ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ САНІТАРНИХ ВТРАТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
PDF

Ключові слова

збройні конфлікти
величина та структура санітарних втрат
вплив факторів

Як цитувати

Бадюк, М., Литвинко, С., Микита, О., & Губар, А. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ САНІТАРНИХ ВТРАТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. Молодий вчений, 8 (84), 52-56. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-11

Анотація

У статті визначено та докладно проаналізовано особливості минулих воєнних операцій та сучасних збройних конфліктів, які відбулися у багатьох країнах світу. Встановлено, що визначені фактори впливають на рівень та структуру загальних втрат (безповоротних та санітарних) серед військовослужбовців і населення у численних війнах ХІХ-ХХІ століть. Актуальність дослідження факторів, що впливають на рівень санітарних втрат особового складу військ в умовах збройних конфліктів мають велике значення в період планування медичного забезпечення військ при прогнозуванні можливої величини та структури бойових та небойових санітарних втрат особового складу Збройних Сил України. Проведеним дослідженням виявлено близько 20 факторів, що суттєво впливають на величину і структуру санітарних втрат особового складу військ в умовах збройних конфліктів. Основні з них: місце в оперативній побудові військ, види зброї, що плануються до застосування, стан захисту, навченості та психологічної стійкості військовослужбовців.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-11
PDF

Посилання

Бадюк М.І., Губар А.М., Микита О.О. Вивчення основних факторів, що впливають на рівень небойових санітарних втрат військ. Проблеми військової охорони здоров’я: зб. наук. пр. Київ: УВМА, 2017. Випуск 47. С. 9–19.

Кочін В.І. Аналіз загальних втрат серед військовослужбовців і насе-лення при бойових діях і їх особливості. Київ: Медицина невідкладних станів. 2019. № 5. С. 29–39.

Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуаль-них, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загаль-новійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітар-ного інструктора: Наказ МОЗ України від 05.01.2017 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-17#Text (дата звернення: 18.08.2020).

Требін М.П. Україна і війни шостого покоління. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. тез XVII Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (Харків, 10 грудня 2015 р.). Харків, 2015. С. 21–25.

Трихліб В.І., Дуда О.К., Майданюк В.П., Ткачук С.І. Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури). Семейная медицина. 2015. Вип. 4 (60). С. 63–70.

Batham D., Finnegan A., Kiernan M. et al. Factors affecting front line cas-ualty care in Afghanistan. Journal of Royal Army Medical Corps. 158 (3). P. 173–180.

Bricknell M.C.M., Jones F.R., Hatzfeld J.J. Casualty estimation and medical resource planning. Journal of Royal Army Medical Corps. 157 (4 Suppl 2). P. 439–443.

Summers Harry G. A critical analysis of the Gulf War. 1994. 218 р.

Tariq M. Ashraf. Analyzing the US military’s casualties in Iraq and Af-ghanistan. 2008. 24 p.

Badiuk, M.I., Hubar, A.M., & Mykyta, O.O. (2017). Vyvchennia osnovnykh faktoriv, shcho vplyvaiut na riven neboiovykh sanitarnykh vtrat viisk [Study of the main factors influencing the level of non-combat sanitary losses of troops]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia: zb. nauk. pr. Kyiv: Ukrainian Military Medical Academy, no. 47, pp. 9–19.

Kochin, V.I. (2019). Analiz zahalnykh vtrat sered viiskovosluzhbovtsiv i naselennia pry boiovykh diiakh i yikh osoblyvosti [Analysis of the total losses among servicemen and the population during hostilities and their features]. Kyiv: Medytsyna nevidkladnykh staniv, no. 5, pp. 29–39.

Pro zatverdzhennia perelikiv likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv, yaki povynni buty v skladi aptechok medychnykh zahalnoviiskovykh indyvidualnykh, aptechky avtomobilnoi zahalnoviiskovoi, naplichnyka medychnoho zahalnoviis-kovoho sanitara ta naplichnyka medychnoho zahalnoviiskovoho sanitarnoho in-struktora [About the statement of lists of medicines and medical products which have to be a part of first-aid kits of medical general military individual, a first-aid kit of automobile general military, a shoulder bag of the medical general military nurse and a shoulder bag of the medical general military sanitary instructor]. Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.01.2017 r. № 6. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-17#Text (August 18, 2020).

Trebin, M.P. (2015). Ukraina i viiny shostoho pokolinnia [Ukraine and the wars of the sixth generation]. Ukrainskyi sotsium: sotsialno-politychnyi analiz suchasnosti ta prohnoz maibutnoho: zb. tez XVII Vseukr. student. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 10 hrudnia 2015 r.) Kharkiv, pp. 21–25.

Trykhlib, V.I., Duda, O.K., Maidaniuk, V.P., & Tkachuk, S.I. (2015). Struktura boyovoi travmy zalezhno vid kharakteru urazhuvalnykh faktoriv pid chas deiakykh suchasnykh lokalnykh viin, viiskovykh konfliktiv (ohliad literatury) [The structure of combat trauma depending on the nature of the damaging factors during some modern local wars, military conflicts (literature review)]. Semeinaia medytsyna, no. 4 (60), pp. 63–70.

Batham, D., Finnegan, A., Kiernan, M. et al. Factors affecting front line casualty care in Afghanistan. Journal of Royal Army Medical Corps, no. 158 (3). P. 173–180.

Bricknell, M.C.M., Jones, F.R., & Hatzfeld, J.J. Casualty estimation and medical resource planning. Journal of Royal Army Medical Corps. 157 (4 Suppl 2). P. 439–443.

Summers Harry, G. (1994). A critical analysis of the Gulf War. 218 р.

Tariq M. Ashraf (2008). Analyzing the US militarys casualties in Iraq and Afghanistan. 24 p.