СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ
PDF

Ключові слова

конфлікт
процеси конфліктизації
збройний конфлікт
постбіполярний світ
глобалізація
Україна
Російська Федерація

Як цитувати

Авер’янова, Н., & Воропаєва, Т. (1). СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ. Молодий вчений, 8 (84), 109-113. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-21

Анотація

У статті розглядаються особливості конфліктизаціі міждержавних відносин у постбіполярному світі. Філософи, соціологи і психологи визначили зміст поняття «конфлікт», а також його істотні ознаки, функції (конструктивні і деструктивні), причини його виникнення (суб’єктивні та об’єктивні), способи його запобігання, вирішення і врегулювання. Інтегративний підхід до аналізу конфліктів – це методологічна основа дослідження, яка передбачає їх розгляд не тільки як джерела руйнувань, воєн і смерті, але і як джерела розвитку суспільства. У статті аналізуються проблеми забезпечення міжнародної та національної безпеки у постбіполярному світі, особливості сучасних конфліктів в контексті глобальних процесів. Специфіка конфліктизаціі міждержавних відносин в епоху глобалізації полягає в тому, що даний феномен набуває транснаціонального й планетарного характеру. Ескалація напруженості та застосування насильства шляхом мілітаризації конфліктної взаємодії призводить до збройної конфронтації. Сучасні збройні конфлікти являють серйозну загрозу людству, оскільки в умовах глобалізації вони можуть швидко поширюватися. Інтегративний підхід дозволив виявити основні виміри конфліктів, що виникли на пострадянському просторі. У зв’язку з цим збройний конфлікт на території України розглядається як російсько-український міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу. Обґрунтовано важливість стратегії «розумної сили» як основи для деконфліктизації та стабілізації українського суспільства. Обґрунтовується необхідність формулювання комплексу заходів (гуманітарних, соціально-економічних і військово-політичних), спрямованих на подолання викликів, небезпек і загроз національним інтересам України. Також необхідно підтримувати баланс сил, цінностей, ресурсів, політико-правових та соціально-економічних проблем в суспільстві і державі. Акцентується увага на важливості використання політико-дипломатичних засобів через активну участь міжнародної спільноти й посилення економічних санкцій проти Російської Федерації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-21
PDF

Посилання

Авер’янова Н.М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння. Молодий вчений. 2017. № 3(43). С. 30–34.

Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Міждержавний збройний конфлікт на теренах України: неоколоніальний вимір. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 145(№ 6). Ч. 2. С. 7–11.

Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. «Розумна сила» як стратегія деконфліктизації та сталого розвитку української держави. Молодий вчений. 2020. № 4(80). С. 509–513.

Воропаєва Т.С. Конфліктизаційні та деконфліктизаційні процеси в Україні: соціально-філософські аспекти. Научный взгляд в будущее. 2018. Вып. 10. Том 2. С. 49–56.

Воротнюк М.О. Особливості міжнародних конфліктів пост-біполярного періоду. Стратегічна панорама. 2009. № 4. С. 41–44.

Григорян В., Григорян С. Россия и постсоветское пространство. Per Concordiam. Журнал по проблемам бе¬зопасности и обороны Европы. 2010. Т. 1; 2. С. 38–43.

Капитоненко М. Решение постсоветских «заморо¬женных» конфликтов. Помогает ли региональная интеграция? Per Concordiam. Журнал по проблемам безопаснос¬ти и обороны Европы. 2010. Т. 1; 2. С. 32–37.

Орттунг Роберт, Уокер Кристофер. «Замороженные конфликты» Путина. 2015. Февраль. URL: https://www.inopressa.ru/article/16feb2015/foreignpolicy/putin_ukr_georgia.html

Рашкован Владислав. Трагедия человечества. Война идет не только на Донбассе: 10 конфликтов, за которыми следит мир в 2020 году. 25.02.2020. URL: https://www.liga.net/incidents/articles/voyna-idet-ne-tolko-na-donbasse-10-konfliktov-za-kotorymi-sledit-mir-v-2020-godu

Симония Н.А., Торкунов А.В. Новый мировой порядок: от биполярности к многополярности. Полис (Political Studies). 2015. № 3. С. 27–37.

Achankeng F. Conflict and conflict resolution in Africa: Engaging the colonial factor. African journal on conflict resolution. 2013. Vol. 13. №. 2. Р. 11–38.

Averre Derek. The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance. Europe-Asia Studies. 2016. № 68(4). Р. 699–725.

Niblett Robin. Globalization and World Order. Conference Report. London: Royal Institute of International Affairs, 2014.

