ПРЕДСТАВНИЦТВО ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
PDF

Ключові слова

жінки у політиці
жінка-депутат
ґендерні квоти
парламент
уряд
політичні партії

Як цитувати

Левченко, Ю. (1). ПРЕДСТАВНИЦТВО ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА. Молодий вчений, 8 (84), 67-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-14

Анотація

У статті розглядаються основні аспекти участі жінок у сфері політики країн Східного партнерства: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Також, висвітлено положення регулюючих документів, що стосуються участі жінок у політиці та з’ясовано деякі прогалини в законодавчих нормах і проблеми, виявлені при їх застосуванні. Окрім цього, здійснено порівняльний аналіз особливостей участі жінок у політиці в країнах Східного партнерства. В останні роки спостерігається прогрес щодо обрання жінок до парламентів Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, України. Тим не менше, відсоток присутності жінок у владних структурах у зазначених державах значно нижчий, ніж в країнах Європейського Союзу. В цьому контексті спостерігається наступна взаємозалежність: чим нижче за ієрархією знаходиться владний орган, тим більше шансів у жінок на обрання, що є характерним, як показали результати дослідження, для всіх країн Східного партнерства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-14
PDF

Посилання

Stay updated on what Parliament is doing. Check out the latest news, watch our meetings live and follow MEPs on social media //EuropeanParliament. 2019. URL: https://www.europarl.europa.eu/portal/en (дата звернення: 19.03.2020).

Депертамент по економическим и социальным вопросам ООН: отдел народонаселения. 2018. URL: https://countrymeters.info/ru/Azerbaijan (дата звернення: 19.03.2020).

Регіональне дослідження Представництво жінок у політиці в країнах Східного партнерства. Посібник Ради Європи для громадських організацій. 2017. URL: https://rm.coe.int/regional-study-on-women-s-political-representation-in-the-eastern-part/1680741a1f (дата звернення: 19.03.2020).

Стан та просування рівних можливостей для жінок та чоловіків у культурних та креативних індустріях в Ажербайджані, Вірменії, Грузії, та Україні. 2018. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/gender-equality-and- (дата звернення: 19.05.2020).

Туловська А., Політичні красені: ТОП найгарячіших політиків світу // Український інтерес. 2017. URL: https://uain.press/articles/politychni-kraseni-top-najgaryachishyh-politykiv-svitu-15982 (дата звернення: 29.03.2020).

Мельникова Е. Политические права женщин и их реализация в Беларуси. Проблемы конституционализма : сб. науч. трудов. Вып. 2: Гендерные вопросы в сфере права / под ред. Е.И. Гаповой. Минск, 1998. С. 58–60.

Українська дійсність: чим ближче до верхівки влади — тим менше жінок на топ-позиціях. Підготували М. Єремічева, В. Німищенко // Громадський простір. 2019. URL: https://www.prostir.ua/?focus=rozshyrennya-mozhlyvostej-zhinok-u-derzhavnomu-upravlinni-potrebujemo-zmin-u-politychnij-kulturi (дата звернення: 19.03.2020).

Documents & Reports – All Documents | The World Bank. 2019. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/518041468201598756/pdf/763250ESW0P1320r0Assessment002014pdf.2 (дата звернення: 19.03.2020).

Революція довіри: як у Вірменії будують нову демократію за рік після зміни влади // Громадське. 2019. URL: https://hromadske.ua/posts/revolyuciya-doviri-yak-u-virmeniyi-buduyut-novu-demokratiyu-za-rik-pislya-zmini-vladi (дата звернення: 19.04.2020).

Депутаты Национального Собрания Республики Армения седьмого созыва // Национальное Собрание Республики Армения. Официальный сайт. 2019. URL: http://www.parliament.am/deputies.php?sel=factions&lang=rus (дата звернення: 09.03.2020).

Топ 10 гендерної політики // Київ. 2015. URL: https://radaprogram.org/sites/default/files/publications/top-10_web.pdf (дата звернення: 19.06.2020).

Parlament of Georgia // Офіційний сайт. 2019. URL: http://www.parliament.ge/en/parlamentarebi/women/qalebi-parlamentshi-23 (дата звернення: 19.07.2020).

Перша жінка-президент Грузії: хто така Саломе Зурабішвілі? //ВВС NEWS Україна. 2018. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46383721 (дата звернення: 11.07.2020).

