УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

атмосферне повітря
моделювання
моніторинг якості атмосферного повітря
автоматизовані пости спостережень
усереднені концентрації
забруднюючі речовини
оцінка ризику для здоров’я населення

Як цитувати

Петросян, А., Маремуха, Т., & Моргульова, В. (1). УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 8 (84), 97-102. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-19

Анотація

Обґрунтовано методичні підходи до визначення місць розташування постів спостережень (відповідно до вимог Директиви ЄС 2008/50/ЄС та Постанови КМУ від 14 серпня 2019 р. № 827) на підставі результатів математичного моделювання просторового поширення забруднення в приземному шарі атмосфери та оцінок інгаляційного ризику для здоров’я населення. Це дозволило визначити «гарячі точки» (hot spot) найвищих рівнів забруднення, враховуючи прив’язки до місць найвищої щільності проживання населення та розташування навчальних закладів, що сприятиме гармонізації (оптимізації) існуючої мережі спостережень та економії державних коштів при прийнятті управлінських рішень. Рекомендовано на підставі отриманих результатів оцінок ризику встановити у м. Кам’янське – 7 автоматизованих постів спостереження за викидами: пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, сірки діоксиду, бенз(а)пірену, вуглецю оксиду, нафталіну, сірководню, бензолу, озону, марганцю та його сполук, міді, нікелю, хрому, заліза та його сполук, формальдегіду та вуглеводнів, при цьому 5 на базі існуючих постів контролю за рівнем хімічного забруднення атмосферного повітря; у м. Марганець – 3 автоматизовані пости (за викидами пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, сірки діоксиду, марганцю та його сполук, озону, формальдегіду, вуглеводнів); у м. Жовті води – 2 автоматизовані пости (за викидами пилу НДЗС, у т.ч. РМ10 та РМ2.5, азоту діоксиду, вуглецю оксиду, сірки діоксиду, марганцю і його сполук, озону, формальдегіду, вуглеводнів, радіонуклідів уранового та торієвого рядів).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-19
PDF

Посилання

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152. 44 p.

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air. Official Journal of the European Union, L 23, 26 January 2005.

Постанова № 827 від 14 серпня 2019 р. Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18 (дата звернення: 30.07.2020).

Дмитрієва О.О., Варламов Є.М., Квасов В.А., Палагута О.А., Нестеренко Л.М., Нестеренко У.Ю. Стан мережі спостереження за атмосферним повітрям в Україні та її відповідність вимогам директиви 2008/50/ЄС. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. 2016. Вип. 38. С. 99–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp20163812 (дата звернення: 02.08.2020).

Кольцов М., Шевченко Л. Моніторинг якості атмосферного повітря: український та міжнародний досвід. [Аналітична записка]. Київ: ГО «Фундація «Відкрите Суспільство», 2018. 13 с.

Турос О.І., Петросян А.А., Михіна Л.І. Гігієна повітря / Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики: зб. наук. пр. Київ, 2011. С. 133–149.

Давиденко Г.М., Петросян А.А. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу: оцінка наслідків. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017. №1, Ч. 1 (Т. 21). С. 165–168.

AERMOD: Description of Model Formulation, Alan J. Cimorelli, Steven G. Perry, Akula Venkatram, Jeffrey C. Weil, Robert J. Paine, Robert B. Wilson, Russell F. Lee, Warren D. Peters, Roger W. Brode, James O. Paumier / EPA-454/R-03-004 September, 2004. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermod_mfd.pdf (дата звернення: 29.03.2020).

Cimorelli A. J., Perry S. G., VenkatramA., Weil J. C., Paine R. J. et al. AERMOD: Description of Model Formulation, EPA-454/R-03-004. U.S. Environmental Protection Agency, 2004. 92 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/}thconf/aermod/aermodmfd.pdf (дата звернення: 11.06.2020).

Human health risk assessment. URL: https://www.epa.gov/risk/human-health-risk-assessment (дата звернення: 04.05.2020).

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації/МОЗ; наказ № 184 від 13.04.2007 р. Київ, 2007. 28 с.

Integrated Risk Information System. URL: http://www.epa.gov/iris (дата звернення: 17.06.2020).

