ПИТАННЯ ЕЙДЖИЗМУ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

дискримінація
вікова ознака
ейджизм
антидискримінаційна політика
упереджене ставлення
вікова група

Як цитувати

Макарова, О., & Гоцуляк, О. (1). ПИТАННЯ ЕЙДЖИЗМУ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 8 (84), 74-77. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-15

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми поширення негативного та упередженого ставлення до людей за віковою ознакою. Виокремлено причини виникнення труднощів у подоланні вікової дискримінації. Окреслено основні елементи ейджизму. Проаналізовано законодавчу базу України щодо захисту різних вікових груп населення. Зосереджено увагу на необхідності удосконалення законодавства та обґрунтовано важливість розробки дієвого механізму боротьби з випадками упередженості до людей залежно від їх віку. Розглянуто позитивний досвід зарубіжних країн у сфері боротьби з ейджизмом. Зазначено ефективні шляхи вирішення проблем антидискримінаційної політики в Україні. Наведено приклади способів боротьби та зниження кількості ситуацій, пов’язаних з ейджизмом в державі. Запропоновано сучасні заходи протидії подальшому поширенню випадків вікової дискримінації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-15
PDF

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1999 р. №254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 27.07.2020).

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI/ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. №32. Ст. 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата зверненя: 12.08.2020).

Декларація ООН з проблем старіння від 16.10.1992 / Організація Об’єднаних Націй, 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_510#Text (дата звернення: 12.08.2020).

Рекомендація МОП щодо літніх працівників №162 від 23.06.1980 / Міжнародна організація праці. 1980. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/993_089 (дата звернення: 12.08.2020).

Вікова структура населення України / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (дата звернення: 10.08.2020).

Дискримінація за віковою ознакою шкідлива для здоров’я — Супрун /УКРІНФОРМ, 2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2749630-suprun-kaze-so-diskriminacia-za-vikovou-oznakou-skidliva-dla-zdorova.html (дата звернення 12.08.2020).

Захист прав людей похилого віку. Онлайн-круглий стіл та відкриття фотовиставки "Старіння. Суспільство для всіх" /УКРІНФОРМ, 2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3055364-zahist-prav-ludej-pohilogo-viku-vidkritta-fotovistavki-starinna-suspilstvo-dla-vsih.html (дата звернення: 11.08.2020).

Єлігулашвілі М., Федорович І., Пономарьов С. Організація навчання з питань дискримінації. Практичний посібник. Київ, 2015. 136 с.

Магдисюк Л.І. Теоретико-емпіричні межі поняття ейджизму у психології. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. №3. С. 167–173.

Шевченко І. «Я не боюся старіти». Чому варто відвідати фотовиставку проти ейджизму // УНІАН, 2019. URL: https://www.unian.ua/society/10693293-ya-ne-boyusya-stariti-chomu-varto-vidvidati-fotovistavku-proti-eydzhizmu.html (дата звернення: 11.08.2020).

Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга перша: збірник актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак] . Львів : Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. 1144 с.

Konstytucija Ukrajiny: Zakon Ukrajiny vid 28 chervnja 1996 no. 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrajiny. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 1996. No. 30. St. 141. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 27.07.2020).

Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 no. 5207-VI/ Verkhovna Rada Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. No. 32. St.412. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (accessed 12.08.2020).

Deklaratsiia OON z problem starinnia vid 16.10.1992 / Orhanizatsiia Ob’iednanykh Natsii, 1992. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_510#Text (accessed 12.08.2020).

Rekomendatsiia MOP shchodo litnikh pratsivnykiv no. 162 vid 23.06.1980/ Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi. 1980. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/993_089 (accessed 12.08.2020).

Vikova struktura naselennia Ukrainy [Age structure of the population of Ukraine] / Vikipediia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (accessed 10.08.2020).

Dyskryminatsiia za vikovoiu oznakoiu shkidlyva dlia zdorov’ia — Suprun [Age discrimination is harmful to health - Suprun] /UKRINFORM, 2019. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2749630-suprun-kaze-so-diskriminacia-za-vikovou-oznakou-skidliva-dla-zdorova.html (accessed 12.08.2020).

Zakhyst prav liudei pokhyloho viku. Onlain-kruhlyi stil ta vidkryttia fotovystavky "Starinnia. Suspilstvo dlia vsikh" [Protection of the rights of the elderly. Online round table and opening of the photo exhibition "Aging. Society for All"] / UKRINFORM, 2020. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3055364-zahist-prav-ludej-pohilogo-viku-vidkritta-fotovistavki-starinna-suspilstvo-dla-vsih.html (accessed 11.08.2020).

Yelihulashvili, M., Fedorovych, I., & Ponomarov, S. (2015). Orhanizatsiia navchannia z pytan dyskryminatsii [Organization of training on discrimination.]. Practical guide. Kyiv, 136 p.

Mahdysiuk, L.I. (2013). Teoretyko-empirychni mezhi poniattia eidzhyzmu u psykholohii [Theoretical and empirical limits of the concept of ageism in psychology]. Theoretical and applied problems of psychology. No. 3. S. 167-173.

Shevchenko, I. (2019). «Ia ne boiusia starity». Chomu varto vidvidaty fotovystavku proty eidzhyzmu ["I'm not afraid to grow old." Why visit a photo exhibition against ageism]. UNIAN. Available at: https://www.unian.ua/society/10693293-ya-ne-boyusya-stariti-chomu-varto-vidvidati-fotovistavku-proti-eydzhizmu.html (accessed 11.08.2020).

Kozak, Z.Ia. (2015). Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: sotsialno-trudovyi vymir [Association Agreement between Ukraine and the EU: social and labor dimension]. Knyha persha: zbirnyk aktiv zakonodavstva Ukrainy ta acquis communautaire. Lviv: Resursno-analitychnyi tsentr «Suspilstvo i dovkillia».