Nye J.S. (2004). Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004.

Nye J. Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Longman Classics in Political Science. Sixth edition. Cam¬bridge: Harvard University Press, 2004.

Strasheim Julia. Power-Sharing, Commitment Problems, and Armed Conflict in Ukraine. Civil Wars. 2016. № 18(1). Рp. 25–44.

Zartman I. W. Traditional cures for modern conflicts: African conflict «medi-cine”. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000. 261 p.

Averianova, N.M. (2017). Gibrydna vijna: rosijs`ko-ukrayins`ke protystoyannya [Hybrid warfare: the Russian-Ukrainian confrontation]. Molodyj vchenyj, № 3(43), рр. 30–34. (in Ukrainian)

Averianova, N.M. & Voropayeva, T.S. (2019). Mizhderzhavnyj zbrojnyj konflikt na terenax Ukrayiny: neokolonial`nyj vymir [Inter-state armed conflict on the territory of Ukraine: the neo-colonial dimension]. Gileya: naukovyj visnyk, issue 145(№ 6), part 2, pp. 7–11. (in Ukrainian)

Averianova, N.M. & Voropayeva, T.S. (2020). «Rozumna syla» yak strategiya dekonfliktyzaciyi ta stalogo rozvytku ukrayinskoyi derzhavy [“Smart power” as a strategy of deconfliction and sustainable development of the Ukrainian state]. Molodyj vchenyj, № 4(80), рр. 509–513. (in Ukrainian)

Voropayeva, T.S. (2018). Konfliktyzacijni ta dekonfliktyzacijni procesy v Ukrayini: social’no-filosofs’ki aspekty [Conflict and Deconflict Processes in the Ukraine: Socio-Philosophical Aspects]. Nauchnyj vzglyad v Budushhee, issue 10, volume 2, рр. 49–56. (in Ukrainian)

Vorotnyuk, M.O. (2009). Osoblyvosti mizhnarodnykh konfliktiv post-bipolyarnoho period [Features of international conflicts of the post-bipolar period]. Stratehichna panorama, issue 4, pp. 41–44. (in Ukrainian)

Grigoryan, V. & Grigoryan, S. (2010). Rossiya i postsovetskoe prostranstvo [The Russia and the post-Soviet space]. Per Concordiam. Zhurnal po problemam bezopasnosti i oborony Evropy, т. 1; 2, рр. 38–43. (in Russian)

Kapitonenko, M. (2010). Reshenie postsovetskikh «zamorozhennykh» konfliktov. Pomogaet li regionalnaya integracziya? [The solution of the post-Soviet «frozen» conflicts. Does regional integration help?]. Per Concordiam. Zhurnal po problemam bezopasnosti i oborony Evropy, т. 1; 2, рр. 32–37. (in Russian)

Orttung, Robert & Uoker, Kristofer (2015). «Zamorozhennye konflikty» Putina [The Putin’s Frozen Conflicts]. URL: https://www.inopressa.ru/article/16feb2015/foreignpolicy/putin_ukr_georgia.html (in Russian)

Rashkovan, Vladislav. (2020). Tragediya chelovechestva. Vojna idet ne tolko na Donbasse: 10 konfliktov, za kotory’mi sledit mir v 2020 godu [The tragedy of mankind. The war is not only in the Donbass: 10 conflicts that the world is following in 2020]. 25.02.2020. URL: https://www.liga.net/incidents/articles/voyna-idet-ne-tolko-na-donbasse-10-konfliktov-za-kotorymi-sledit-mir-v-2020-godu. (in Russian)

Симония, Н.А. & Торкунов, А.В. (2015). Новый мировой порядок: от биполярности к многополярности. Полис (Political Studies), №3, 27–37. (in Russian)

Achankeng, F. (2013). Conflict and conflict resolution in Africa: Engaging the colonial factor. African journal on conflict resolution, vol. 13, №. 2, pp. 11–38.

Averre, Derek. (2016). The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance. Europe-Asia Studies, № 68(4), pp. 699–725.

Niblett, Robin. (2014). Globalization and World Order. Conference Report. London: Royal Institute of International Affairs.

Nye, J.S. (2004). Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.

Nye, J. (2004). Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Longman Classics in Political Science. Sixth edition. Cambridge: Harvard University Press.

Strasheim, Julia. (2016). Power-Sharing, Commitment Problems, and Armed Conflict in Ukraine. Civil Wars, № 18 (1), pp. 25–44.

Zartman, I. W. Traditional cures for modern conflicts: African conflict «medi-cine”. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000. 261 p.