Патент № 33659 UA, МПК А61В 10/00. Спосіб визначення осереднених концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі / О.І. Турос, А.А. Петросян, О.М. Картавцев, О.В. Вознюк, Л.І. Михіна, Є.А. Мельник; заявник і власник ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва АМНУ». №u 200800699; заявл. 21.01.2008; опубл. 10.07.2008, Бюл. № 13.

Air quality guidelines – global update 2005. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 484 p.

Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities / U.S. Environmental Protection Agency; Multimedia Planning and Permitting Division; Office of Solid Waste Centre for Combustion Science and Engineering, 2005. Р. 890.

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152. 44 p.

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air. Official Journal of the European Union, L 23, 26 January 2005.

Resolution № 827 from August 14, 2019 Deiaki pytannia zdiisnennia derzhavnoho monitorynhu v haluzi okhorony atmosfernoho povitria [Some issues of state monitoring in the field of air protection]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18

Dmytriieva, О.О., Varlamov, Ye.M., Kvasov, V.A., Palahuta, O.A., Nesterenko, L.M., & Nesterenko, U.Yu. (2016). Stan merezhi sposterezhennia za atmosfernym povitriam v Ukraini ta yii vidpovidnist vymoham dyrektyvy 2008/50/EC [Condition of the air monitoring network in Ukraine and its compliance with the requirements of Directive 2008/50/ EC]. Problems of environmental protection and environmental safety, vol. 38, pp. 99–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp20163812

Koltsov, M., & Shevchenko, L. (2018). Monitorynh yakosti atmosfernoho povitria: ukrainskyi ta mizhnarodnyi dosvid: Analitychna zapyska [Atmospheric air quality monitoring: Ukrainian and international experience: Analytical note]. Kyiv: NGO Open Society Foundation, 13 p.

Turos, O.I. Petrosian, А.А., & Mykhina, L.І. (2011). Air hygiene / Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoi nauky ta praktyky [Experience and prospects of scientific support of problems of hygienic science and practice]. Кyiv, pp. 133–149.

Davydenko, H.M., & Petrosian, A.A. (2017). Doslidzhennia zabrudnennia atmosfernoho povitria zvazhenymy chastkamy pylu: otsinka naslidkiv [Investigation of air pollution by suspended dust particles: impact assessment]. Bulletin of Vinnytsia National Medical University, vol. 1 (Т.21), pp. 165–168.

AERMOD: Description of Model Formulation, Alan J. Cimorelli, Steven G. Perry, Akula Venkatram, Jeffrey C. Weil, Robert J. Paine, Robert B. Wilson, Russell F. Lee, Warren D. Peters, Roger W. Brode, James O. Paumier / EPA-454/R-03-004 September, 2004. URL: https://www3.epa.gov/scram001/7thconf/aermod/aermod_mfd.pdf

Cimorelli A. J., Perry S. G., Venkatram A., Weil J. C., Paine R. J. et al. AERMOD: Description of Model Formulation, EPA-454/R-03-004. U.S. Environmental Protection Agency, 2004. 92 p. URL: https://www3.epa.gov/scram001/}thconf/aermod/aermodmfd.pdf

Human health risk assessment. URL: https://www.epa.gov/risk/human-health-risk-assessment

Assessment of the risk to public health from air pollution: guidelines / Ministry of Health; order № 184 dated 13.04.2007. Кyiv, 2007. 28 p.

Integrated Risk Information System. URL: http://www.epa.gov/iris

Patent № 33659 UA, МПК А61В 10/00. Sposib vyznachennia oserednenykh kontsentratsii shkidlyvykh rechovyn v atmosfernomu povitri [Method of determining averaged concentrations of harmful substances in atmospheric air]/ O. I. Turos, A. A. Petrosian, O. M. Kartavtsev, O. V. Vozniuk, L. I. Mykhina, Ye. A. Melnyk; applicant and owner the State Institution «IPH NAMSU». №u 200800699; 21.01.2008; publ. 10.07.2008, Bull. №13.

Air quality guidelines – global update 2005. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 484 p.

Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities/U.S. Environmental Protection Agency; Multimedia Planning and Permitting Division; Office of Solid Waste Centre for Combustion Science and Engineering, 2005. Р. 890.