Фемінізм у Східній Європі: як живуть феміністки у Грузії, Вірменії, Молдові, Росії та Україні. Підготувала М. Вербовська // Повага. 2019. URL: https://povaha.org.ua/feminizm-u-shidnij-evropi-yak-zhyvut-feministky-u-hruziji-virmeniji-moldovi-rosiji-ta-ukrajini (дата звернення: 11.07.2020).

Парламент Республики Молдова //Офіційний сайт. 2019. URL: http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/language/ru-RU/Default.aspx (дата звернення: 12.07.2020).

Список народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Голос України. 2019. №148. С. 4–9. URL: http://golos.com.ua/article/320201 (дата звернення: 15.07.2020).

Комітети Верховної Ради України ІХ скликання // Верховна Рада України. Офіційний вебпортал. 2019. URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis (дата звернення: 11.07.2020).

Фінальний звіт за результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах 2015 року в Україні // ВГО «Комітет виборців України». Офіційний сайт. 2015. URL: http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:finalnyi-zvit-za-rezultatamy-gendernogo-monitoryngu-2015 (дата звернення: 11.07.2020).

Кабінет Міністрів України // Урядовий портал. Офіційний сайт. 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/team (дата звернення: 11.07.2020).

Дострокові парламентські вибори в Білорусі: Як проходили та чи очікувати змін в українсько-білоруських відносинах // Zik.-2019. URL: https://zik.ua/news/2019/11/18/dostrokovi_parlamentski_vybory_v_bilorusii (дата звернення: 11.07.2020).

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов // Офіційний сайт. 2019. URL:http://rec.gov.by/ru/golosovanie-2019 (дата звернення: 11.07.2020).

Krook M.L. and Norris P. Beyond quotas: strategies to promote gender equality in elected office. Political Studies, 2014. Vol. 62. Issue 1. Pp. 2–20.

Murray R., Krook M.L. and Opello K.A.R. Why are gender quotas adopted? Political Research Quarterly? 2012. Vol. 65. Issue 3. Pp. 529–43.

Stay updated on what Parliament is doing. Check out the latest news, watch our meetings live and follow MEPs on social media // EuropeanParliament. 2019. Available at: https://www.europarl.europa.eu/portal/en (accessed 19 March 2020).

Depertament po ekonomycheskym y sotsyalnыm voprosam OON: otdel narodonaselenyia [UN Department of Economic and Social Affairs: Population Division]. 2018. Available at: https://countrymeters.info/ru/Azerbaijan (accessed 19 March 2020).

Rehionalne doslidzhennia Predstavnytstvo zhinok u politytsi v krainakh Skhidnoho partnerstva (2017) [Regional Study Women's Representation in Politics in the Eastern Partnership Countries]. Posibnyk Rady Yevropy dlia hromadskykh orhanizatsii [Council of Europe Handbook for NGOs]. Available at: https://rm.coe.int/regional-study-on-women-s-political-representation-in-the-eastern-part/1680741a1f (accessed 19 March 2020).

Stan ta prosuvannia rivnykh mozhlyvostei dlia zhinok ta cholovikiv u kulturnykh ta kreatyvnykh industriiakh v Azherbaidzhani, Virmenii, Hruzii, ta Ukraini (2018) [Status and promotion of equal opportunities for women and men in the cultural and creative industries in Azerbaijan, Armenia, Georgia, and Ukraine]. Available at: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/gender-equality-and- (accessed 19 June 2020).

Tulovskaya A. (2017) Politychni kraseni: TOP naihariachishykh politykiv svitu [Politically handsome: TOP of the hottest politicians in the world]. Ukrainskyi interes (electronic journal). Available at: https://uain.press/articles/politychni-kraseni-top-najgaryachishyh-politykiv-svitu-15982 (accessed 29 March 2020).

Melnikova, E. (1998). Polytycheskye prava zhenshchyn y ykh realyzatsyia v Belarusy [Political rights of women and their implementation in Belarus]. Problems of constitutionalism: collection. scientific works. Issue. 2: Gender issues in the field of law. Minsk, pp. 58–60.

Yeremicheva, M., & Nimishchenko, V. (2019). Ukrainska diisnist: chym blyzhche do verkhivky vlady – tym menshe zhinok na top-pozytsiiakh [Ukrainian reality: the closer to the top of power – the fewer women in the top positions]. Hromadskyi prostir (еlectronic resource). Available at: https://www.prostir.ua/?focus=rozshyrennya-mozhlyvostej-zhinok-u-derzhavnomu-upravlinni-potrebujemo-zmin-u-politychnij-kulturi (accessed 19 March 2020).

Documents & Reports & All Documents. The World Bank. 2019. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/518041468201598756/pdf/763250ESW0P1320r0Assessment002014pdf.2 (accessed 19 March 2020).

