ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
PDF

Ключові слова

примусове виконання
принципи діяльності
ефективність виконавчого провадження
забезпечення прав учасників виконавчого провадження

Як цитувати

Шматко, Є. (1). ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ. Молодий вчений, 8 (84), 78-84. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-16

Анотація

У запропонованій до уваги статті розкрито існуючі в науковій літературі дефініції принципів та запропоновано власне розуміння засад діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. Наведеною статтею однією з перших з часу започаткування змішаної моделі примусового виконання рішень на підставі положень чинного законодавства, доробок правників та особистих поглядів комплексно проаналізовано закладені в Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень суду і інших органів» принципи, якими у своїй діяльності керуються виконавці. Коротко охарактеризовано кожний з принципів, проблематику тлумачення їх змісту, обґрунтовано їх відмінні ознаки. Наведено власну думку, відповідно до якої принцип справедливості не може мати місце в ході застосування примусу органами публічної адміністрації, адже є більше моральною чеснотою, а тому апріорі такі будуть несправедливими по відношенню до боржника.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-16
PDF

Посилання

Зайчук О.В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63854/04-Zaychuk.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.07.2020).

Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. Загальна теорія держави і права /за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Бортняк Ф.В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 Київ, 2008. 16 с.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 06 липня 2016 року № 1403-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 (дата звернення: 22.07.2020).

Європейська комісія. За демократію через право (Венеційська комісія) Верховенство права. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr (дата звернення: 22.07.2020).

Рішення №15-рп/2004 від 02 листопада 2004 року / Конституційний Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04/print (дата звернення: 01.08.2020).

Пухтецька А.А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27214/05Pukhtetska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 01.08.2020).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР/Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print (дата звернення: 01.08.2020).

Макушев В.П., Лясковець О.В. До питання принципів діяльності державної виконавчої служби. Право і суспільство. 2015. №1. URL: https://www.google.com/urlclient=internalelementcse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&q=http://wwwirbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Pis_2015_1_27.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiXoq_C2bDnAhVC2aYKHZQtDYsQFjAGegQIBBAC&usg=AOvVaw0ey_NZy8pU1XxvLk4OT0ji (дата звернення 05.08.2020 року).

Платон. Апология Сократа. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/01apols.htm (дата звернення: 05.08.2020).

Щербак С.В. Обов’язок боржника щодо виконання рішення. Правові горизонти 2017. URL: https://www.google.com/urlclient=internalelementcse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&q=http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26MAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/ln_2017_3_26.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjq1OGnrrnAhXuh4sKHaI_BmcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3fmzu3AQ3hvYyZG1fWi5Nw (дата звернення: 07.08.2020).

Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. Москва: Статут, 2016. 624 с.

Про виконавче провадження Закон України № 1404-VIII від 06 липня 2016 року// Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 (дата звернення: 08.08.2020).

Уварова О. Принципи верховенства права в судовій практиці України. Філософія права і загальна теорія права № 1/2013. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAG_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/filpr_2013_1_9.pdf (дата звернення: 08.08.2020).

Молдован В.В., Чулінда А.І. Правознавство. URL: https://pidruchniki.com/12610515/pravo/pravoznavstvo (дата звернення: 10.08.2020).

Статут Ради Європи Лондон, 5 травня 1949 року / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001 (дата звернення: 10.08.2020).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print (дата звернення: 05.08.2020).

Капля О. Співвідношення принципів законності та верховенства права в адміністративному судочинстві України. Адміністративне право і процес №6/2017. URL: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2017/6/29.pdf (дата звернення: 26.08.2020).

Гоббс Томас Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної (1651 р.). URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt_with-big-pictures.html (дата звернення: 15.08.2020).

Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення Постанова Пленуму Верховного Суду України №11 від 17 жовтня 2014 року / Верховний Суд України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14 (дата звернення: 20.08.2020).

Zaychuk O.V. Princypy prava v konteksti rozvytky zagalnoi teorii derjavy i prava (electronic journal) URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63854/04-Zaychuk.pdf?sequence=1.

Tsvik, M.V., Petryshyn, O.V., & Avramenko, L.V. (2009). Zagalna teoria derjavy i prava: [Textbook for students of law schools]. For order. Dr. Jurid. Sciences, Prof., Acad. APRN of Ukraine MV Tsvik, Ph.D. Sciences, Prof., Acad. APrN of Ukraine O.V. Petryshyn. Kharkiv: Pravo, 584 p.

Skakun, O.F. (2001). Teoria derjavy i prava: Textbook/Translated. from the Russian. Kharkiv: Consum, 656 p.

Bortnyak, F.V. (2008). Formy ta metody diyalnosti derjavnoi vikonavchoi slujbu [Text]: author's ref. dis. Cand. jurid. Sciences: 12.00.07. Kyiv National University of Internal Affairs. Кyiv, 16 p.

Zakon Ukrainy «Pro organy i osib, yaki zdiysnyyt prumysove vukonannya rishen sudu i inshyh organiv» of 06.07.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19.

Europeyska Komisiya «Za demokratiyu cherez pravo» (Venice Commission) Report № 512/2009 of 04.04.2009 «Rule of Law». URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr

Rishennya Konstutyciynogo Sudu Ukrainy №15-rp/2004 of 02.11.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04/print.

Pukhtetska A.A. Pruncypy verhovenxtva prava: suchasni europeyski doktrynu yak orientur dlya reformuvannya nacionalnogo zakonodavstva. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27214/05Pukhtetska.pdf?sequence=1

Konstytuciya Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/print.

Makushev, V.P., & Lyaskovets, O.V. Do putannya princupiv diyalnosti derjavnoi vukonavchoi slyjbu. URL: https://www.google.com/urlclient=internalelementcse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&q=http://wwwirbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Pis_2015_1_27.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiXoq_C2bDnAhVC2aYKHZQtDYsQFjAGegQIBBAC&usg=AOvVaw0ey_NZy8pU1XxvLk4OT0ji

Platon. Apologiya Sokrata. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/01apols.htm.

Scherbak, S.V. obovyazok borjnuka chodo vukonannya rishennya. URL: https://www.google.com/urlclient=internalelementcse&cx=012955353415694750662:ac0q9yn5xfi&q=http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/ln_2017_3_26.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjq1OGnrrnAhXuh4sKHaI_BmcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3fmzu3AQ3hvYyZG1fWi5Nw

Vaskovsky, E.V. (2016). Kurs grajdanskogo processa: Subyekty i obyekty processa, procesualnuye otnosheniya i deystviya. Мoskva: Statut, 624 p. (Classics of civil procedure)

Zakon Ukrainy «Pro vykonavche provadjenya» of 06.07.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19.

Uvarova O. Princypy verhovenstva prava v sudoviy praktuci Ukrainy. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeC21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/filpr_2013_1_9.pdf;

Moldovan, V.V., & Chulinda, A.I. Pravoznavstvo. URL: https://pidruchniki.com/12610515/pravo/pravoznavstvo

Statut Rady Europy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001

Konvencia pro zahyst lyudynu i osnovopolojnuh svobod. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print

Kaplya O. Spivvidnoshenya pryncypiv zakonnosti ta verhovenstva prava v administratyvnomy sudochynstvi Ukrainy. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pgip_2017_6_29

Hobbes Thomas Leviafan, abo sut, budova i povnovajenya derjavy cerkovnoi ta civilnoi (1651) URL: http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt_with-big-pictures.html.

Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrainy №11 of 17.10.2014 «On some issues of observance of reasonable terms of consideration by courts of civil, criminal cases and cases of administrative offenses». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14.