ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА МЕТОДИКОЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ
PDF

Ключові слова

особистість
педагогічні ідеї
саморозвиток
самореалізація
самостійність
самовиховання
свобода
індивідуальний підхід
дошкільний заклад
Марія Монтессорі

Як цитувати

Сало, В. (1). ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА МЕТОДИКОЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ. Молодий вчений, 8 (84), 36-39. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-8

Анотація

У статті оглядово подано біографічні віхи життя Марії Монтессорі, що сприяли формуванню її світогляду, поглядів на систему виховання та навчання. Показано теоретичне та практичне значення впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі у дошкільних закладах. Проаналізовано передові принципи методики дослідниці (свобода, яка проявляється у можливості самостійно вибирати матеріал, партнера, місце і час праці; самостійність, що формує впевненість в собі, незалежність, вміння здійснювати свій власний вибір). Наведено перелік потреб дитини, які є пріоритетними у її методиці (потреба в любові, душевності, захисті; потреба в розумінні та повазі дорослих; потреба в наявності певних правил і обмежень). Названо перелік характеристик для вихователів, що працюють за методикою Марії Монтессорі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-8
PDF

Посилання

Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Монтессорі: теорія і технологія. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. 304 с.

Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. Москва: ACT, Карапуз, 2014. 272 с.

Прибильська Н. Організація роботи педагога за методом спостереження у педагогічній системі Марії Монтессорі. 2011. № 8. С. 21–25.

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Академвидав, 2006. 456 с.

Скуднова Т. Гуманистические традиции мировой социальной педагогики. Таганрог, 2007. 178 с.

Сорокова М. Система М. Монтессори. Теория и практика. Москва: Академия, 2003. 384 с.

Толстой Л.Н., Сост. Н.В. Вейкшан (Кудрявая) Педагогические сочинения: Акад. пед. наук., 1989. 542 с.

Culverwell Edward P. The Montessori principles and practice. London, 1913. 74 p.

Dychkivska, I.M. (2006). Montessori: teoriya i tekhnologiya [Montessori: theory and technology]. Kyiv: Vydavnychyi Dim “Slovo”, p. 304.

Montessori, M. (2014). Pomogi mne sdelat eto samomu [Help me do it myself]. Мoscow: ACT, Karapuz, p. 272.

Prybylska, N. (2011). Organizatsiya roboty pedagoga za metodom sposterezhennya u pedagogichnii systemi Marii Montessori [Organization of educator’s work by the method of observation in Maria Montessori’s pedagogical system]. № 8, p. 21–25.

Ponimanska, T. (2006). Doshkilna pedagogica: navchalnyi posibnyk dla studentiv vyshchyh navchalnyh zakladiv [Preschool pedagogy: a textbook for students of higher educational institutions]. Kyiv: Akademvydav, p. 456.

Skudnova, T. (2007). Gumanisticheskie traditsii mirovoi sotsialnoi pedagogiki [Humanistic traditions of world social pedagogy]. Taganrog, p. 178.

Sorokova, M. (2003). Systema M. Montessori. Teoriya i praktyka [System of M. Montessori. Theory and practice]. Мoscow: Akademiya, p. 384.

Tolstoi, L. (1989). Pedagogicheskie sochineniya [Pedagogical works]. Мoscow, p. 54.

Culverwell Edward, P. (1913). The Montessori principles and practice. London, p. 74.