Revoliutsiia doviry: yak u Virmenii buduiut novu demokratiiu za rik pislia zminy vlady (2019) [The Revolution of Confidence: How Armenia Builds a New Democracy in the Year After the Change of Government]. Hromadske (еlectronic resource). Available at: https://hromadske.ua/posts/revolyuciya-doviri-yak-u-virmeniyi-buduyut-novu-demokratiyu-za-rik-pislya-zmini-vladi (accessed 19 April 2020).

Deputaty Natsyonalnoho Sobranyia Respublyky Armenyia sedmoho sozyva (2019) [Deputies of the National Assembly of the Republic of Armenia of the seventh convocation]. National Assembly of the Republic of Armenia (official site). Available at: http://www.parliament.am/deputies.php?sel=factions&lang=rus (accessed 09 June 2020).

Top 10 hendernoi polityky (2015) [Top 10 gender policy]. Kyiv. Available at: https://radaprogram.org/sites/default/files/publications/top-10_web.pdf (accessed 19 June 2020).

Parlament of Georgia (2019) [Parliament of Georgia] (official site). Available at: http://www.parliament.ge/en/parlamentarebi/women/qalebi-parlamentshi-23 (accessed 19 July 2020).

Persha zhinka-prezydent Hruzii: khto taka Salome Zurabishvili? (2018) [Georgia's first female president: who is Salome Zurabishvili?]. ВВС NEWS Ukraine (electronic resource). Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46383721 (accessed 11 July 2020).

Verbovska, M. (2019). Feminizm u Skhidnii Yevropi: yak zhyvut feministky u Hruzii, Virmenii, Moldovi, Rosii ta Ukraini [Feminism in Eastern Europe: How Feminists Live in Georgia, Armenia, Moldova, Russia and Ukraine]. Povaha (electronic resource). Available at: https://povaha.org.ua/feminizm-u-shidnij-evropi-yak-zhyvut-feministky-u-hruziji-virmeniji-moldovi-rosiji-ta-ukrajini (accessed 11 July 2020).

Parlament Respublyky Moldova (2019) [Parliament of the Republic of Moldova] (official site). Available at: http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/language/ru-RU/Default.aspx (accessed 12 July 2020).

Spysok narodnykh deputativ Ukrainy, obranykh na pozacherhovykh vyborakh narodnykh deputativ Ukrainy 21 lypnia 2019 roku [List of People's Deputies of Ukraine elected at the early elections of People's Deputies of Ukraine on July 21, 2019]. Holos Ukrainy, no. 148, pp. 4–9. Available at: http://golos.com.ua/article/320201 (accessed 15 July 2020).

Komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy ІХ sklykannia (2019) [Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine of the IX convocation]. Verkhovna Rada Ukrainy (official web portal). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis (accessed 11 July 2020).

Finalnyi zvit za rezultatamy gendernoho monitorynhu na mistsevykh vyborakh 2015 roku v Ukraini [Final report on the results of gender monitoring in the 2015 local elections in Ukraine]. VHO «Komitet vybortsiv Ukrainy» (official site). Available at: http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:finalnyi-zvit-za-rezultatamy-gendernogo-monitoryngu-2015 (accessed 11 July 2020).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2019) [Cabinet of Ministers of Ukraine]. Government portal (official site). Available at: https://www.kmu.gov.ua/en/team (accessed 11 July 2020).

Dostrokovi parlamentski vybory v Bilorusi: Yak prokhodyly ta chy ochikuvaty zmin v ukrainsko-biloruskykh vidnosynakh [Early parliamentary elections in Belarus: How and whether to expect changes in Ukrainian-Belarusian relations]. Zik. 2019 (electronic resource). Available at: https://zik.ua/news/2019/11/18/dostrokovi_parlamentski_vybory_v_bilorusii (accessed 11 July 2020).

Tsentralnaia komyssyia Respublyky Belarus po vyboram y provedenyiu respublykanskykh referendumov (2019) [The Central Commission of the Republic of Belarus for Elections and the Conduct of Republican Referendums]. Available at: http://rec.gov.by/ru/golosovanie-2019 (accessed 15 July 2020).

Krook, M.L., & Norris, P. (2014). Beyond quotas: strategies to promote gender equality in elected office. Political Studies, vol. 62, issue 1, pp. 2–20.

Murray, R., Krook, M.L., & Opello K.A.R. (2012). Why are gender quotas adopted? Political Research Quarterly, vol. 65, issue 3, pp. 529–43.