnjoji polityky]; pid zagh. red. O.V. Ovcharuk. Kyiv: K.I.S., pp. 66–72. (in Ukrainian)