СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ТКАЦТВА, КИЛИМАРСТВА В ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛАХ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

художні промисли
ткацтво
артіль
виробництво
майстер
барвники
Укрхудожпром

Як цитувати

Варивончик, А. (1). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ТКАЦТВА, КИЛИМАРСТВА В ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛАХ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 8 (84), 40-44. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-9

Анотація

Стаття присвячена особливостям розвитку сучасного стану мистецтва ткацтва в контексті художніх промислів України. Дослідження ґрунтується на використанні архівних матеріалів та спостережень культурологічного, історичного та мистецтвознавчого аналізу. Мета статті є висветлення малодослідженої проблеми, яка пов’язана із діяльністю традиційних народних мистецтв і обставин розвитку та відстеження історичної еволюції Укрхудожпрому. Актуальність означенної проблеми обусловлена потребою збереження української автентичності, дослідження та висветлення особливостей створення сучасних виробів з напрямку художніх промислів, таких як художне ткацтво, яке є найдревнішим різновидом народної творчості. Проаналізовано методи фарбування ниток, пряжі та тканин рослинного та тваринного походження з минулих років до сегодення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-9
PDF

Посилання

Денисюк Н. Праукраїнська цивілізація. Київ: Слово, 1999. 125 с.

Збереження стародавніх традицій. URL: https://biggggidea.com/project/zberezhennya-starodavnih-traditsij/ (дата звернення: 25.07.2020).

«І на тім рушникові…»: до 90-річчя заснування Кролевецької фабрики художнього ткацтва: іст.-бібліограф. нарис / Сум. обл. унів. наук. б-ка; уклад. Г.М. Романенко. Суми, 2012. 13 с.

Пілюгіна О. Ольга Пілюгіна URL: http://gobelen.in.ua/ (дата звернення: 15.06.2020).

Природні барвники. URL: https://katrulyska.livejournal.com/158901.html (дата звернення: 18.04.2020).

Решетилівка. Відновлення килимарства. URL: https://ukrainer.net/kylymarstvo/ (дата звернення: 18.02.2020).

Тищук М. Генезис конструкцій ручних ткацьких верстатів (до питання аналізу). Дослідження з історії техніки: збір. наук. пр. НТУУ «КПІ». Київ. 2013. Вип. 18. С. 11–14.

Худицький В. «Давальницька» промисловість. Доки в Україні не почнуть вирощувати льон, не відновлять ткацтво та льонопереробні заводи – про легку промисловість можно й не згадувати. URL: https://dt.ua/business/davalnicka-promislovist-doki-v-ukrayini-ne-pochnut-viroschuvati-lon-ne-vidnovlyat-tkactvo-ta-lonopererobni-zavodi-pro-legku-promislovist-mozhna-y-ne-zgaduvati-240467_.html (дата звернення: 18.05.2020).

Художні промисли України: [альбом] / Н. Киселева, Т. Кара-Васильєва, Т. Придатко. Київ: Мистецтво, 1979. 253 с.: іл.

Художні промисли в сучасній Україні як складова української культури. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11248/ (дата звернення: 18.07.2020).

OpenMarket продає хімзавод на Луганщині за 23,7 млн грн. «Рубіжанський барвник» побудований у 1915. URL: https://mind.ua/news/20189261-openmarket-prodae-himzavod-na-luganshchini-za-237-mln-grn (дата звернення: 24.06.2020).

Denisyuk, N. (1999). Proto-Ukrainian civilization. Kyiv: Slovo. 125 p.

Preservation of ancient traditions. URL: https://biggggidea.com/project/zberezhennya-starodavih-traditsij/ (access date: 25.07.2020).

"And on that towel…": to the 90th anniversary of the founding of the Krolevets factory of artistic weaving: historical bibliographer. sketch / Sum. reg. univ. Science. b-ka; structure. Romanenko G.M. (2012). Sumy, 13 p.

Pilyugina O. Olga Pilyugina. URL: http://gobelen.in.ua/ (access date: 15.06.2020).

Natural dyes. URL: https://katrulyska.livejournal.com/158901.html (access date: 18.04.2020).

Lattice. Restoration of carpet weaving. URL: https://ukrainer.net/kylymarstvo/ (access date: 18.02.2020).

Tyschuk, M. (2013). Genesis of designs of manual looms (to the question of analysis). Research on the history of technology: a collection. Science. NTUU Ave. "KPI". Kiev. Vol. 18. Р. 11–14.

Khudytsky V. "Giving" industry. Until flax is grown in Ukraine, weaving and flax processing plants are resumed – light industry can be left untouched. URL: https://dt.ua/business/davalnicka-promislovist-doki-v-ukrayini-ne-pochnut-viroschuvati-lon-ne-vidnovlyat-tkactvo-ta-lonopererobni-zavodi-pro-legku-promislovist-mozhna-y-ne-zgaduvati-240467_.html (access date: 18.05.2020).

Art crafts of Ukraine: [album] / N. Kiseleva, T. Kara-Vasilieva, T. Prydatko. Kyiv: Art, 1979. 253 p.: ill.

Arts and crafts in modern Ukraine as a component of Ukrainian culture. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11248/ (access date: 18.07.2020).

OpenMarket sells a chemical plant in Luhansk region for UAH 23.7 million. "Rubizhansky dye" was built in 1915. URL: https://mind.ua/news/20189261-openmarket-prodae-himzavod-na-luganshchini-za-237-mln-grn (access date: 24.06.2020).